De aanhouder wint!

Matthéüs 5:14-16

 • Gij zijt het licht van de wereld; een stad boven op een berg gelegen, kan niet verborgen zijn.
 • Men steekt een kaars niet aan, om het onder een korenmand te zetten, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij de goede werken in u zien, daarmee God de Vader, DIE in de hemelen is,  mogen verheerlijken.

Als men het licht laat branden, moet men het ook aanvullen met olie, anders gaat de vlam uit. In Matthéüs 25 vers 1-13 wordt beschreven, om olie met de lamp mee te nemen op het pad van het leven. Wie dat niet doet, wordt als een dwaas bestempeld.

1 Timothéüs 4:7b-9

 • …; oefen uzelf tot godzaligheid.
 • Want de lichamelijke oefening is voor weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomstige leven.
 • Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig.

1 Korinthe 9:24

 • Weet gij niet, dat wie in de marathon lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? loopt alzo, dat gij die prijs gaat winnen.

De aanhouder wint, door in de Geest te bidden, om zijn/haar geestelijk lichaam op te bouwen, om als hemelse burger te oefenen. Door in de Geest te wandelen, moeten we ons vlees overwinnen.

1 Thessalonicenzen 5:17-23/ Efeze 6:18

 • Bidt zonder ophouden.
 • Dankt God is alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
 • Blust de Geest niet uit.
 • Veracht de profetieën niet.
 • Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
 • Onthoudt u van alle schijn van het kwaad.
 • En de God van vrede ZELF heilige u geheel en al; en uw gehele oprechte geest, en ziel, en lichaam worden keurig bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus./
 • Met alle toewijding en smeking, biddende te aller tijd in de Geest, en tot hetzelfde wakende met alle nederigheid en smeking voor al de heiligen;-

De aanhouder wint, door voortdurend in de Geest te bidden.

Judas 20,21

 • Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest; bewaart uzelf in de liefde van God; verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, het eeuwige leven.

1 Korinthe 14:2

 • Wie een tongen taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; want niemand verstaat het, doch met de Geest spreekt hij verborgenheden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *