Totaal geen nut of zeer nuttig?

Markus 2:22

 • Niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken; want anders doet de nieuwe wijn de oude wijnzakken barsten en de wijn gaat verloren, en de wijnzakken zullen verderven;….

 • …; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe wijnzakken doen.

Zo is het met het Nieuwe Testament, dat het Nieuwe Testament niet in het oude leven van onze vorige wandel in het vlees past.

Markus 7: 6-8 verteld ons de leringen van mensen, bij deze zijn het de farizeeën en Schriftgeleerden. Maar het gebeurt nog steeds heden ten dage, dat leringen van mensen boven staan, dan die van God.

 • …Dit volk eert MIJ met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van MIJ.
 • Tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden van mensen zijn; want, nalatende het gebod van God, ….

2 Timothéüs 4:3,4

 • Want er zal een tijd zijn (heden), wanneer zij de gezonde leer van Christus niet zullen verdragen; maar prikkelbaar zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerte; en zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, en zullen zich begeven tot verzinsels.

Jakobus 2:10 zegt: wie naar de wet van Mozes (Moshe) wilt leven?

 • Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Mensen draaien de boel om met het Nieuwe Testament:

1 Timothéüs 6:3,4

 • Indien iemand een andere leert leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godvruchtigheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd;-

Maleachi 3:14/ >>> Openbaring 3:16-18

 • Gij zegt: het is tevergeefs God te dienen; want wat nuttigheid is het, dat wij ZIJN wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht van de HEERE van het hemelleger?/
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch vurig, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
 • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en bedroevend, en arm, en blind, en naakt.
 • Ik raad u aan, dat gij van Mij goud koopt, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mag worden; en witte klederen (Openb.7:14), opdat gij mag bekleed worden, en de schande van uw naaktheid (zotheid) niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf (Heilige Geest), opdat gij zien mag (kan begrijpen).

Een raad van God, om niet te wandelen met dwazen, staat in Spreuken 14:7

 • Ga weg van de tegenwoordigheid van een dwaze man; want gij zoudt bij hem geen woorden van wetenschap vinden.

Handelingen 2:38/ Openbaring 7:14/ 1 Johannes 1:7

De ware gelovigen, die de leer van Christus navolgen:

 • En Petrus heeft gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam (Autoriteit)  van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden (ongerechtigheid), en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen./
 • Deze zijn het, die uit de grote verdrukking (al +2000 jaar) komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam./
 • Indien wij dan in het licht wandelen, gelijk God in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander (eenheid in de Geest), en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Johannes 6:63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn leven.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *