Waarschuwen voor Gods toekomstige wraak.

Jesaja 17-21

 • Want HIJ trekt gerechtigheid aan als een pantser, en de helm van het heil zet HIJ op ZIJN hoofd, en de klederen van wraak trekt HIJ aan, en HIJ deed de ijver aan als een mantel.
 • Even naar de werken, even daarnaar zal HIJ vergelden, grimmigheid aan ZIJN tegenpartij, vergelding aan ZIJN vijanden; de eilanden (zelfbestuur) zal HIJ het loon vergelden.
 • Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen van hun nederlaag, en ZIJN heerlijkheid van de opgang van de zon; als de vijand komen zal gelijk een stroom, zal de Geest van God de banier tegen hen oprichten.
 • En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.
 • MIJ aangaande, dit is MIJN Verbond met hen, zegt de HEERE: MIJN Geest, Die op U is, en MIJN woorden, die IK in Uw mond gelegd heb, die zullen van Uw mond niet wijken, noch van de mond van het zaad van Uw zaad, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

Openbaring 6:15-17

 • En de koningen en de groten van de aarde, en de rijken en oversten over duizend, en de machtige en werkers en werkelozen, verborgen zich in de spelonken*, en in de steenrotsen* van de bergen (*= menselijke bescherming).
 • En zij zeiden tot de bergen, en tot de steenrotsen: valt op ons, en verbergt ons voor het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam.
 • Want de grote dag van Gods toorn is gekomen, en wie kan bestaan?

Wij als christen, moeten mensen waarschuwen voor de komende toorn van God, die uitgevoerd wordt door ZIJN Zoon Jezus Christus. Jeremia had ook een opdracht, om mensen te waarschuwen, maar vond het zelf maar niks. Hij wilde ermee stoppen, maar kon het niet. Waarom niet?

Jeremia 20:7-9

 • HEERE! GIJ hebt mij overkleed, en ik ben overkleed geworden; GIJ zijt mij te sterk geweest, en GIJ hebt overmacht; ik ben de gehele dag tot uitlachen geworden, een ieder van hen bespot mij.
 • Want sinds ik spreek, roep ik uit geweld en verstoring; omdat mij het Woord van de HEERE de gehele dag is tot smaad en spot.
 • Dus zei ik: ik zal HEM niet meer gedenken, en niet meer in ZIJN Naam spreken; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen; en ik vermoeide mij om het te verdragen, maar kon het niet.

Ook wij hebben daar wel eens mee te maken, wanneer de nut van prediken ervan weinig effect heeft. Maar wie de HEERE aanhangt, en één Geest met HEM is, is het onmogelijk om onze eigen wil te doen, door Gods Geest, Die ons dwingt, spreken wij.

Jesaja 14:27

 • De HEERE van het hemelleger heeft het in ZIJN raad besloten, wie kan het dan verbreken? en ZIJN hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

Ezechiël 18:30-32

 • Daarom zal IK u bijsturen, o huis Israëls! (ook nu reeds tot alle mensen) een ieder naar zijn wegen, spreekt de HEERE JAHWEH, keert opnieuw, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden (op de oordeelsdag).
 • Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest (Hand.2:38); want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël?
 • Want IK heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de HEERE JAHWEH; daarom bekeert u en leeft.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *