Zonder God, is alles ijdel voor God.

De zonde is in de wereld gekomen door één gebod van God te overtreden, die Adam en Eva veroorzaakt heeft. Toen was de ijdelheid geboren.

Mensen hebben nu de kennis van het goed en van het kwaad. Deze kennis behoort alleen aan God toe, HIJ weet het verschil, wij niet! Wij maken, als wij het zelf doen, er alleen maar een puinhoop van. Zelfs de wijste wetenschappers maken door deze kennis een puinhoop van. Het lijkt van niet, maar op langere termijn, is het gewoon ijdelheid.

2 Koningen 17:13-15

 • Toen nu de HEERE tegen Israël en tegen Juda, door de dienst van alle profeten, van alle voorzeggers, betuigd had, zeggende: bekeert u van uw boze wegen en houdt MIJN geboden, en MIJN inzettingen, naar al de wet, die IK uw vaders geboden heb, en die IK tot u door de hand van MIJN knechten, de profeten, gezonden heb; zo hoorden zij niet, maar zij verharden hun nek, gelijk de nek van hun voorvaders, die aan de woorden van de HEERE, hun God, niet hebben gelooft.
 • Daartoe verwierpen zij ZIJN inzettingen, en ZIJN verbond, dat HIJ met hun voorvaders gemaakt had, en ZIJN getuigenissen, die HIJ tegen hen betuigd had, en wandelen de ijdelheid achterna, zodat zij ijdel werden, en achter de heidenen, die rondom hen waren, van deze dat de HEERE hun geboden had, dat zij niet zouden doen gelijk hun.

Psalm 94:11

 • De HEERE weet de gedachten van de mensen, dat zij ijdelheid zijn.

Wat is ijdel/ ijdelheid? Het is nutteloos(heid)

Salomon was een zeer wijze man, omdat hij de wijsheid aan God gevraagd had (1 Kon.4:29), hij zag dit:

Prediker 1:13,14

 • En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en om die na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de mensen gegeven, om zich daarin te bekommeren.
 • Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en kwelling van de geest.

Prediker 2:22,23

 • Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwelling van zijn hart, die hij gearbeid heeft onder de zon?
 • Want al zijn dagen zijn hartzeer, en zijn bezigheden zijn verdriet; zelfs in de nachtrust slaapt zijn hart niet. Dat is ook ijdelheid.

Prediker 3:18,19

 • Ik zei in mijn hart van de gelegenheid van mensen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat zij als de dieren zijn aan zichzelf.
 • Want wat de mensen overkomt, dat overkomt ook de dieren; en hetzelfde overkomt hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben dezelfde adem, en de mensen zijn niet voortreffelijker dan de dieren; want allen zijn zij ijdelheid.

Dan rest nu het punt: hoe voorkomt u ijdelheid.

1 Petrus 5:6,7

 • Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat HIJ u verhoogt op ZIJN tijd.
 • Werpt al uw bekommernissen op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Efeze 4:17,22-24

 • Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed.-
 • ……..; indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheid van de verleiding; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

De Geest geeft eeuwig leven, het vleselijke heeft geen nuttigheid. De woorden die Jezus tot u spreekt, zijn geestelijk en leven. (bron:Johannes 6:63)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *