Gevangenen vrijlating.

Lukas 4:17-21

 • En aan Jezus werd gegeven het boek van de profeet Jesaja; en wanneer Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was:
 • De Geest van de HEEREN is op Mij, daarom heeft HIJ Mij Gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen (Luk.11:21), om te genezen, die gebroken zijn van hart (Matt.11:29); om de gevangenen te prediken loslating (Joh.5:24), en de blinden het gezicht (Joh.3:5), om de verslagene heen te zenden in vrijheid (Rom.6:22); om te prediken het aangename jaar van de HEEREN.
 • Als Hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.
 • En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

2 Korinthe 3:17

 • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest van de HEEREN is, aldaar is vrijheid.

Galaten 5:1,13/ Jakobus 1:25

 • Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van (vleselijke) dienstbaarheid bevangen.-
 • Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde./
 • Maar wie inziet in de volmaakte wet, die de vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergeetachtige hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werken ervan, deze, zeg ik, zal gelukkiger zijn in dit zijn doen.

Johannes 14:26

 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Jeremia 31:33,34

 • Dit is het Verbond, dat IK na die dagen met het huis van Israël  maken zal, spreekt de HEERE: IK zal MIJN wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en IK zal hun tot God zijn, en zij zullen MIJ een volk zijn.
 • En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: kent de HEERE! want zij zullen MIJ allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want IK zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Handelingen 10 vers 43

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *