Vuur uit hun mond.

Openbaring 11:3-6

 • En IK zal MIJN twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
 • Deze zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor de God van de aarde staan.
 • En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
 • Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat er geen regen valt in de dagen van hun profetie, en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal wanneer zij willen.

Dit is een geestelijke zinnebeeld, over wat zij door woorden tegen de valse doctrine in kerken en religie zullen zeggen. De mensen die de halve waarheid doen, zullen door deze twee getuigen van Christus, veroordeeld worden als vals. Het is als vuur uit hun mond, voor degenen, die zich niet houden aan Gods wil.

Lukas 10:19

 • Ziet, Ik geef u macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

Veel kerken die zeggen God te dien, doen dat op hun eigen manier. Dit is nou juist niet, wat God wilt. Gods wil is, dat HIJ bepaald heeft, hoe HEM te aanbidden, en het is niet aan de mens, om het op hun manier te doen. Daarom zijn er vele valse christenen, die alleen God aanbidden, om ZIJN liefde en genade. Ze leren de zure massa niet, dat God degene liefheeft, om hen te kastijden, en dat men moet oppassen hoe te wandelen met HEM.

Matthéüs 24:24/ Lukas 4:24

 • Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat (indien mogelijk) ook de uitverkorenen zouden verleiden./
 • En Jezus heeft gezegd: voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn geboorteland.

Matthéüs 7:15

 • Weest waakzaam voor de valse profeten, die tot u komen in schaapsklederen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Hoe vaak wordt er in kerken niet gepredikt over de goede dingen van God? Niets verkeerd mee! maar het moet ook zijn, om mensen te waarschuwen om goed met God te wandelen. Helaas gebeurt dat niet altijd! Als ze dat zouden doen, blijven de kerken met minder mensen zitten, dan dat de kerk uitpuilt met valse christenen. God heeft toch laten profeteren: velen zijn geroepen, maar weinige zijn uitverkoren (Matt.22:14).

Populaire predikers vertellen mensen mooie woorden, wat zij willen horen (2Tim.4:3,4). Waaronder dat men wereldse zaken moeten blijven navolgen, en wereldse rijkdom verkrijgen als zegen van God. In feite moet men rijk zijn in God, en in de Geest te wandelen! deze zijn het die niet populair zijn, daarom zijn er zeer weinig kerken, die wat in 1 Korinthe 14 wordt uiteengelegd, hoe een ware Gemeente van God hoort te functioneren, niet alleen door mooie woorden als: God is liefde, en is voor iedereen genadig.

Worden deze christenen vervolgd om hun woorden? Neen! ze hebben de liefde van God niet. Als ze die liefde zouden hebben, gaan ze ervoor om hun vuur uit hun mond te prediken. Maar ze durven dat niet, omdat zij de liefde van God niet hebben (1Joh.4:18).

Lukas 6:22,23/Handelingen 7:51

 • Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om de wil van Gods Zoon.
 • Verblijdt u in die dag, en weest vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in de hemelen; want hun vaders deden evenzo aan de vorige profeten./
 • Gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren, gij weerstaat altijd de Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.

Openbaring 11:7-11

 • En wanneer zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest (antichrist), dat uit de afgrond opkomt, hun strijd aandoen, en het zal hun overwinnen, en zal hen doden.
 • En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sódoma en Egypte (de wereld), alwaar ook onze Heere gekruisigd is.
 • En de mensen uit de volkeren, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie en een halve dag, en zullen niet toestaan, dat hun dode lichamen in graven gelegd zou worden.
 • En wie op de aarde wonen, zij zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkaar geschenken zenden; omdat deze twee profeten, hen die op aarde wonen, gepijnigd hadden (om hun woorden).
 • En na drie en een halve dag (3,5 jaar), is een geest van leven uit God in hen gevaren; en zij stonden op hun voeten; en er kwam grote vrees op degenen, die hen aanschouwden.

Daarna kwam de grootste aardbeving, dat het rijk van de antichrist zou worden verduisteren.

Openbaring 6:9,10

 • En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen, die gedood waren om het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden.
 • En zij riepen met grote stem, zeggende: hoelang, o heilige en waarachtige HEERSER, oordeelt en wreekt GIJ ons bloed niet van degenen, die op aarde wonen?

De ware getuigen van Christus zijn deze:

Handelingen 1:8

 • Gij zult ontvangen de kracht van de Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde.

De valse getuigen van Christus zijn deze:

Johannes 8:47/ 1 Johannes 4:6

 • Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt./
 • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest van de Waarheid, en de geest van de dwaling.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *