Gods Gemeente, ZIJN oogappel.

1 Korinthe 12:1-7

 • En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.
 • Gij weet, dat gij heidens waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar waar gij geleid werd.
 • Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest.
 • En er is een verscheidenheid van gaven, doch het is Dezelfde Geest; en er is een verscheidenheid van bedieningen, en het is Dezelfde Heere; en er is een verscheidenheid van werken, doch het is DEZELFDE God, DIE alles in allen werkt.
 • Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen naar behoren is.

Een Gemeente van God, die het zuiver houdt, is naar Gods wil. Wie Gods wil op een zijspoor zet, om alleen maar te zeggen dat God goed is en genadig, en iedereen binnenlaat, komt op het laatst achter dat hun eigenwijsheid de Gemeente verzuurd heeft.

1 Korinthe 5:6-8

 • Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?
 • Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
 • Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, ook niet in de zuurdesem van het kwade en de boze, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en de waarheid.

Jezus gaf ons een figuurlijk voorbeeld om Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken (Joh.6:53-56). Betekent dit dan, dat Zijn vlees en bloed zuur was? Moeten wij het Avondmaal in gezuurde symbolen eten? Was het Avondmaal niet op het Pascha ingesteld door Jezus, het feest van wat alles ongezuurd was?

Een goed functionerende Gemeente van God, daar hoort het Avondmaal bij (1 Kor.11:24,25), de gaven van de Geest, en de profetieën (1 Kor.14), dat iedereen de Heilige Geest heeft (Joh.3:5/Hand.2:38) met de tekenen van de gelovigen (Mark.16:17,18).

1 Korinthe 14:1,26-31

 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.-
 • Wat is het dan, broeders? wanneer gij samenkomt, een ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een tongentaal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging (van de tongentaal), laat alle dingen geschieden tot lering; en zo iemand een tongentaal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiedt, en op hun beurt, en dat één daarna het uitlegt op zijn beurt.
 • Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgt in de Gemeente; doch dat hij in zichzelf spreekt, en tot God.
 • En dat twee of drie profeten spreken op hun beurt, en dat anderen in hunzelf oordelen wat er gezegd wordt.
 • Doch indien een ander, die er zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgt.(laat elkaar voorgaan)
 • Want gij kunt allen, de een na de ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.

[ deze goed functionerende Gemeente van God, zijn de Revival Fellowship Centres en tot dusver de Getuigen van Jezus]

1 Korinthe 14:39,40

 • Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in de tongentaal te spreken.
 • Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.

 

Het geestelijk Israël.

Voor het ongehoorzame kind is er de zondagsrust, voor de gehoorzame volwassene is er een eeuwige rust.

Hebreeën 4:9-11

 • Er blijft dan een rust over voor het volk van God.
 • Want wie ingegaan is in ZIJN rust, heeft ook zelf gerust van zijn werken, gelijk God van de ZIJNE.
 • Laat ons dan ons beijveren, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid valt.

Hebreeën 5:8-14

 • Hoewel Jezus de Zoon was, echter gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
 • En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden; en is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek.
 • Van Welke wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt.
 • Want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node, dat men u leert, welke de eerste beginsel zijn van de woorden Gods; en gij zijt geworden, als die de melk van node hebben, en niet de vaste spijs.
 • Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord van gerechtigheid; want hij is een kindje.
 • Maar de volwassene is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide het goed en het kwaad.

Romeinen 8:1-4 (KJV & SV)

 • Zo is er geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
 • Want de wet van de Geest van leven in Christus Jezus heeft mij (ons) vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
 • Want hetgeen door de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
 • Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Hebreeën 8:6,7,10

 • En nu heeft Hij zoveel een uitnemende bediening gekregen, als Hij ook een betere Middelaar van het verbond is, hetwelk in betere beloften bevestigd is.
 • Want indien dat eerste verbond foutloos geweest ware, zo zou er voor het tweede geen plaats gezocht zijn.-
 • Want dit is het verbond, dat IK met het huis Israël maken zal na die dagen, zegt de HEERE: IK zal MIJN wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal IK die inschrijven; en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.

1 Korinthe 15:44,45

 • Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt (Rom.6:4). Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
 • Alzo is er ook geschreven:de eerste Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

Johannes 14:23-26

 • Jezus antwoordde en heeft gezegd: zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en WIJ zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
 • Wie Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet (Spr.8:36); en het woord dat gij hoort, is niet het Mijne, maar van de Vader, DIE Mij gezonden heeft.
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, dat het bij u blijft.
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam (Hand.1:8/2:38,39), Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Hebreeën 8:11-13/ 1 Korinthe 2:14,16

 • En zij zullen niet leren, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, zeggende: ken de HEERE; want zij zullen MIJ allen kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen.
 • Want IK zal hun ongerechtigheid genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal IK geenszins meer gedenken.
 • Als HIJ zegt: een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; en wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning./
 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want voor hen is het dwaasheid, en kunnen het niet verstaan, omdat zij geestelijk ontdekt moet worden.-
 • Want wie heeft de betekenis van de HEERE gekend, die HEM zou onderrichten? Maar wij (het geestelijk Israël) hebben de betekenis van Christus.

Romeinen 8:9,10

 • Doch gij zijt niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, tenminste, als de Geest van God in u woont. Zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
 • En indien Christus in u is, zo is het lichaam wel dood vanwege de zonden; maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid (die door genade is).

 

 

De medicijnmeester.

Artsen in deze wereld, zijn er voor de ongelovigen.

Jezus Christus, is de medicijnmeester voor de gelovigen.

Johannes 9:4/5:19

 • Ik moet werken de werken van DEGENE, DIE Mij gezonden heeft, zolang het dag is;…-/
 • …: voorwaar, voorwaar Ik zeg u: de Zoon kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader dat ziet doen; want zo wat HIJ doet, hetzelfde doet ook de Zoon.

Johannes 11:40

 • …: heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zult zien?

[ Door geloof in Jezus Christus, zonder twijfel, is er genezing mogelijk]

Matthéüs 9:(6-13) 6,8,10-13

 • Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon van God macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen heeft Hij gezegd tegen de geraakte): sta op, neem uw bed op, en ga heen naar huis.-
 • De schare dat nu ziende, hebben zich verwonderd, en verheerlijkte God, dat er zodanige macht aan mensen gegeven was.-
 • En het geschiedde, wanneer Hij in het huis van mij (Matthéüs) aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.
 • En de farizeeën (van afstand dat ziende), hadden gezegd tot Zijn discipelen: waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaren?
 • En Jezus, dit horende, heeft tot hen gezegd: wie gezond is hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn.
 • Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

Lukas 5:31,32/ 1 Johannes 5:17a

 • …: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek.
 • Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering./
 • Alle ongerechtigheid is zonde:…-

De vraag van Zijn discipelen:

Johannes 9:1-3

 • En voorbijgegaan zijnde, zag Hij een mens, blind van geboorte af.
 • En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze blinde, of zijn ouders?
 • Jezus antwoordde: noch deze blinde heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is openbaar, opdat de werken van God in hem zou geschied worden.

( vergelijk: Openbaring 2:20-23)

Het was bekend bij de Joden, dat zo wie zondigt, ziek zou worden.

Romeinen 4:20,21 {Abraham als voorbeeld:}

 • En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en in volle zekerheid, wat hetgeen beloofd was, God ook machtig was te doen.

 

 

Erger dan een ongelovige.

Matthéüs 16:24

 • Jezus heeft gezegd tot Zijn discipelen: wanneer iemand Mij wilt volgen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn kruis op, en volg Mij.

1 Korinthe 12:12,15,18,22,25

 • Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus.-
 • Indien de voet zou zeggen: terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?-
 • Nu heeft God de leden gezet, een ieder van dit in het lichaam, gelijk HIJ gewild heeft.-
 • Ja veeleer, de leden, die wij de mening hebben dat zij de zwaksten zijn, dié zijn nodig.-
 • ..; opdat er geen tweedracht in het lichaam is, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.

Johannes 17:22

 • Ik heb hen de heerlijkheid gegeven, die GIJ Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als WIJ EEN zijn;-

1 Timothéüs 5:8

 • Doch zo iemand de zijne, en voornamelijk zijn huisgenoten (in de HEERE), niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.

Namaak christenen/ half gebakken eieren:

1 Johannes 4:5,6

 • Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
 • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet.
 • Hieruit herkennen wij de Geest van de waarheid, en de geest van de dwaling.

1 Johannes 3:17/ 1 Timothéüs 6:9-11,7

 • Zo  wie het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?/
 • Doch wie rijk willen worden, die valt in verzoeking, en in de strik (van gierigheid), en in vele dwaze en schadelijke begeerten, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
 • Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad [[kijk in de wereld, hoe rot deze is, door gierigheid]], tot welke sommige lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken (Matt.13:22).
 • Maar gij, o mens van God, ontvlucht deze dingen; jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.-
 • Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niets iets daaruit kunnen dragen.

Ware christenen:

Johannes 17:21

 • Opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld erkent en gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt.

 

 

De ware heiligen.

Johannes 14:15-17

 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; namelijk de Geest van de Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij begrijpt Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem (door de tekenen -Mark.16:17,18); want Hij blijft bij u, en zal in u zijn.

Door een heilige, de Heilige Geest doorgegeven:

Handelingen 19:6

 • En wanneer Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

Handelingen 15:8,9,28,29

 • En God, de Kenner van harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als bij ons; en heeft geen onderscheidt gemaakt tussen ons (Joden) en hen (heidenen), gereinigd hebbende hun harten door het geloof.-
 • Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
 • namelijk, dat gij u onthoudt wat door afgoderij geofferd is (idolen navolgen), en van bloed (geen bloedtransfusie-Matt.16:25), en van het verstikte (door stroperij vlees eten), en van hoererij (immoreel gedrag ); van welke dingen, indien gij voor uzelf waakt, zo zult gij wel doen. Veel geluk.

Efeze 2:18,19

 • Want door Jezus hebben wij allen de toegang door één Geest tot de Vader.
 • Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers met de heiligen, en huisgenoten van God;-

Kolossenzen 1:10-15

 • ..; opdat gij moogt wandelen waardig voor de HEERE, tot alle behaaglijkheid, in alle goed werk vrucht dragende, en opwast in de kennis van God;
 • met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte van ZIJNE heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;
 • dankende de Vader, DIE ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht;
 • DIE ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon ZIJNE liefde;
 • in Welke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden;
 • Deze Die het Beeld is van de onzichtbare God, de Eerstgeboren Schepsel van alle creaturen (Spreuken 8:22-32).

 

Gewetens bezwaren.

Wie een geweten heeft, is kneedbaar voor God.

Wie geen geweten heeft, is hard en breekbaar.

Romeinen 12:2

 • Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.

Romeinen 7:14-16

 • Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
 • En indien ik hetgeen doet, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.

Het volgende, is voor degenen die een geweten hebben:

1 Johannes 3:21

 • Geliefden! indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;-

Wanneer wij blijven wandelen in de Geest, de Geest zorgt ervoor wanneer wij vrijmoedigheid hebben bij God, of niet. Hij leidt ons op de pad van ons wedergeboorte.

Romeinen 6:15

 • Wat dan? zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre.

Romeinen 7:18-21

 • Want ik weet, dat in mijn vlees, geen goedheid woont; want het willen is wel bij mij, maar om het goede te doen, dat vind ik niet.
 • Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
 • Indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu dat niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Titus 3:4-7

 • Maar wanneer de barmhartigheid van God, onze ZALIGMAKER, en ZIJN liefde tot de mensen verschenen is, heeft HIJ ons zalig gemaakt, niet uit de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN goedertierenheid, door het Bad van wedergeboorte (Hand.2:38) en de vernieuwing door de Heilige Geest; Die HIJ over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker.
 • Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door ZIJN genade, erfgename zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.

Weest niet gelijk de wereld, wees anders:

Efeze 4:17-27

Ik zeg dan dit, en betuig het in de HEERE, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen in de nutteloosheid van hun geweten.

Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding hun harten;…

 

God haat liegen.

Wie de waarheid niet doet is een leugenaar, een slaaf van liegen.

In Romeinen 13 vers 9 staat dat liegen niet bij een gelovige van Jezus Christus hoort.

1 Timothéüs 1:8-10

 • Doch wij weten, dat de wet goed is, voor iemand die het wettelijk gebruikt; en hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar voor de onrechtvaardige en de stijfkoppige, de goddeloze en de zondaars, de onheilige (de Geest van God niet hebbende) en de onzedelijke, de vader- en moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders, ook die, de mannen die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de valse getuigen, en zo er iets anders tegen de gezonde Leer van Christus is;-

In de geboden van de wet staat duidelijk, dat liegen en valse getuigenis, een gebod van God is om dat niet te doen.

[ de Waarheid spreken, kan je onthouden; wie liegt, moet elke keer nadenken wat hij gelogen heeft]

Spreuken 6:16-19

 • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
 • Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;
 • een hart, dat ondeugdzame gedachten bedenkt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;
 • een valse getuige, die leugens oprakelt; en die tussen broeders ruzies inwerpt.

Openbaring 21 vers 8, het laatste oordeel, waar degenen, die God niet gehoorzaam zijn geweest, en het op de loop hebben laten gaan, waaronder ook de leugenaars bevinden, de tweede dood ingaan. Een plek waar men vernietigd zal worden, gelijk als de Gehenna, een vroeger buitenplaats van Jeruzalem, waar het huisafval met de misdadigers verbrand werden met zwavel en vuur. De poel van vuur en zwavel, is een symbolische plaats waar geen opstanding meer mogelijk is, een verloren ziel zal daarin blijven, dood voor eeuwig, zelfs de eerste dood en het dodenrijk zal daarin verdwijnen.

Openbaring 20:14

 • En de dood en de hel werden geworpen in de poel van vuur; dit is de tweede dood.

 

 

Onder de genade.

Romeinen 3:10,11/ 1 Timothéüs 2:5,6

 • Gelijk Geschreven staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één; er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt./
 • Want er is één God, er is ook één Middelaar van God en voor de mensen, de Mens Jezus Christus; Die Zichzelf gegeven heeft  tot een spijsoffer voor allen,-

Romeinen 3:19,20

 • Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemd is.
 • Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van zonde.

Jezus zegt:

Matthéüs 5:17

 • Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om deze te ontbinden, maar te vervullen.

Romeinen 3:21,22

 • Nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten; namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Jakobus 2:10

 • Wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

Romeinen 3:23-26

 • Want een ieder heeft gezondigd, en derven de heerlijkheid van God; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een bekroning van ZIJN rechtvaardigheid, door de vergeving van de zonden, die tevoren geschied waren onder de verdraagzaamheid van God; tot een bekroning van ZIJN rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat HIJ rechtvaardig is, en rechtvaardigen zal degenen, die uit het geloof van Jezus Christus is.

Romeinen 6:15-18

 • Wat dan? Zullen wij (moedwillig) zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre!
 • Weet gij niet, dat wie gij uzelf stelt tot dienstknecht van gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt die gij gehoorzaamt, of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, dat gij wel dienstknechten waart van de zonden, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld van de gezonde Leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid.

Wij hebben ontvangen de Heilige Geest, dat wij kinderen van God zijn geworden. tot wij roepen naar onze Vader.-Handelingen 2:38/ Romeinen 8:14-17

 

Het is Gods wil, om te gehoorzamen.

De Schepping, zoals God dat heeft willen hebben, dat mensen over de gehele aarde in volmaaktheid, onbeschaamde naaktheid (gelijk de dieren) zouden leven. Alles wat zij zouden vragen aan hun Schepper, dat de Schepper God, hun geeft, want dat wilt God heel graag. Toch was er een ongehoorzame Engel (Ezech.28:12-15), die daar niet mee eens was, en zich als een buikspreker achter een slang, de eerste volmaakte mensen deed zondigen om ongehoorzaam te zijn aan hun Schepper. En vielen in onvolmaaktheid, met de kennis van goed en kwaad. Genesis 1 vers 31 zegt ons, dat God de Schepping gemaakt had, en dat HIJ het zéér goed vond wat HIJ gemaakt had. Maar omdat de eerste mensen ongehoorzaam zijn geweest, is de aarde vervloekt.- Gen.3:17

God gehoorzamen:

Johannes 14:6/Hebreeën 13:15,16

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij./
 • Laat dan door Jezus Christus altijd onszelf opofferen ene offerande van lof, dat is, de vrucht van de lippen die Gods Naam belijden.
 • En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offerande heeft God een welbehagen.

Lukas 6:38

 • Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maatbeker zal men in uw deel geven; want met dezelfde maat waarmee gij meet, zal u gemeten worden.

Na de zondeval geeft God de mens de kans om HEM te gehoorzamen, door ZIJN wil alsnog te doen, om de kennis van goed en kwaad te negeren, en naar ZIJN wil te wandelen. Spreuken 3 vers 5-7 verteld ons, om niet op onze eigen inzicht met HEM te wandelen.

Zijn wij toch ongehoorzaam, en weten wij het beter te weten dan God, dan komt hier het volgende:

Jesaja 29:13-15

 • Want de HEERE heeft gezegd: daarom dat dit volk tot MIJ nadert met hun mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun hart houdt zich verre van MIJ, en hun ontzag voor MIJ, waarmee zij MIJ vrezen, dat het mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn, daarom zie, IK zal voortaan wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid van hun wijzen zal vergaan, en het verstand van hun verstandige zal zich verbergen.
 • Wee degenen die zich diep verbergen willen voor de HEERE, hun raad wegstoppen! en hun werken in duisternis geschieden, en zij zeggen: wie ziet ons? en wie zal ons kennen?

Gelijk als de eerste vrouw ongehoorzaam was geweest aan Gods eerste gebod, en de gehele mensheid, in de onvolmaaktheid gestort heeft, zo zijn ook haar nakomelingen ongehoorzaam aan Gods wil.

Vermaning om Gods wil te doen:

Titus 1:9-16

 • Wie vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de Leer is, die is in staat, beide, te vermanen door de gezonde Leer en om de tegensprekers te weerleggen.
 • Want er zijn ook velen die ongeregeld wandelen, nutteloze sprekers, en verleiders van zinnen, bijzonderlijk die uit de besnijdenis zijn, welke men de mond moet snoeren; die gehele huizen omkeren, lerende wat niet behoort om de wil van de geldgod.
 • Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: de Kretenzische zijn leugenachtige, kwade beesten, luie buiken. [zoals vele valse dode kerken zeggen]
 • Dit getuigenis is waar. Daarom bestraf hun scherp, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot ijdele leugens en geboden van mensen die zich van de waarheid afwenden.
 • Alle dingen zijn wel rein voor de reine, maar voor de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, want beide, hun verstand en hun geweten zijn bevlekt.
 • Zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en voor al het goede werk ongeschikt.

Voor deze ongelovige gelovigen, die gelijk staan met de goddelozen komt de wraak van God:

 

Dode kerken en levende kerken.

Wat is een dode kerk? Een dode kerk, is een gebouw, waar zogenaamde christenen denken God te aanbidden, met lofzang, de preek, en gebed.

2 Timothéüs 4:3,4

 • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar geïrriteerd zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen waanbeelden en begeerlijkheid; en zullen niet horen naar de waarheid, maar zullen zich wenden tot mensengeboden, die leugens zijn.

2 Petrus 2:1-3

 • En er zijn ook valse profeten onder het volk Israël geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen bedektelijk invoeren zullen, dat zij ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft, verloochend hebben, en een haastig verderf over zichzelf gebracht hebben; en velen zullen hun verderf navolgen, door welke de Weg van de Waarheid gelasterd wordt.
 • En zij zullen door gierigheid [gierigheid= afgoderij > Kol.3:5b], met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

Wat is een levende kerk? Een levende kerk is geen gebouw van aardse stenen, maar van levende stenen.- 1 Petrus 2:1-5

Lukas 17:21

 • En men zal niet zeggen: ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods in binnen u lieden.

Johannes 6:63

 • De Geest is Het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en zijn leven.

Romeinen 8:14-16/ 2 Korinthe 3:6,17

 • Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
 • Want gij hebt niet ontvangen de Geest van dienstbaarheid wederom tot vrees; maar gij hebt ontvangen de Geest tot zoonschap, tot WIE wij roepen: Abba, Vader!
 • Diezelfde Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn./
 • …, om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, doch de Geest maakt levend.-
 • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest van de HEERE is, aldaar is vrijheid.

Degenen die naar een stenen gebouw gaan, die zij kerk noemen, wordt er dit gezegd, in 2 Korinthe 3 vers 14,15

 • Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt.
 • Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

Voorbeeld van een koude harde dode kerk.