De kracht van boven.

Handelingen 2 vers 4, 38,39 verteld ons hoe de kracht van boven te ontvangen, door de gave van de Geest. Door deze gave, is het mogelijk, om te wandelen naar Gods wil, wat in het vlees niet mogelijk was/ is. Dat kunnen we zien in de Hebreeuwse teksten van het Oude Testament. en dat God ZELF zegt, dat ZIJN volk Israël, een hardnekkig en weerspannig volk was.

Handelingen 1:8

 • Gij zult ontvangen de kracht van de Heiligen Geestes, Die over u komen zal, en gij zult Mijn getuigen zijn,-…

Markus 16:15/Johannes 13:20/Lukas 10:5-9

 • En Jezus heeft gezegd: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het (goede nieuws) Evangelie, aan alle creaturen./
 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo Ik iemand zenden zal, dat zo wie hem ontvangt, die ontvangt Mij, en zo wie Mij ontvangt, die ontvangt HEM, DIE Mij gezonden heeft./
 • En in welk huis gij in zal gaan, zegt eerst: Vrede zij in dit huis!
 • …..
 • En in welke stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen u wordt voorgezet.
 • En geneest de zieken, die daarin zijn, en zegt tot hen: het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Een waarschuwing voor degenen, die zeggen de Heilige Geest te hebben, maar niet de tekenen van de gelovigen kunnen bewijzen.

Handelingen 19:11-16

 • En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus; alzo dat ook van zijn lijf op de zieken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekte van hen verdwenen, en de boze geesten van hen uitvoeren.
 • En sommige van de rondzwervende Joden, zijnde duiveluitbanners, ondernamen zich de Naam van de Heere Jezus te noemen over degenen, die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus, Deze die Paulus predikt!
 • Maar de boze geest, antwoordde: Jezus ken ik, en Paulus weet ik. maar gij, wie zijt gij?
 • En de mens, in welke de boze geest was, sprong op hen, en hen meester gemaakt hebbende, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchten.

Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee.

De tekenen van de gelovigen, volgen deze tekenen van de gelovigen.-Markus 16:17,18 (lees voor uzelf in uw bijbel)

Johannes 14:15-17

 • Indien gij Mij (waarlijk) liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik (Jezus) zal de Vader bidden, en HIJ zal een andere Trooster geven opdat Die bij u blijft in alle eeuwigheid; namelijk de Geest van de waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij begrijpt Deze niet, en kent Deze niet, maar gij kent Hem; want Deze blijft bij u lieden, en zal in u zijn.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *