De liefde van God.

Spreuken 10:12

 • Haar verwekt bekvechten; maar de liefde dekt alle overtredingen toe.

Romeinen 5:5/12:9

 • De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is./
 • De liefde is oprecht. Hebt een afschuw van het kwade, en hangt het goede aan.

Romeinen 13:10/ 1 Korinthe 13:4-7

 • De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van Gods wet. [ de naaste geen kwaad doen =  de naaste niet van de gehele waarheid van God onthouden]
 • De liefde is lankmoedig [= edelmoedig, geduldig zijn], zij is barmhartig [ = genadig], de liefde is niet afgunstig [ = geen jaloersheid], de liefde handelt niet lichtvaardig [ = niet ondoordacht, losbandig], zij is niet opgeblazen [ = niet hoogmoedig], zij handelt niet ongeschikt [ = niet onbekwaam, onbruikbaar], zij zoekt zichzelf niet [ = niet egoïstisch], zij wordt niet verbitterd [ = niet boos, gegriefd (Ef.4:26)], zij denkt geen kwaad [ = geen boosaardigheid], zij verblijd zich niet in de ongerechtigheid, maar verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

 

Zefanja 3:17/2 Korinthe 13:11

 • De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, DIE verlossen zal; HIJ zal over u vrolijk zijn met blijdschap, HIJ zal zwijgen in ZIJN liefde, HIJ zal ZICH over u verheugen met gejuich./
 • Voorts, broeders, weest blij, wordt volmaakt, weest getroost, weest eensgezind, leeft in vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn.

Spreuken 27:5/ Galaten 5:22

 • Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde./
 • De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, edelmoedig, barmhartig, goedheid, geloof, zachtaardig, matig.

1 Korinthe 14:1/ Kolossenzen 3:2

 • Jaagt de liefde na, en streef na om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren./
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
kolossenzen 3 vers 2

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *