Eenheid in de liefde.

Filippenzen 2:1-4

 • Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is van de liefde, indien er enige gemeenschap is van de Geest, indien er enige innerlijke bewegingen en medeleven zijn; zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één hart en van één inzicht zijnde.
 • Doet geen ding door tweedracht of nutteloze eer, maar door vrijwilligheid  de een de ander boven zichzelf te stellen.
 • Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen de andere is.

Filippenzen 4:8

 • Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt deze dingen;-

Romeinen 12:9-21

 • De liefde zij oprecht. Hebt een afkeer van het kwade, en hangt het goede aan.
 • Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.
 • Zijt niet traag in het inspannen. Zijt vurig van geest. Dient de HEERE.
 • Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
 • Deelt mede tot de behoeften van de heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
 • Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
 • Verblijdt u met de vrolijken; en treurt met de treurige.
 • Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Weest niet wijs bij uzelf.
 • Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
 • Indien het mogelijk is, zoveel er in u is, houdt vrede met alle mensen.
 • Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: MIJ komt de wraak toe; IK zal het vergelden, zegt de HEERE (Deut.32:35).
 • Indien dan uw vijand honger heeft, zo geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen van vuur op zijn hoofd hopen.
 • Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Johannes 14:27

 • Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld vrede geeft, geef Ik deze vrede u. Uw hart wordt niet bewogen en zij niet bevreesd.

1 Petrus 1:22-25

 • Gij, die opnieuw geboren zijt, niet uit sterfelijk, maar uit onsterfelijk zaad, door de levende een eeuwig blijvende Woord van God.
 • Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; maar het Woord van de HEEREN blijft in de eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Romeinen 8:37-39

 • Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door God, DIE ons liefgehad heeft.
 • Want ik ben verzekerd {( een ware verzekering)}, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden (van de lucht), noch machten (van de duisternis), noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *