De maat waarmee gemeten wordt.

Lukas 6:38

 • Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot wedergeven; want met dezelfde maat, waarmee gij meet, zal u hetzelfde gemeten worden.

Matthéüs 7:1-3 (Johannes 7:24)

 • Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
 • Want met het oordeel die gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal u hetzelfde gemeten worden.
 • ( Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel)
 • En wat ziet gij de splinter, die in het oog van uw broeder is, maar de balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Wat is de wil van God, die Jezus Christus ZIJN Zoon, ons geboden heeft?

Let op deze woorden van Jezus Christus. Wat staat er?

Gaat dan heen>>> ( tot alle mensen), onderwijst hen, doop hen als volwassene, in de Naam [Autoriteit]van God de Vader, in de Naam [Autoriteit] van ZIJN Zoon Jezus Christus, in de Naam [Autoriteit} van de Heilige Geest;

Lerende hen>>> onderhouden>>> alles>>> wat Ik (Jezus) u geboden heb.

En ziet, Ik (Jezus) ben met u (door de Heilige Geest) al de dagen tot de voleindiging van deze (goddeloze) wereld. Amen. -Matt.28:19,20

Markus 4:23-25

 • Zo iemand oren heeft om te horen, die hoort.
 • En Hij heeft gezegd: Ziet, wat gij hoort. Met welke maat gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal meer aandachtig worden.
 • Want wie heeft, die zal gegeven worden; en wie niet heeft, van die zal genomen worden, wat hij ook heeft.

Ezechiël 33:31 (valse gelovigen, om alleen de mooie dingen te horen)

 • En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als MIJN volk, en horen uw woorden, maar zij doen het niet; want zij maken strelingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na.

Wie doet dan de wil van de Vader?

Gelijkenis: Matthéüs 21:28-31

 • Maar wat schijnt u? Een mens had twee zonen, en ging tot de eerste zoon, en zei: zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard.
 • Doch hij antwoordde: ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen tot de wijngaard.
 • En tot de tweede zoon, zei hij hetzelfde, maar deze zei: ik ga, heer! maar hij ging niet.
 • Wie van deze twee zonen heeft de wil van hun vader gedaan? Zij zeiden tot Hem: de eerste. Jezus heeft gezegd tot hen: voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en lichtekooien u voorgaan in het Koninkrijk van God.

Daarom:

Lukas 13:24

 • Strijdt>>> om in te gaan>>> door de juiste poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen. (ook al denken zij door genade gered te worden- Matthéüs 7:21-23)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *