De loutering.

Johannes 3:3

 • Jezus antwoordde: voorwaar, Ik zeg u: indien gij niet opnieuw geboren wordt, kan gij het Koninkrijk Gods niet zien (begrijpen).

1 Korinthe 2:14

 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en kan ze niet verstaan, omdat het geestelijk te begrijpen is.

Johannes 3:5

 • Jezus antwoordde:  voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wanneer iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.

Jesaja 48:10

 • Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, IK heb u gekeurd in de smeltkroes van ellende.

Daarna, wanneer iemand beproefd wordt:

Psalm 66:9,10

 • DIE onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat, dat onze voet wankelt.
 • Want GIJ hebt ons beproefd, o God! GIJ hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert;-

Jakobus 1:12

 • Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want wanneer hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon van het leven ontvangen, welke de HEERE beloofd heeft degenen, die HEM liefhebben.

Matthéüs 24:45-47

 • Wie is dan de trouwe en beleidvolle dienstknecht, die zijn Heer over Zijn dienstboden gesteld heeft, om hen hun (geestelijk) voedsel te geven op de bestemde tijd?
 • Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer, komende, zal vinden alzo doende.
 • Voorwaar, Ik zeg u, dat Hij hem zal zetten over al Zijn goederen.

1 Johannes 2:27

 • En de zalving (Heilige Geest), die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet nodig, dat iemand u leert; maar gelijk Deze zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en er is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Hebreeën 12:28

 • Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij God behaaglijk mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.

[ wanneer iemand geestvervuld is, hoeft men niet wekelijks naar de kerk te gaan. Als men toch halsstarrig blijft gaan, zijn zij de melk deelachtig, en niet het vaste voedsel.- Hebreeën 5:12-14]

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *