Bedoeling van de hemelvaart van Jezus.

Matthéüs 28:18-20

 • En Jezus, bij hen (Zijn elf discipelen) komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde.
 • Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, deze dopende in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; LERENDE hen ONDERHOUDEN ALLES, wat Ik u GEBODEN heb.
 • En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleindiging van deze wereld. Amen.

Waarom is Jezus Christus naar de Vader gegaan, wat was de bedoeling? Het is Gods plan en wil, dat de Heilige Geest uitgestort kon worden, na de dood, opstanding en hemelvaart van ZIJN Zoon.

Johannes 16:7/ 15:26

 • Doch Ik zeg u de WAARHEID: het is voor u nuttig, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden./
 • Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest van de Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

1 Korinthe 13:13

 • En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Galaten 2:16,17,21

 • …wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet Gods, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet Gods; daarom dat uit de werken van Gods wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
 • Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook als zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar van de zonde? Dat zij verre.-
 • Ik doe de genade van God niet teniet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Galaten 5:22-25

 • De vrucht van de Geest is LIEFDE, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
 • Tegen deze is de wet Gods niet.
 • Degenen die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden.
 • Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Niet een ieder die zegt de Heilige Geest te bezitten, heeft de Heilige Geest. Er moet bewijs worden geleverd, om te bewijzen dat men Deze Geest bezit.

Wanneer men kan bewijzen Deze Geest te bezitten, dan pas begint de vruchten van de Geest, waaronder de ware liefde, een andere liefde van God is er niet, om HEM te behagen.

Romeinen 5:5

 • …en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.

De ware gelovigen volgen deze tekenen na, en dat zijn er weinige. Omdat zij de smalle pad bewandelen.

Markus 16:17-20

 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivels uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen (mogen) zij opnemen; en al is er iets dodelijks wat zij drinken zullen (onbewust), dat zal hen niet beschadigen; op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieken zullen genezen worden.
 • De Heere Jezus dan, nadat Hij dit tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemelen, en is gezeten aan de rechterhand Gods.
 • En zij (de volgers van Jezus), uitgegaan zijnde, predikte overal, en de Heere Jezus werkte mee, en bevestigde het Woord (wat zij spraken) door de tekenen, die daarop volgden. Amen.

Wie dit negeert, en het op een andere Evangelie doet:

Galaten 1:8/ Matthéüs 15:9

 • Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie zou verkondigen, buiten het Evangelie die wij (in de brieven) u verkondigd hebben, die zij vervloekt./
 • Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

Wat zou het verschrikkelijk zijn, wanneer men weggeworpen zou worden van Gods heerlijkheid in de buitenste duisternis, wat in Matthéüs 8 vers 12  beschreven staat? Deze zijn het die negeert hebben, wat Gods bedoeling is. Deze zijn het ook wat in Matthéüs 7 vers 21 tot 23 beschreven wordt, dat Jezus hen niet kent. Waarom niet, terwijl zij toch in Zijn Naam duivels konden uitwerpen? Omdat zij een eigen Evangelie aan het volgen waren, en niet die van God. Alles voor niets!

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *