Bidt en ontvangt!

Matthéüs 7:7,8

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal open gedaan worden.

Want een ieder, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal open gedaan worden.

Matthéüs 6:6-8 (in het verstand bidden)

  • Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, DIE in het verborgen is; en uw Vader, DIE in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar geven.
  • En wanneer gij bidt, zo gebruikt geen nutteloos verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden.
  • Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij nodig hebt, eer gij HEM bidt.

Markus 14:38

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Judas 20/ Romeinen 8:26/ 1 Korinthe 14:2 (in de Geest bidden)

  • Geliefden (in de Heere), bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest;-/
  • En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke machtigen./
  • Want wie een tongentaal spreekt, spreekt niet de mensen, maar aan God; want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden.

Johannes 16 vers 24 geeft de nadruk om in de Naam van Jezus Christus te bidden. Zonder die Naam, kan men niet tot de Vader komen (Joh.14:6).

Tot nu toe, hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

( Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij).

Jakobus 4:2,3 (bidden zonder te twijfelen dat het gebeurt)

  • Gij begeert, en hebt niet; gij misgunt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht ervoor, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt (in geloof).
  • Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij niet goed bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

Markus 11:24

DAAROM ZEG IK U: ALLE DINGEN, DIE GIJ BIDDENDE BEGEERT, GELOOFT, DAT GIJ ZE ONTVANGEN ZULT, EN ZIJ ZULLEN U WORDEN.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *