Effect van vergeven.

Matthéüs 6:12

  • Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars.

Lukas 17:3

  • Waakt op uzelf. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem (rechtvaardig, Jak.3:13); en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.

Matthéüs 6:14,15

  • Indien gij de mensen hun misstappen vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
  • Maar indien gij de mensen hun misstappen niet vergeeft, zo zal uw Vader uw misstappen niet vergeven.

2 Korinthe 2:10

  • Degene nu wie gij vergeeft, die zal ik ( Joh.17:21) ook vergeven; want zo ik het vergeven heb, wie ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uw wil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan geen voordeel krijgt over ons.

Lukas 17:3,4 En wéér?

  • Waakt op uzelf. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
  • En indien hij zevenmaal op een dag tegen u zondigt, en zevenmaal tot u terugkeert, zeggende: het is mij leed; zo zult gij hem vergeven.

[ let op, wat hier verteld wordt: als hij tot u komt, zo moet u hem vergeven en vergeten wat hij gedaan heeft tegen u]

Johannes 20:23/ Romeinen 12:14

  • Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden hem vergeven; zo gij iemands zonden houdt, die zal hij houden./
  • Zegent hen, die u vervolgen; zegent hen en vervloekt niet.

Romeinen 12:19

  • Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: MIJ komt de wraak toe; IK zal het vergelden, spreekt de HEERE, uw God.- Deut.32:35

Wat betekent dit laatste?  Dat u, voor uzelf, beter kan vergeven, in plaats van boos te blijven, want een boos hart blijft groeien in haat, en haten is in duisternis zijn. God zal de overweging nemen, wanneer u een persoon vergeeft. Is het terecht? dan wordt het hem vergeven. Is het niet terecht? dan zal die persoon zijn oordeel krijgen, maar u zal rust ervaren in uw hart.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *