Wanneer God u vertrouwt.

Markus 10:15/ Spreuken 8:35

 • Voorwaar Ik zeg u: zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kind, die zal in het Koninkrijk geenszins ingaan./
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE.

Spreuken 12:1-3

 • Wie de discipline liefheeft, die heeft de wetenschap lief; maar wie de discipline haat, is ongeleerd.
 • De goede zal een welgevallen trekken van de HEERE; maar een man van schandelijke leugens zal HIJ veroordelen.
 • De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid; maar de wortel van de rechtvaardige zal niet bewogen worden.

Lukas 21:34-36/ 1 Timothéüs 3:7

 • Waakt op uzelf, dat uw hart niet te enige tijd bezwaard wordt met brasserijen en dronkenschap, en de zorgvuldigheid van het leven, en dat die dag u niet onvoorziens overkomt.
 • Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op de gehele aarde gezeten zijn.
 • Waakt dan altijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht wordt te ontvluchten al deze dingen (vers 25,26), die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon van God./
 • En zo iemand moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten (de kudde) zijn, opdat hij niet terugvalt in verachting, en in de strikken van de duivel.

Jakobus 4:7-10

 • Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vluchten.
 • Nadert tot God, en HIJ zal tot u naderen. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert uw harten, gij dubbelhartigen!
 • Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen wordt veranderd in treuren, en uw blijdschap in droevenis.
 • Vernedert u voor de HEERE, en HIJ zal u verhogen.

Lukas 10:21/ 1 Petrus 2:2

 • (Jezus heeft gezegd): Ik dank U, Vader! HEERE van de hemelen en van de aarde; dat GIJ deze dingen voor de (wereldse) wijzen en (vleselijke) verstandigen verborgen hebt, en hebt het de zuigelingen geopenbaard; ja, Vader, want alzo is het een welbehagen geweest voor U./
 • …en, als opnieuw geboren kinderen, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door deze melk tot volwassenheid moogt groeien.

Psalm 9:11/ Jeremia 17:7

 • HEERE, die UW Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat GIJ, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken./
 • Gezegend daarentegen is de man, die op de HEERE vertrouwt, en wie zijn vertrouwen heeft bij de HEERE.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *