De nieuwe mens.

Handelingen 2:38,39

 • En Petrus heeft gezegd tot degenen die hem aanhoorde: bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult gegeven worden de gave van de Heilige Geest.
 • Want u komt de belofte (van het Evangelie) toe, en uw kinderen na u, en allen (Joh.17:19-21), die daar ver in de toekomst zijn, zovelen die de HEERE, onze God, roepen zal.

Romeinen 6:4,5

 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo dat ook wij in nieuwheid van het het leven wandelen zouden.
 • Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkenis van Zijn dood, zo zullen wij ook zijn in de gelijkenis van Zijn opstanding

Kolossenzen 3:1-5

 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God.
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
 • Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
 • Doodt dan uw werken, die op aarde zijn, namelijk immoraliteit, onreinheid, schadelijk gedrag, kwade bedenkingen van begeerte, en de gierigheid, welke is afgoderij.

Filppenzen 3:18-21

 • Want velen [christenen] wandelen anders, van wie ik dikwijls gezegd heb (Gal.1:6-9/2 Kor.11:12-15/1 Tim.6:3-5/Jak.4:4)), en nu ook wenend zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; welke einde is het verderf, welke God is hun buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, degenen die aarde dingen bedenken.
 • Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat wij gelijkvormig worden aan Zijn verheerlijkt lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *