De vreugde van de HEERE.

Nehemia 8:11

 • Voorts heeft hij gezegd tot hen: gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen degenen, voor welke niets bereid is, want deze dag is onze HEERE heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap van de HEERE, die is uw sterkte.

Dit is van het oude Israël, die de priester, de schriftgeleerde, en de Levieten, het volk onderwezen.

Wat betekent het voor degenen, die in Christus zijn?

Romeinen 14:17

 • Want het Koninkrijk van God  is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest.

Door de Heilige Geest!

Laten we een verslag lezen omtrent Filippus en de kamerling uit Afrika?

Handelingen 8:26-39

 • En een Engel van de HEERE sprak tot Filippus, zeggende: sta op, en ga heen tegen het zuiden, op de weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.
 • En hij stond op en ging heen; en ziet. een Moorman, een kamerling, en een machtig heer uit Candacé, de koningin van de Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem; en hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las de profeet Jesaja.
 • En de Geest heeft tot Filippus gezegd: ga toe, en voeg u bij deze wagen.
 • En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en Filippus heeft aan hem gevraagd: verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
 • En de kamerling heeft tegen Filippus gezegd: hoe zou ik toch kunnen, zo iemand mij niet onderricht? En hij vroeg Filippus, dat hij zou zitten bij hem op de wagen.
 • En de plaats van het Schriftuur, die hij las, was deze: als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijne scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
 • Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden;-
 • En de kamerling antwoordde Filippus, en vroeg hem: ik vraag u, van Wie zegt de profeet dit, van zichzelf, of van iemand anders?
 • En Filippus deed zijn mond open en begon van die Schrift af, en verkondigde hem Jezus.
 • En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling heeft Filippus gezegd: ziedaar! water; wat verhindert mij om gedoopt te worden?
 • En Filippus heeft tegen de kamerling gezegd: indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordde Filippus: ik geloof, dat Jezus Christus is de Zoon van God.
 • En hij gebood de wagen stil te houden; en zij daalde beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en Filippus doopte hem in het water.
 • En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de HEERE Filippus weg, en de kamerling zag Filippus niet meer; de kamerling reisde zijn weg met blijdschap.

Hier zien we het geloof stellen in Jezus Christus de Zoon van God, wanneer iemand van harte gelooft, is het geoorloofd, de doop van onderdompeling, en de blijdschap die daaruit voortkomt.

Romeinen 15:10-13

 • En wederom zegt God: weest vrolijk, gij heidenen met MIJN volk!
 • En wederom: looft de HEERE, al gij heidenen, en prijst HEM, al gij volkeren!
 • En wederom zegt Jesaja: er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen het bevel te voeren; en op Hem zullen de heidenen hopen.
 • De God nu van de hoop vervult u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Galaten 5:22

 • De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, verdraagzaam, barmhartigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

De Heilige Geest is een vurige kracht.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *