Een ware getuigen zijn.

Jezus Christus dankte de Vader, dat HIJ het Woord van HEM, verborgen heeft aan de verstandige en wijze van natuurlijke wijsheid, en het de simpele mensen, die als kinderen zijn, gegeven heeft. (Lukas 10 vers 21)

Handelingen 1:8 Jezus heeft gezegd:

  • Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde.

Waarvan getuigen?

Markus 16 vers 17 tot 20 bevestigd Jezus ons, wie deze getuigen zijn. Het zijn degenen, die de tekenen van de gelovigen volgen.

Eén van deze tekenen, is de gave van Gods taal, die alleen God kan verstaan. Geen demon of mens kan ze verstaan!

1 Korinthe 14:2,3

  • Want wie een vreemde taal  spreekt, spreekt niet de mensen, maar God; want niemand verstaat het, maar met de geest spreekt hij verborgenheden.
  • En wie profeteert, spreekt de mensen stichting, vermaning en vertroosting.

1 Korinthe 15:1,2

  • Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, in hetwelk gij ook staat; door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

Helaas gaat het ten ronde, dat vele anders wandelen, dan hetgeen in Gods Woord verkondigd is. Zij zijn waterloze fonteinen, lasteren voortdurend God, zijn een vervloeking van het Evangelie, onnuttige gelovigen.- Gal. 1:8/Filipp. 3:18/2 Petr.2:12-19.

wie zijn de ware getuigen van Jezus Christus?

Romeinen 8:1

Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet in het vlees wandelen, maar in de Geest.

Romeinen 8 vers 14 geeft aan, dat wie in de Geest wandelen, kinderen van God zijn. Dit zijn de ware getuigen van Jezus Christus. Een getuigen is iemand, die kan getuigen. Dus, wanneer iemand zegt de Heilige Geest ontvangen te hebben, en NIET in deze tongentaal spreekt, heeft NIET de Heilige Geest. En degenen die tegen iemand zegt dit te negeren, sleept degenen naar de veroordeling, met zichzelf. Er zal op die dag geen genade meer zijn!

Johannes 3:11,12

  • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gij lieden neemt Onze getuigenis niet aan.
  • Indien Ik u de aardse dingen gezegd heb, en gij gelooft niet, hoe zult gij dan geloven, indien Ik u het hemelse zou zeggen?

Lees voor uzelf: 1 Korinthe 2:9-16.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *