Uw minste broeder in de Heere.

Matthéüs 5:22

 • Doch Ik zeg u: zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het Gericht;-

Matthéüs 18:15-18

 • Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem (zachtmoedig) tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.
 • Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat.
 • En indien hij nog steeds geen gehoor geeft; zo zeg het de Gemeente; en indien hij ook niet de Gemeente gehoor geeft, zo zult gij hem als een heidense en tollenaar wezen.
 • Voorwaar Ik zeg u: al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemelen gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemelen ontbonden wezen.

Wie is dan uw broeder?

Matthéüs 12:50

 • Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, deze is Mijn broeder en zuster en moeder.

Matthéüs 25:40,45 Weest voorzichtig, met wat u doet met uw naaste?

 • …Voorwaar Ik zeg u: voor zoveel gij ..(het).. één van Mijn minste broeder gedaan hebt, zo hebt gij het Mij gedaan.-
 • …Voorwaar Ik zeg u: voor zoveel gij ..(het).. één van Mijn minste broeder niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij niet gedaan.

Wie is dan uw minste broeder of zuster? Dat zijn degenen die gij als zwakbegaafd in uw hart hebt geplaatst. Weet gij dan niet, dat de minste, de hoogste is? -Lukas 9:48

Matthéüs 22:38,39

Staat er niet, dat gij uw naaste MOET liefhebben gelijk als uzelf? Uw naaste zijn degene, die de HEERE God liefhebben met geheel hun hart, geheel hun ziel en geheel hun verstand.

Matthéüs 22:39

 • Het tweede gebod is aan het eerste gebod gelijk: gij zult uw naaste (in de HEERE) liefhebben gelijk uzelf. (Joh.17:19-23)

Jakobus 2:15-17,26 geeft een voorbeeld van het werk van het geloof.

 • Indien er nu een broeder of zuster naakt zoudt zijn, of gebrek aan voedsel; en iemand van u tot hen zou zeggen: gaat heen in vrede, wordt verzadigd; en gij zoudt hen niet geven het gebrek voor het lichaam, wat voor nut heeft het dan?
 • Alzo is ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood.-
 • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Hoe hard zult u lopen, wanneer u een nood heeft voor uzelf? Zult u ook hard lopen voor uw naaste die een nood heeft? Is het niet de wil van God, dat gij ook hard loopt voor uw broeder of zuster, wanneer zij een nood hebben?

Filippenzen 2:3

 • Doet geen ding met egoïstische- of ijdele eer, maar door onderdanigheid achtte de een de ander boven uzelf.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *