Het is Gods wil, om te gehoorzamen.

De Schepping, zoals God dat heeft willen hebben, dat mensen over de gehele aarde in volmaaktheid, onbeschaamde naaktheid (gelijk de dieren) zouden leven. Alles wat zij zouden vragen aan hun Schepper, dat de Schepper God, hun geeft, want dat wilt God heel graag. Toch was er een ongehoorzame Engel (Ezech.28:12-15), die daar niet mee eens was, en zich als een buikspreker achter een slang, de eerste volmaakte mensen deed zondigen om ongehoorzaam te zijn aan hun Schepper. En vielen in onvolmaaktheid, met de kennis van goed en kwaad. Genesis 1 vers 31 zegt ons, dat God de Schepping gemaakt had, en dat HIJ het zéér goed vond wat HIJ gemaakt had. Maar omdat de eerste mensen ongehoorzaam zijn geweest, is de aarde vervloekt.- Gen.3:17

God gehoorzamen:

Johannes 14:6/Hebreeën 13:15,16

 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij./
 • Laat dan door Jezus Christus altijd onszelf opofferen ene offerande van lof, dat is, de vrucht van de lippen die Gods Naam belijden.
 • En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offerande heeft God een welbehagen.

Lukas 6:38

 • Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maatbeker zal men in uw deel geven; want met dezelfde maat waarmee gij meet, zal u gemeten worden.

Na de zondeval geeft God de mens de kans om HEM te gehoorzamen, door ZIJN wil alsnog te doen, om de kennis van goed en kwaad te negeren, en naar ZIJN wil te wandelen. Spreuken 3 vers 5-7 verteld ons, om niet op onze eigen inzicht met HEM te wandelen.

Zijn wij toch ongehoorzaam, en weten wij het beter te weten dan God, dan komt hier het volgende:

Jesaja 29:13-15

 • Want de HEERE heeft gezegd: daarom dat dit volk tot MIJ nadert met hun mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun hart houdt zich verre van MIJ, en hun ontzag voor MIJ, waarmee zij MIJ vrezen, dat het mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn, daarom zie, IK zal voortaan wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid van hun wijzen zal vergaan, en het verstand van hun verstandige zal zich verbergen.
 • Wee degenen die zich diep verbergen willen voor de HEERE, hun raad wegstoppen! en hun werken in duisternis geschieden, en zij zeggen: wie ziet ons? en wie zal ons kennen?

Gelijk als de eerste vrouw ongehoorzaam was geweest aan Gods eerste gebod, en de gehele mensheid, in de onvolmaaktheid gestort heeft, zo zijn ook haar nakomelingen ongehoorzaam aan Gods wil.

Vermaning om Gods wil te doen:

Titus 1:9-16

 • Wie vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de Leer is, die is in staat, beide, te vermanen door de gezonde Leer en om de tegensprekers te weerleggen.
 • Want er zijn ook velen die ongeregeld wandelen, nutteloze sprekers, en verleiders van zinnen, bijzonderlijk die uit de besnijdenis zijn, welke men de mond moet snoeren; die gehele huizen omkeren, lerende wat niet behoort om de wil van de geldgod.
 • Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: de Kretenzische zijn leugenachtige, kwade beesten, luie buiken. [zoals vele valse dode kerken zeggen]
 • Dit getuigenis is waar. Daarom bestraf hun scherp, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot ijdele leugens en geboden van mensen die zich van de waarheid afwenden.
 • Alle dingen zijn wel rein voor de reine, maar voor de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, want beide, hun verstand en hun geweten zijn bevlekt.
 • Zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en voor al het goede werk ongeschikt.

Voor deze ongelovige gelovigen, die gelijk staan met de goddelozen komt de wraak van God:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *