De ware heiligen.

Johannes 14:15-17

 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid; namelijk de Geest van de Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij begrijpt Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem (door de tekenen -Mark.16:17,18); want Hij blijft bij u, en zal in u zijn.

Door een heilige, de Heilige Geest doorgegeven:

Handelingen 19:6

 • En wanneer Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

Handelingen 15:8,9,28,29

 • En God, de Kenner van harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als bij ons; en heeft geen onderscheidt gemaakt tussen ons (Joden) en hen (heidenen), gereinigd hebbende hun harten door het geloof.-
 • Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
 • namelijk, dat gij u onthoudt wat door afgoderij geofferd is (idolen navolgen), en van bloed (geen bloedtransfusie-Matt.16:25), en van het verstikte (door stroperij vlees eten), en van hoererij (immoreel gedrag ); van welke dingen, indien gij voor uzelf waakt, zo zult gij wel doen. Veel geluk.

Efeze 2:18,19

 • Want door Jezus hebben wij allen de toegang door één Geest tot de Vader.
 • Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers met de heiligen, en huisgenoten van God;-

Kolossenzen 1:10-15

 • ..; opdat gij moogt wandelen waardig voor de HEERE, tot alle behaaglijkheid, in alle goed werk vrucht dragende, en opwast in de kennis van God;
 • met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte van ZIJNE heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;
 • dankende de Vader, DIE ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht;
 • DIE ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon ZIJNE liefde;
 • in Welke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden;
 • Deze Die het Beeld is van de onzichtbare God, de Eerstgeboren Schepsel van alle creaturen (Spreuken 8:22-32).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *