De medicijnmeester.

Artsen in deze wereld, zijn er voor de ongelovigen.

Jezus Christus, is de medicijnmeester voor de gelovigen.

Johannes 9:4/5:19

 • Ik moet werken de werken van DEGENE, DIE Mij gezonden heeft, zolang het dag is;…-/
 • …: voorwaar, voorwaar Ik zeg u: de Zoon kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader dat ziet doen; want zo wat HIJ doet, hetzelfde doet ook de Zoon.

Johannes 11:40

 • …: heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zult zien?

[ Door geloof in Jezus Christus, zonder twijfel, is er genezing mogelijk]

Matthéüs 9:(6-13) 6,8,10-13

 • Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon van God macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen heeft Hij gezegd tegen de geraakte): sta op, neem uw bed op, en ga heen naar huis.-
 • De schare dat nu ziende, hebben zich verwonderd, en verheerlijkte God, dat er zodanige macht aan mensen gegeven was.-
 • En het geschiedde, wanneer Hij in het huis van mij (Matthéüs) aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.
 • En de farizeeën (van afstand dat ziende), hadden gezegd tot Zijn discipelen: waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaren?
 • En Jezus, dit horende, heeft tot hen gezegd: wie gezond is hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn.
 • Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

Lukas 5:31,32/ 1 Johannes 5:17a

 • …: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek.
 • Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering./
 • Alle ongerechtigheid is zonde:…-

De vraag van Zijn discipelen:

Johannes 9:1-3

 • En voorbijgegaan zijnde, zag Hij een mens, blind van geboorte af.
 • En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze blinde, of zijn ouders?
 • Jezus antwoordde: noch deze blinde heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is openbaar, opdat de werken van God in hem zou geschied worden.

( vergelijk: Openbaring 2:20-23)

Het was bekend bij de Joden, dat zo wie zondigt, ziek zou worden.

Romeinen 4:20,21 {Abraham als voorbeeld:}

 • En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en in volle zekerheid, wat hetgeen beloofd was, God ook machtig was te doen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *