Het geestelijk Israël.

Voor het ongehoorzame kind is er de zondagsrust, voor de gehoorzame volwassene is er een eeuwige rust.

Hebreeën 4:9-11

 • Er blijft dan een rust over voor het volk van God.
 • Want wie ingegaan is in ZIJN rust, heeft ook zelf gerust van zijn werken, gelijk God van de ZIJNE.
 • Laat ons dan ons beijveren, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid valt.

Hebreeën 5:8-14

 • Hoewel Jezus de Zoon was, echter gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
 • En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden; en is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek.
 • Van Welke wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt.
 • Want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node, dat men u leert, welke de eerste beginsel zijn van de woorden Gods; en gij zijt geworden, als die de melk van node hebben, en niet de vaste spijs.
 • Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord van gerechtigheid; want hij is een kindje.
 • Maar de volwassene is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide het goed en het kwaad.

Romeinen 8:1-4 (KJV & SV)

 • Zo is er geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
 • Want de wet van de Geest van leven in Christus Jezus heeft mij (ons) vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
 • Want hetgeen door de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
 • Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Hebreeën 8:6,7,10

 • En nu heeft Hij zoveel een uitnemende bediening gekregen, als Hij ook een betere Middelaar van het verbond is, hetwelk in betere beloften bevestigd is.
 • Want indien dat eerste verbond foutloos geweest ware, zo zou er voor het tweede geen plaats gezocht zijn.-
 • Want dit is het verbond, dat IK met het huis Israël maken zal na die dagen, zegt de HEERE: IK zal MIJN wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal IK die inschrijven; en IK zal hun tot een God zijn, en zij zullen MIJ tot een volk zijn.

1 Korinthe 15:44,45

 • Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt (Rom.6:4). Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
 • Alzo is er ook geschreven:de eerste Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

Johannes 14:23-26

 • Jezus antwoordde en heeft gezegd: zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en WIJ zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
 • Wie Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet (Spr.8:36); en het woord dat gij hoort, is niet het Mijne, maar van de Vader, DIE Mij gezonden heeft.
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, dat het bij u blijft.
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam (Hand.1:8/2:38,39), Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Hebreeën 8:11-13/ 1 Korinthe 2:14,16

 • En zij zullen niet leren, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, zeggende: ken de HEERE; want zij zullen MIJ allen kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen.
 • Want IK zal hun ongerechtigheid genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal IK geenszins meer gedenken.
 • Als HIJ zegt: een nieuw verbond, zo heeft HIJ het eerste oud gemaakt; en wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning./
 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want voor hen is het dwaasheid, en kunnen het niet verstaan, omdat zij geestelijk ontdekt moet worden.-
 • Want wie heeft de betekenis van de HEERE gekend, die HEM zou onderrichten? Maar wij (het geestelijk Israël) hebben de betekenis van Christus.

Romeinen 8:9,10

 • Doch gij zijt niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, tenminste, als de Geest van God in u woont. Zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
 • En indien Christus in u is, zo is het lichaam wel dood vanwege de zonden; maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid (die door genade is).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *