Macht van de wereld.

Openbaring 13 vers 1,2 zegt een gelijkenis over menselijke macht op aarde, die door de satan gedreven wordt, en alle laster tegen God bewerkstelligt.

 • En ik zag (in een visioen) uit de zee (goddeloze mensheid) een beest (systeem) opkomen hebbende zeven hoofden en tien horens, en op deze horens waren tien koninklijke kronen, en op zijn hoofden was een naam van godslastering.
 • En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak (satan) gaf hem zijne kracht en zijn troon en grote macht.

Toen Jezus na 40 dagen gevast te hebben in de woestijn, werd Hij door satan verzocht. De laatste verzoeking, verteld Lukas 4 vers 6,7 het volgende:

 • En de satan heeft Hem gezegd: ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze aardse koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wie ik maar wil.
 • Indien Gij mij dan zult aanbidden, zo zal het alles van U zijn.

Jezus deed dat natuurlijk niet. Het feit rust dan ook, dat satan deze wereld beheerst, en wie hem aanbid, zal rijkdom geschonken worden.

Wij als christenen moeten waakzaam blijven, voor deze listige duivel.

1 Petrus 5:8,9

 • Weest nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden, welke hem weerstaat, vast staande in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uwe broederschap wie in de wereld is, volbracht wordt.

1 Johannes 5:18,19 (nwv, st.vert.)

 • Wij weten dat iedere [persoon] die uit God is geboren, geen zonde (expres) beoefent, maar…( die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet).
 • Wij weten dat wij uit God voortspruiten, en dat de gehele wereld ligt in de [macht van de] goddeloze.

Matthéüs 18:6,7 verteld ons, dat degenen uit de wereld of degenen die zeggen een christen te zijn, maar wandelt met de wereld, een broeder van Christus ergert, hij of zij beter zelfmoord moet plegen.

 • Maar zo wie één van deze minste kind van God die in Mij geloofd, ergert, het is nuttiger dat er een molensteen aan zijn nek gebonden werd, en hij in de diepte van de zee verzonken is.
 • Wee de wereld vanwege de ergernis! want het is noodzakelijk, dat de ergernis komt, maar wee die mens door welke deze ergernis komt!

Matthéüs 28 vers 18 en Johannes 16 vers 33 verteld ons, dat Jezus Christus Zijn volgelingen de moed inspreekt, dat Hij de wereld overwonnen heeft.

 • En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde./
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Kolossenzen 1 vers 13 (een vers uit het geheel van een ware christen) verteld ons dat God ons uit de duisternis van de wereld getrokken heeft door ZIJN Zoon Jezus Christus (Yesuha Messias), en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon ZIJNE liefde.

1 Korinthe 15:22-24

 • Want gelijk de mens allen in Adam sterven, alzó kunnen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
 • Maar een ieder in zijne orde: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in Zijne toekomst.
 • Daarna zal het einde zijn (na de duizend jaar Koninkrijk van de nieuwe aarde), wanneer Hij het Koninkrijk aan God de Vader zal overgedragen hebben, wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle (menselijke en demonische) heerschappij en alle macht en kracht.

 

 

Vijand van de wereld, of één met God?

Romeinen 12:2

 • Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geweten, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.

1 Korinthe 6:10-17

 • Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaren, noch overspelers, noch ontuchtige, noch mannen die bij mannen liggen, noch dieven, noch egoïsten, noch dronkaards, noch spotters, noch rovers zullen het Koninkrijk van God beërven.
 • En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen (Titus 3:5), gij zijt aldus geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van onze Heere Jezus Christus (Hand.2:38), en door de Geest van onze God (Joh.6:63).
 • Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet geschikt; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van hetgeen mij niet laten brengen.
 • De spijs is voor de buik, en de buik is voor de spijs; maar God zal beiden van deze, teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
 • En God heeft ook de Heere opgewekt, en zal ons opwekken door ZIJN kracht.
 • Weet gij niet, dat uw (geestelijke) lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en (met het vleselijk lichaam) ze leden van een hoer maken? Dat zij verre.
 • Of weet gij niet, dat wie een hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt God, zullen tot één zijn.
 • Maar wie de HEERE aanhangt, is één Geest met HEM.

Jakobus 4:4

 • ….weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap is tegen God? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

[ Geestelijke zinnebeeld:

hoererij plegen met de wereld is overspel tegen God, terwijl men in de Geest wandelt, doet men met het vlees vijandschap tegen God]

Matthéüs 10:32-40

 • Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Maar wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, DIE in de hemelen is.-
 • …{ vers 34-36 vijanden van God}
 • Wie vader of moeder liefheeft meer dan Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft meer dan Mij, is Mij niet waardig.
 • En wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij (100%) navolgt, is Mij niet waardig [vergelijk:Matt.7:21-23].
 • Wie zijn ziel wilt behouden, zal het verliezen; en wie zijn ziel zal verliezen om Mijn Naam, die zal het vinden.
 • Wie u ontvangt, ontvangt Mij (1 Kor.6:19,20); en wie Mij ontvangt, ontvangt HEM, DIE Mij gezonden heeft (Joh.17:16-24).

Romeinen 8:5,7

 • Want wie naar het vlees wandelen, bedenken wat naar het vlees is; maar wie naar de Geest wandelen, bedenken wat naar de Geest is.-
 • Daarom is het bedenken naar het vlees een vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet. [ Israël heeft bewezen dat het onmogelijk is]

Hebreeën 10:15,16/Johannes 14:26

 • En de Heilige Geest getuigt het ons ook; want nadat HIJ tevoren gezegd had: dit is het Verbond, dat IK met hen maken zal na die dagen, zegt de HEERE: IK zal MIJN wetten in hun harten geven, en IK zal die inschrijven in hun verstand;-/
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

 

 

Opdracht van God.

Johannes 3:5

 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest; hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.

Markus 12 vers 30 zegt nadrukkelijk, dat wij God moeten liefhebben uit geheel onze doen en laten. We moeten vooral niet een eigen zwaai aan geven, hoe wij God op onze eigen manier aanhangen. Het is aan God, hoe HIJ aanbeden wilt worden.

Matthéüs 6:24/ 2 Korinthe 5:20

 • Niemand kan twee heren dienen; want hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten;-/
 • Zo zijn wij dan gezanten van Christus roeping: laat u met God verzoenen.

Markus 12 vers 31, verteld ons, dat nadat wij de HEERE God liefhebben uit ons gehele doen en laten, wij onze naaste in de HEERE God, moeten liefhebben, alsof wij die naaste zelf zijn.

Efeze 4:1-7/ Johannes 17:21

 • Zo bid ik u dan, ik (Paulus), de gevangene in de HEERE, dat gij wandelt waardig uw roeping, met welke gij geroepen zijt; met alle gehoorzaamheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in de liefde; u zorgvuldig te behouden de eenheid van de Geest door de band van vrede.
 • Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping; één Heere, één geloof, één doop.
 • Eén God en Vader van allen, DIE daar is boven allen, en door allen, en in u allen is.
 • Maar een ieder van ons is de genade gegeven, naar de maat van gaven van Christus./
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij (Jezus Christus), en Ik in U, dat ook zij (gelovigen in Christus) in Ons één zijn;-

Hebreeën 13:1-3/ Romeinen 12:15,16

 • Dat de broederlijke liefde continu doorgaat.
 • Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd.
 • Gedenkt de gevangenen, alsof gij medegevangene waart; en degenen, die kwalijk behandeld worden, alsof gij zelf ook kwalijk behandeld wordt./
 • Verblijdt u met de vrolijken; en weest bedroeft met de droevige.
 • Weest eensgezind onder elkander. Streeft niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Weest niet wijs bij uzelf.

 

 

De Geest geeft leven.

Johannes 6:63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn leven.

1 Korinthe 6:19,20

 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

Wordt hier gesproken over het vleselijk lichaam? Neen! het betreft om het geestelijk lichaam. Wij moeten God verheerlijken met onze geestelijke wandel, met onze geestelijk lichaam en onze geest in de Geest.

Paulus had deze strijd, om scheiding te maken tussen het vlees en zijn geest, in de wandel van de Geest.

Romeinen 7:18

 • Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.

Als Paulus zegt dat in zijn vleselijk lichaam geen goedheid woont, kan hij dat niet doelen op de Heilige Geest, de tempel van God. Neen, het betreft het vleselijk lichaam.

Romeinen 8:6-8,13

 • Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is leven en vrede; daarom dat het bedenken van het vlees, een vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
 • En wie in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.-
 • Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werken van het vlees doodt, zo zult gij leven.

Wat zijn deze werken van het vlees? Is dat roken? Is dat onrein vlees eten, zoals varkensvlees? Wat zei Jezus?

Matthéüs 15:10,11

 • En wanneer Hij de schare tot Zich geroepen had, heeft Hij gezegd tot hen: HOORT en VERSTAAT.
 • Hetgeen in de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.

Wat zijn de dingen dan, die de mond uitgaat, wat de mens doet verontreinigen?

Jakobus 3:8

 • De tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingbaar kwaad, vol van dodelijk gif.

Galaten 5 vers 19 &20 geeft nadrukkelijk het antwoord, wie de werken van het vlees navolgt, en daarmee de dood waardig zijn.

 • Overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, boosheid, vijandschappen, twisten, jaloersheid, toorn, woordenstrijd, tweedracht, dwaalleer, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, en dergelijke; van welke ik u ook van tevoren zeg, gelijk ik ook van tevoren gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Vergelijk ook Romeinen 1:18-32, waar Paulus het heeft over onnatuurlijke driften, die een onderdeel zijn van het vleselijk natuur.

Het vlees strijd tegen de geest, en de Geest strijd tegen het vlees.

 

 

Met God verzoenen.

2 Korinthe 5:11,14,15

 • Wij dan, wetende de schrik van de HEEREN, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn God openbaar geworden; …-
 • Want de liefde van Christus dringt ons; als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Romeinen 6:6-9

 • Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer zijn een slaaf van de zonde.
 • Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van zonde.
 • Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de dood, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.

2 Korinthe 5:17-19

 • Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is geheel nieuw geworden.
 • En al deze dingen zijn uit God, DIE ons met ZICHZELF verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van verzoening gegeven heeft.
 • Want God was in Christus de wereld met ZICHZELF bemiddelende, hun zonden hun niet toerekende; en heeft het woord van bemiddeling in ons gelegd.

2 Korinthe 5:20

Zo zijn wij dan gezanten van de weg van Christus : laat u met God verzoenen.

1 Korinthe 6:19,20/ Romeinen 12:2

 • Of weet gij niet, dat uw geestelijk lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet meer zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geestelijke wandel, welke van God zijn./
 • En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geweten, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.

 

Na de eerste dood.

1 Korinthe 15:21,22/ Johannes 5:24

 • Terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding uit de dood door een Mens.
 • Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden./
 • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie Mijn woord hoort, en gelooft God, DIE Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de veroordeling (van de tweede dood), maar is uit de (eerste) dood overgegaan in het (nieuwe) leven.

Hebreeën 9:15

 • (…) (Jezus Christus is de Middelaar van het Nieuwe Testament), opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen waren, de belofte van het eeuwige erfenis ontvangen zouden (Openb.7:4-8 het vleselijk Israël).

1 Korinthe 15:45,47/Romeinen 8:13

 • …: de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.-
 • De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemelen./
 • Indien gij naar het vlees (oude leven) leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.

Openbaring 20:6/ Romeinen 8:4/ Openbaring 7:14b

 • Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaren (geestelijk Israël)./
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het (nieuwe) leven wandelen zouden./
 • …; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.

 

 

 

Nu is het de tijd!

Prediker 9:10/ 12:11-14/ Galaten 6:5

 • Alles wat uw hand vindt om te doen, doe het met uw macht; want er is geen werk, ook geen bezinning, noch wetenschap en wijsheid, in het graf, waar gij heengaat./
 • De woorden van de wijzen zijn gelijk prikkels, en gelijk spijkers, diep ingeslagen van de meesters van verzamelingen, die gegeven zijn van de Enige HERDER.
 • En wat boven deze is, mijn zoon! wees gewaarschuwd, van vele boeken te maken is geen einde, en de veelheid van lezen is vermoeidheid van het vlees.
 • Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: vrees God, en houd ZIJN geboden, want dit hoort bij alle mensen.
 • Want God zal ieders werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad./
 • Want een ieder zal zijn eigen pak dragen.

Prediker 3:1-8 beschrijft dat voor alles op aarde een tijd is. Maar wanneer wordt het eens tijd om te bekeren? Ook al zegt men bekeert te zijn, moet men zich afvragen of men werkelijk bekeerd is?

Spreuken 1:22,23

 • Gij slechten! hoelang zult gij de slechtheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de dwazen de wetenschap negeren?
 • Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest u lieden overvloedig uitstorten (Hand.1:8/2:38); IK zal MIJN woorden (Joh.14:26) u bekend maken.

2 Korinthe 6:14-18/7:1

 • Trekt niet een andere juk aan met de ongelovigen; want wat voor een deel heeft de rechtvaardigheid met de onrechtvaardigheid, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
 • …. Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: IK zal in hen wonen, en IK zal onder hen wandelen; en IK zal hun God zijn, en zij zullen MIJ een volk zijn.
 • Daarom gaat uit haar midden van hen, en maak een scheiding, zegt de HEERE, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en IK zal u aannemen.
 • En IK zal u tot een Vader zijn, en gij zult MIJ tot zonen en dochters zijn, zegt de HEERE. de Almachtige.-
 • Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons dan onszelf reinigen van het oude leven, zowel van het vlees als van de geest, voleindigd hebbende de heiligmaking in het ontzag voor God.

God heeft ons nadrukkelijk gezegd, door de woorden van Jezus Christus, dat wij moeten wandelen in de Geest van God.

 

Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen?

Vele kerken vinden dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, maar zijn ZIJN wegen ondoorgrondelijk voor alle gelovigen? Wel voor de natuurlijke christenen.

Handelingen 1:8/2:38

 • Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde./
 • En Petrus heeft gesproken: bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Dit is stap één, om Gods wegen te begrijpen. Het gehele Woord van God, moet geestelijk begrepen worden, niet natuurlijk.

Romeinen 11:33,34/ Johannes 1:18

 • O diepte van Gods rijkdom, beide de wijsheid en de kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn ZIJN oordelen, en onnaspeurlijk ZIJN wegen!
 • Want wie heeft de zin van de HEERE gekend? Of wie is ZIJN raadsman geweest?/
 • Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de omarming van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

1 Korinthe 2:12-16

 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met de woorden, van menselijke wijsheid, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke verbindingen.
 • Maar de natuurlijke (gelovige) mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem krankzinnigheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk niet ontdekt wordt.
 • Doch de geestelijke mens (vervuld met de Heilige Geest) ontdekt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door de natuurlijke niet begrepen.
 • Want wie heeft het verstand van de HEERE gekend, die HEM zou onderrichten? Maar wij hebben het verstand van Christus.

Wie de Heilige Geest werkelijk bezit, is één met God de Vader, en met ZIJN Zoon Jezus Christus. Zij zijn allen, door Gods Geest, één. En door Gods Geest kunnen zij begrijpen de ondoorgrondelijke wegen van God.

Johannes 17:20,21

 • En Ik bid niet alleen voor deze (Mijn discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloven mag, dat GIJ Mij gezonden hebt.

 

Het gebed van verhoring.

Het gebed is voor de verheerlijking van Gods glorie. HIJ wilt dat u bid in geloof en vertrouwen. Hoe zal God dan verhoren?

Matthéüs 6:5-8

 • Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de trouweloze; want die doen dat graag in de synagogen en op de hoeken van straten, om gezien te worden hoe zij bidden. Voorwaar Ik zeg u: zij hebben hun loon al gekregen.
 • Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur, bid uw Vader, DIE in het verborgen is; en uw Vader, DIE in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
 • En wanneer gij bidt, zo gebruikt geen nutteloos verhaal van woorden, gelijk de ongehoorzame gelovigen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden.
 • Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij nodig hebt, eer gij HEM bidt.

Matthéüs 6:26/ 18:19,20

 • Aanziet de vogels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in schuren; en toch voedt uw hemelse Vader deze vogels; gaat gij deze niet zeer veel te boven?/
 • Wederom zeg Ik u: indien er twee van u overeenkomen op aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.

God ziet ons gebed, wanneer wij vergaderd zijn. Ons gebed zal verhoort worden door weinig woorden. In de Naam van Jezus Christus zal het gebed tot de Vader komen (Joh.14:6).

Johannes 14:13,14

 • En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam (zegt Jezus Christus), dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
 • Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

GELOOFT GIJ DIT? …….Dan mag u uzelf geluk prijzen, want dan bent u een gelovige!

Aanbidding van God.

Romeinen 12:2/ 15:5,6

 • Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geweten, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is./
 • Doch de God van het geduld in het lijden en de vertroosting geeft u, dat gij eensgezind zijt onder elkaar naar (het voorbeeld van) Christus Jezus, opdat gij eendrachtig met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.

Hoe moeten wij God aanbidden? Naar onze eigen inzicht, hoe wij het goed vinden? Of hoe God het ZELF wilt?

Johannes 7:16-18

 • Jezus antwoordde hun en heeft gezegd: Mijn leer is de Mijne niet, maar van DEGENE DIE Mij gezonden heeft.
 • Zo iemand ZIJN wil doen wilt, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelf spreek.
 • Wie van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar wie de eer zoekt van DEGENEN DIE Mij gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem.

Johannes 4:23,24/ Matthéüs 7:21

 • …; het uur komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook deze, die HEM alzo aanbidden.
 • God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in geest en waarheid./
 • Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader DIE in de hemelen is.

Johannes 6:63

 • De Geest is het Die levend maakt, het vlees is niets van nuttigheid. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en levend.