Afscheid van de wereld nemen.

De vrouw van Lot kon geen afscheid nemen van haar leven achter haar.

Genesis 19:15,17,24-26

 • En wanneer de dageraad opging, drongen de Engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee dochters, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt.-
 • En het geschiedde wanneer zij hen uitgebracht hadden buiten de stad, zo zei God via de Engelen: behoud u omwille van uw leven; zie niet achter u om, en blijft niet op deze vlakte; behoud u om naar de bergen te gaan, opdat gij niet omkomt.-
 • Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, vanuit de hemelen.
 • En HIJ keerde de steden ondersteboven, en het gehele land, met alle bewoners van deze steden met het gewas.
 • En Lot’s huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.

Degenen die het Evangelie van Christus aangenomen hebben, hebben de wereld achter zich gelaten, moeten oppassen dat zij door deze goddeloze wereld niet omwikkeld worden en het geloof doen verstikken.

Matthéüs 13:7,22 Gelijkenis van de zaaier die zaad zaaide:

 • En een ander deel viel tussen het doornzaad; en de doornen groeide op, en het verstikte het zaad van de zaaier.-
 • En die bij de doornen gezaaid is, deze zijn degenen, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid van deze wereld, en de verleidingen van rijkdom verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

De vernietiging van Sodom en Gomorra, staat gelijk aan die van deze huidige wereld. Deze steden uit de oudheid, bedreven, wat wij heden ten dage ook bemerken, van alles wat God verboden heeft, zulke immoraliteit die het daglicht niet kan verdragen. (hoe moet God dit allemaal aanzien en verdragen?)

Lukas 17:28-32

 • …, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden; maar op de dag, op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zwavel vanuit de hemelen, en verdierf hen allen.
 • Evenzo zal het alzo zijn in de dag, op welke de Zoon van God geopenbaard zal worden.
 • In die dag, wie op het dak is, en zijn huisraad in huis, die komt niet van het dak, om het huisraad mee te nemen; en wie op de akker is, die keert niet terug om naar zijn huis te gaan, om hetgeen mee te nemen.
 • Gedenkt aan de vrouw van Lot.

2 Petrus 3:10,11/ 2 Petrus 2:20,21

 • De dag van de HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemel met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde met de werken erop, zullen verbranden.
 • Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid!/
 • Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere Jezus Christus, de besmetting van deze wereld ontvlucht zijn, en er opnieuw in verwikkeld worden, en door de wereldse gewoonten overwonnen worden, zo is hun laatste keuze erger geworden dan hun eerste.
 • Want het was hun beter geweest, dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, die gekend te hebben, zich afkeren van het heilig gebod, wat hun overgegeven was.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *