De beproeving.

Openbaring 2:1-3 Een brief aan Efeze, is ook voor ons van toepassing:

  • Schrijf aan de Engel van de Gemeente van Efeze: dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijne rechterhand houdt, Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt; Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de boze mensen niet kunt verdragen, en dat gij beproefd hebt degenen die zich voordoen, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden; en gij hebt verdragen en hebt geduld gehad, en gij hebt om de wil van Mijne Naam gearbeid, en zijt niet mat geworden.

Efeze 4:26,27

  • Wordt toornig, maar zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen voordeel.

1 Johannes 2:18-20

  • Kinderen van God, het is de laatste uur; en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen opgestaan; waaruit wij onderkennen dat het de laatste uur is.
  • Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons (met de leer van Christus) gebleven zijn; maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.
  • Doch gij hebt de Zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen.

Johannes 7:24/ Spreuken 6:16-19

  • Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel./
  • Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn voor ZIJN ziel een horror: hoge ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt, voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen, een valse getuige die leugens blaast, en wie tussen broeders tweedracht aanstookt.

Handelingen 15:19,20,28

  • Daarom oordeel ik (Paulus), dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeerd hebben, niet lastig vallen, maar hun aanschrijven zal, dat zij zich onthouden van de dingen die door afgoderijen besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.-
  • Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: (vers20)…; van welke dingen, indien gij daarin waakt, zo zult gij weldoen. Vaart wel!

Jakobus 1:12

  • Zalig is de man die verzoekingen verdraagt; want wanneer hij beproefd zal zijn geweest, zo zal hij de kroon van het leven ontvangen, welke de HEERE beloofd heeft degenen die HEM liefhebben (Matt.27:37).

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *