Eensgezind.

Matthéüs 18:19,20/ Johannes 14:6

 • Opnieuw zeg Ik u, indien er twee van u eenstemmig zijn op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijne Vader DIE in de hemelen is.
 • Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden van hen./
 • Jezus heeft gezegd tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Romeinen 12:15,16

 • Verblijdt u met de blijden, en weent met de wenende.
 • Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Weest niet wijs bij uzelf.

Voor Gods glorie, weest eensgezind onder elkaar.

Romeinen 15:1-7

 • Wij die sterk zijn in de HEERE, zijn schuldig, de zwakke te dragen, en niet onszelf te behagen.
 • Dat dan een ieder van ons zijne naaste in de HEERE behaagt ten goede, tot lering.
 • Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is: de smaad van hen die U (God) smaden, zijn op Mij gevallen.
 • Want al wat van tevoren geschreven is, dat is tot lering van tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting van de Schrift hoop hebben zouden.
 • Doch de God van de lijdzaamheid en de vertroosting geeft u, dat gij eensgezind zijt onder elkaar naar Christus Jezus, opdat gij eendrachtig met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.
 • Daarom neemt elkaar aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid van God.

Jezus geeft ons de raad, om één te zijn met Hem en God, eenheid in de Geest van God.- Johannes 17:1-26

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *