Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen?

Vele kerken vinden dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, maar zijn ZIJN wegen ondoorgrondelijk voor alle gelovigen? Wel voor de natuurlijke christenen.

Handelingen 1:8/2:38

 • Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde./
 • En Petrus heeft gesproken: bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Dit is stap één, om Gods wegen te begrijpen. Het gehele Woord van God, moet geestelijk begrepen worden, niet natuurlijk.

Romeinen 11:33,34/ Johannes 1:18

 • O diepte van Gods rijkdom, beide de wijsheid en de kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn ZIJN oordelen, en onnaspeurlijk ZIJN wegen!
 • Want wie heeft de zin van de HEERE gekend? Of wie is ZIJN raadsman geweest?/
 • Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de omarming van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

1 Korinthe 2:12-16

 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met de woorden, van menselijke wijsheid, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke verbindingen.
 • Maar de natuurlijke (gelovige) mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem krankzinnigheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk niet ontdekt wordt.
 • Doch de geestelijke mens (vervuld met de Heilige Geest) ontdekt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door de natuurlijke niet begrepen.
 • Want wie heeft het verstand van de HEERE gekend, die HEM zou onderrichten? Maar wij hebben het verstand van Christus.

Wie de Heilige Geest werkelijk bezit, is één met God de Vader, en met ZIJN Zoon Jezus Christus. Zij zijn allen, door Gods Geest, één. En door Gods Geest kunnen zij begrijpen de ondoorgrondelijke wegen van God.

Johannes 17:20,21

 • En Ik bid niet alleen voor deze (Mijn discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld geloven mag, dat GIJ Mij gezonden hebt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *