Na de eerste dood.

1 Korinthe 15:21,22/ Johannes 5:24

  • Terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding uit de dood door een Mens.
  • Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden./
  • Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie Mijn woord hoort, en gelooft God, DIE Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de veroordeling (van de tweede dood), maar is uit de (eerste) dood overgegaan in het (nieuwe) leven.

Hebreeën 9:15

  • (…) (Jezus Christus is de Middelaar van het Nieuwe Testament), opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen waren, de belofte van het eeuwige erfenis ontvangen zouden (Openb.7:4-8 het vleselijk Israël).

1 Korinthe 15:45,47/Romeinen 8:13

  • …: de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.-
  • De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemelen./
  • Indien gij naar het vlees (oude leven) leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.

Openbaring 20:6/ Romeinen 8:4/ Openbaring 7:14b

  • Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen de duizend jaren (geestelijk Israël)./
  • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het (nieuwe) leven wandelen zouden./
  • …; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *