De Geest geeft leven.

Johannes 6:63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn leven.

1 Korinthe 6:19,20

 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

Wordt hier gesproken over het vleselijk lichaam? Neen! het betreft om het geestelijk lichaam. Wij moeten God verheerlijken met onze geestelijke wandel, met onze geestelijk lichaam en onze geest in de Geest.

Paulus had deze strijd, om scheiding te maken tussen het vlees en zijn geest, in de wandel van de Geest.

Romeinen 7:18

 • Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.

Als Paulus zegt dat in zijn vleselijk lichaam geen goedheid woont, kan hij dat niet doelen op de Heilige Geest, de tempel van God. Neen, het betreft het vleselijk lichaam.

Romeinen 8:6-8,13

 • Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is leven en vrede; daarom dat het bedenken van het vlees, een vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
 • En wie in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.-
 • Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werken van het vlees doodt, zo zult gij leven.

Wat zijn deze werken van het vlees? Is dat roken? Is dat onrein vlees eten, zoals varkensvlees? Wat zei Jezus?

Matthéüs 15:10,11

 • En wanneer Hij de schare tot Zich geroepen had, heeft Hij gezegd tot hen: HOORT en VERSTAAT.
 • Hetgeen in de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.

Wat zijn de dingen dan, die de mond uitgaat, wat de mens doet verontreinigen?

Jakobus 3:8

 • De tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingbaar kwaad, vol van dodelijk gif.

Galaten 5 vers 19 &20 geeft nadrukkelijk het antwoord, wie de werken van het vlees navolgt, en daarmee de dood waardig zijn.

 • Overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, boosheid, vijandschappen, twisten, jaloersheid, toorn, woordenstrijd, tweedracht, dwaalleer, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, en dergelijke; van welke ik u ook van tevoren zeg, gelijk ik ook van tevoren gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Vergelijk ook Romeinen 1:18-32, waar Paulus het heeft over onnatuurlijke driften, die een onderdeel zijn van het vleselijk natuur.

Het vlees strijd tegen de geest, en de Geest strijd tegen het vlees.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *