Opdracht van God.

Johannes 3:5

 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest; hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.

Markus 12 vers 30 zegt nadrukkelijk, dat wij God moeten liefhebben uit geheel onze doen en laten. We moeten vooral niet een eigen zwaai aan geven, hoe wij God op onze eigen manier aanhangen. Het is aan God, hoe HIJ aanbeden wilt worden.

Matthéüs 6:24/ 2 Korinthe 5:20

 • Niemand kan twee heren dienen; want hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten;-/
 • Zo zijn wij dan gezanten van Christus roeping: laat u met God verzoenen.

Markus 12 vers 31, verteld ons, dat nadat wij de HEERE God liefhebben uit ons gehele doen en laten, wij onze naaste in de HEERE God, moeten liefhebben, alsof wij die naaste zelf zijn.

Efeze 4:1-7/ Johannes 17:21

 • Zo bid ik u dan, ik (Paulus), de gevangene in de HEERE, dat gij wandelt waardig uw roeping, met welke gij geroepen zijt; met alle gehoorzaamheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in de liefde; u zorgvuldig te behouden de eenheid van de Geest door de band van vrede.
 • Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping; één Heere, één geloof, één doop.
 • Eén God en Vader van allen, DIE daar is boven allen, en door allen, en in u allen is.
 • Maar een ieder van ons is de genade gegeven, naar de maat van gaven van Christus./
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij (Jezus Christus), en Ik in U, dat ook zij (gelovigen in Christus) in Ons één zijn;-

Hebreeën 13:1-3/ Romeinen 12:15,16

 • Dat de broederlijke liefde continu doorgaat.
 • Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd.
 • Gedenkt de gevangenen, alsof gij medegevangene waart; en degenen, die kwalijk behandeld worden, alsof gij zelf ook kwalijk behandeld wordt./
 • Verblijdt u met de vrolijken; en weest bedroeft met de droevige.
 • Weest eensgezind onder elkander. Streeft niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Weest niet wijs bij uzelf.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *