Vijand van de wereld, of één met God?

Romeinen 12:2

 • Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geweten, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.

1 Korinthe 6:10-17

 • Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaren, noch overspelers, noch ontuchtige, noch mannen die bij mannen liggen, noch dieven, noch egoïsten, noch dronkaards, noch spotters, noch rovers zullen het Koninkrijk van God beërven.
 • En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen (Titus 3:5), gij zijt aldus geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van onze Heere Jezus Christus (Hand.2:38), en door de Geest van onze God (Joh.6:63).
 • Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet geschikt; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van hetgeen mij niet laten brengen.
 • De spijs is voor de buik, en de buik is voor de spijs; maar God zal beiden van deze, teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
 • En God heeft ook de Heere opgewekt, en zal ons opwekken door ZIJN kracht.
 • Weet gij niet, dat uw (geestelijke) lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en (met het vleselijk lichaam) ze leden van een hoer maken? Dat zij verre.
 • Of weet gij niet, dat wie een hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt God, zullen tot één zijn.
 • Maar wie de HEERE aanhangt, is één Geest met HEM.

Jakobus 4:4

 • ….weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld een vijandschap is tegen God? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

[ Geestelijke zinnebeeld:

hoererij plegen met de wereld is overspel tegen God, terwijl men in de Geest wandelt, doet men met het vlees vijandschap tegen God]

Matthéüs 10:32-40

 • Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Maar wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, DIE in de hemelen is.-
 • …{ vers 34-36 vijanden van God}
 • Wie vader of moeder liefheeft meer dan Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft meer dan Mij, is Mij niet waardig.
 • En wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij (100%) navolgt, is Mij niet waardig [vergelijk:Matt.7:21-23].
 • Wie zijn ziel wilt behouden, zal het verliezen; en wie zijn ziel zal verliezen om Mijn Naam, die zal het vinden.
 • Wie u ontvangt, ontvangt Mij (1 Kor.6:19,20); en wie Mij ontvangt, ontvangt HEM, DIE Mij gezonden heeft (Joh.17:16-24).

Romeinen 8:5,7

 • Want wie naar het vlees wandelen, bedenken wat naar het vlees is; maar wie naar de Geest wandelen, bedenken wat naar de Geest is.-
 • Daarom is het bedenken naar het vlees een vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet. [ Israël heeft bewezen dat het onmogelijk is]

Hebreeën 10:15,16/Johannes 14:26

 • En de Heilige Geest getuigt het ons ook; want nadat HIJ tevoren gezegd had: dit is het Verbond, dat IK met hen maken zal na die dagen, zegt de HEERE: IK zal MIJN wetten in hun harten geven, en IK zal die inschrijven in hun verstand;-/
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *