Macht van de wereld.

Openbaring 13 vers 1,2 zegt een gelijkenis over menselijke macht op aarde, die door de satan gedreven wordt, en alle laster tegen God bewerkstelligt.

 • En ik zag (in een visioen) uit de zee (goddeloze mensheid) een beest (systeem) opkomen hebbende zeven hoofden en tien horens, en op deze horens waren tien koninklijke kronen, en op zijn hoofden was een naam van godslastering.
 • En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak (satan) gaf hem zijne kracht en zijn troon en grote macht.

Toen Jezus na 40 dagen gevast te hebben in de woestijn, werd Hij door satan verzocht. De laatste verzoeking, verteld Lukas 4 vers 6,7 het volgende:

 • En de satan heeft Hem gezegd: ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze aardse koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wie ik maar wil.
 • Indien Gij mij dan zult aanbidden, zo zal het alles van U zijn.

Jezus deed dat natuurlijk niet. Het feit rust dan ook, dat satan deze wereld beheerst, en wie hem aanbid, zal rijkdom geschonken worden.

Wij als christenen moeten waakzaam blijven, voor deze listige duivel.

1 Petrus 5:8,9

 • Weest nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden, welke hem weerstaat, vast staande in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uwe broederschap wie in de wereld is, volbracht wordt.

1 Johannes 5:18,19 (nwv, st.vert.)

 • Wij weten dat iedere [persoon] die uit God is geboren, geen zonde (expres) beoefent, maar…( die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet).
 • Wij weten dat wij uit God voortspruiten, en dat de gehele wereld ligt in de [macht van de] goddeloze.

Matthéüs 18:6,7 verteld ons, dat degenen uit de wereld of degenen die zeggen een christen te zijn, maar wandelt met de wereld, een broeder van Christus ergert, hij of zij beter zelfmoord moet plegen.

 • Maar zo wie één van deze minste kind van God die in Mij geloofd, ergert, het is nuttiger dat er een molensteen aan zijn nek gebonden werd, en hij in de diepte van de zee verzonken is.
 • Wee de wereld vanwege de ergernis! want het is noodzakelijk, dat de ergernis komt, maar wee die mens door welke deze ergernis komt!

Matthéüs 28 vers 18 en Johannes 16 vers 33 verteld ons, dat Jezus Christus Zijn volgelingen de moed inspreekt, dat Hij de wereld overwonnen heeft.

 • En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op aarde./
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Kolossenzen 1 vers 13 (een vers uit het geheel van een ware christen) verteld ons dat God ons uit de duisternis van de wereld getrokken heeft door ZIJN Zoon Jezus Christus (Yesuha Messias), en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon ZIJNE liefde.

1 Korinthe 15:22-24

 • Want gelijk de mens allen in Adam sterven, alzó kunnen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
 • Maar een ieder in zijne orde: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in Zijne toekomst.
 • Daarna zal het einde zijn (na de duizend jaar Koninkrijk van de nieuwe aarde), wanneer Hij het Koninkrijk aan God de Vader zal overgedragen hebben, wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle (menselijke en demonische) heerschappij en alle macht en kracht.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *