Verlaat uw oude leven

Jesaja 26:3,4

 • Het is een bevestigd voornemen: gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.
 • Vertrouwt op de HEERE tot in eeuwigheden, want in de HEERE YAHWEH is een eeuwige Rotssteen.

Prediker 11:9,10

 • Verblijf u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen uwe jongheid, en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing uwe ogen; maar weet, dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht.
 • Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jongheid is nutteloosheid.

2 Timothéüs 2:22

 • Vlucht van de begeerte van uw jeugd, en jaag naar de rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die de HEERE aanroepen uit een oprecht en rein hart.

Efeze 4 vers 21-24 verteld ons om ons oude leven vaarwel te zeggen, 180 graden te bekeren. Jezus Christus heeft ons geleerd, om het nieuwe leven aan te doen in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Romeinen 13:14

Zo, doet dan aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

 

Matthéüs 5 vers 11

God zij geprezen!

Dank U Vader, dat ik vervolging ondervind, dat mij het onmogelijk wordt gemaakt om UW Woord in daad en Waarheid te verkondigen.

Hiermee wordt bevestigd dat Satan hier niet mee eens is, dat hij zijn dienaren ertoe brengt deze blog te dwarsbomen.

In deze wereld met vele ogenschijnlijke christenen, die zich voordoen als rechtvaardig, die als witgekalkte graven, in de openheid handelen, zijn de lasteraars van het Woord Gods.

Geen wonder, want de Satan doet zich voor als een engel des lichts, dat ook zijn dienaren dat doen.

Wie ons hoort, is uit God, wie ons niet hoort is uit de duivel. Zij hebben niet de Geest der Waarheid, maar God heeft hun de geest der dwaling gegeven.

God geeft advies:

Wie zijn zonde verbergt, gelijk een witgekalkte graf, is niet uit God. Wie zijn zonde openbaart, is uit God.

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Vermaning:

Niemand is rechtvaardig, dus doet u niet voor, alsof u rechtvaardig bent. Wij derven allemaal de heerlijkheid van God, alleen door Gods genade kunnen wij gerechtvaardigd worden.

Jezus Christus geeft geen liefde, het is de Almachtige God DIE ZIJN liefde geopenbaard heeft door ZIJN Zoon. Jezus Christus heeft de wil van God gedaan, alsof het Zijn wil was. Zo moeten wij dat ook doen, na het voorbeeld van Gods Zoon.

Heeft Jezus niet gezegd vlak voor Zijn lijden en sterven: indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil geschieden, maar het UWE.

Dit concludeert dat Jezus Christus de wil van Zijn Vader deed, en niet Zijn wil.

Zo moeten wij ook niet onze eigen wil doen, maar de wil van God.

Jezus heeft ook gezegd: Ik neem geen eer van mensen aan, Ik doe slechts de wil van DEGENE DIE Mij gezonden heeft.

 

Opnieuw geboren naar Gods wil.

1 Petrus 2:21 citeert dat wij de voetstappen van Jezus Christus als voorbeeld moeten navolgen.

Marcus 3:35/ Matthéüs 28:19

 • Want zo wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en zuster en moeder./
 • Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Staat er dat baby’s besprenkeld worden? Moeten wij uitgaan tot alle volkeren, om baby’s te bekeren?

Handelingen 8:37,38/ Romeinen 6:17,18

 • En Filippus heeft gezegd tot de kamerling: indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde: ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
 • …; en zij daalden beiden af in het water, zowel als Filippus als de kamerling, en hij doopte hem./
 • God zij dank, dat gij wel een slaaf was van de zonde, maar nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld van de leer van Christus tot welke gij overgegeven zijt; en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid.

Staat er in Gods Woord, dat een baby van harte moet geloven? Kan een baby gehoorzaam zijn naar het voorbeeld van de leer van Christus? Is het verantwoordelijk, dat ouders hun baby laten besprenkelen en aan zijn/haar lot over te laten (Gal.6:5)? Is het niet zo, dat een volwassen iemand pas kan realiseren of hij die keuze kan maken, om Gods wil te doen?

2 Timothéüs 3:5 citeert dat er mensen zijn, die zich voordoen als christen, maar de kracht van het Evangelie verloochend hebben.

2 Petrus 2:1,2/ Matthéüs 15:8,9

 • En er zijn onder het volk van Israël ook valse profeten geweest, gelijk ook onder u valse profeten zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen huislijk invoeren zullen, ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft (door Christus), verloochenen, en een snelle verderf over zichzelf hebben gebracht.
 • En velen (christenen) zullen hun verderfenissen navolgen, waarmee de weg van de Waarheid gelasterd zal worden./
 • Dit volk nadert MIJ met hun mond en eren MIJ met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van MIJ.
 • Doch tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen (2 Tim.4:3,4) die geboden van mensen zijn.

Wanneer wij zeggen een christen te zijn, moeten wij als Christus handelen. Zijn er niet velen aan het wandelen als liefhebbers van zichzelven? Heeft Christus Zichzelf lief? Doet Jezus Christus de wil van Zichzelf?

Johannes 3:5-7

Jezus heeft geantwoord: voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.

Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vleselijk, en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geestelijk.

Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet opnieuw geboren worden.

 

 

Gods wil doen in daden.

1 John 4:16,20,21

 • En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem.-
 • Indien iemand zegt: ik heb God lief, en zijn broeder niet liefheeft, die is een leugenaar. Want wie zijn broeder niet liefheeft, die hij ziet, hoe kan hij dan God liefhebben, DIE hij niet ziet?
 • En dit gebod hebben wij van Christus, namelijk dat wie God liefheeft ook zijn broeder liefheeft (Matt.22:37-39).

DE WIL VAN GOD:

Ezechiël 33:13/ 33:8,9

Wanneer IK tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker zal leven, en hij op zijn rechtvaardigheid vertrouwt en toch onrecht doet, zo zal aan zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht wat hij doet, daarin zal hij sterven.

 • Wanneer IK tot de goddeloze zeg: o goddeloze! gij zult de dood sterven om uw onrecht, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.
 • En wanneer gij de goddeloze van zijn weg afmaant, opdat hij van zijn goddeloze weg bekeert, en hij zich niet bekeert, zo zal hij  in zijn onrecht sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd.
 • ( Ezechiël 3:18-21)

De liefde van God, zet ons aan om zoveel mogelijk mensen die in onrecht leven buiten God, hen te laten bekeren van de brede weg. Ook degenen die niet recht wandelen met God, en zeggen met God te wandelen, hun te overtuigen dat de weg van God niet op aarde is maar in de hemelen.

Kolossenzen 3:1-3

 • Indien gij met Christus opgewekt zijt (Rom.6:4,5), zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God.
 • Bedenkt de dingen die van boven zijn, niet die op de aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Gaat dus heen tot alle soorten van mensen, verkondigd het goede nieuws, in de wil en liefde van God. -Matt.28:18-20/Marc.16:15,20

Marcus 3:35

Want zo wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.

 

 

Het vasten.

Lukas 5:33-35 een vraag over het vasten:

 • Waarom vasten de discipelen van Johannes (de Doper) dikwijls en doen gebeden, gelijk als de discipelen van de Farizeeën, maar Uwe discipelen eten en drinken?
 • Doch Jezus hun zeggende: kunt gij de Bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten?
 • Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn; dan zullen zij vasten in die dagen.

De Bruiloftskinderen zijn degenen die geloof hebben in Jezus Christus de Bruidegom. Zij zullen niet vasten zolang de Bruidegom aanwezig is. Toen Jezus drie dagen dood was, toen vasten zij. Daarna, toen Hij opstond uit de dood, vasten zij niet meer.

Galatië 5: 25

 • Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.

Wie in de Geest wandelt hoeft niet meer te vasten in het vlees. Verstandiger is het om in de Geest te vasten, dat wilt zeggen, dat wij geregeld een tijd opzij moeten zetten om in de Geest te vasten, zonder dat er wereldse zaken erbij komen. Dus wanneer het vlees hongert, kunnen wij gewoon eten en drinken.

Wat heeft Jezus gezegd? Dat, wanneer twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, Ik in het midden van hen ben ? Zo dan, de Bruidegom is in hun midden, en hoeven zij niet te vasten in het vlees, in tegenstelling van de discipelen van Johannes de Doper en de Farizeeën, want die hadden de Geest van God niet.

Matthéüs 18:20

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

 

De liefde van God negeren.

1 Johannes 3:16,17

Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Jezus Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig zorg te dragen voor onze broeders voor het leven.

Zo wie dan nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft de liefde van God in die persoon?

Matthéüs 25:41-46 (ieder zal zijn verantwoording nemen)

 • Dan zal Jezus zeggen tot degenen die aan Zijn linkerhand zijn: gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur die voor de duivel en zijn engelen bereid is.
 • Want Ik was hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven.
 • Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet geherbergd, Ik was naakt, en hebt Mij niet gekleed, Ik was ziek of in de gevangenis, en gij hebt geen aandacht aan Mij besteed.
 • Dan zullen die (christenen) Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
 • Dan zal Jezus hun antwoorden en zeggen: voorwaar Ik zeg u, voor zovelen gij dit aan één van Mijn minste broeder niet gedaan hebt, zo hebt gij dat ook niet aan Mij gedaan.
 • En die aan de linkerkant zijn zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardig verklaarden in het eeuwige leven.

Matthéüs 18:6,7

Maar wie één van deze minste die in Mij geloven, ergert, het was beter geweest dat hij niet geboren was, het is beter dat hij een molensteen om zijn nek zou binden en zichzelf in de diepte van de zee te werpen.

Wee de wereld vanwege de ergernissen! want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen, maar wee die mens door welke die ergernis komt!

[ Als christen behoren wij als één lichaam voor elkaar te zorgen. Wie dit liever niet doet, is niet een christen, maar een duivel. Wie een broeder niet helpt, zodat hij zou gaan zondigen, dan is degene die zijn broeder doet zondigen erger dan een goddeloze ]

1 Korinthe 12:14,15

Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden.

Indien de voet zou zeggen: omdat ik de hand niet ben, zo ben ik niet van het lichaam, is die daarom niet van het lichaam?

Wederom: 1 Johannes 3 vers 17

Er zijn rijke en arme christenen, als de rijke door hun gierigheid (dat is afgoderij), een arme broeder negeert, door de andere kant op te kijken, is de liefde van God niet in hem, ook al zou hij zeggen van wel en onder de genade zou vallen (vergelijk: Matt.7:21-23). Die persoon is al vervloekt door God, omdat hij zijn geldgod (Mammon) boven God stelt.

 

 

Wie is voor Jezus?

Marcus 9:40/ Marcus 8:31-33

Wie niet tegen ons is, die is voor ons./

En Jezus begon hen te leren, dat de Zoon van God veel moest lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.

En dit woord sprak Hij vrijuit; en Petrus heeft Hem tot zich genomen,  begon Hem te bestraffen.

Maar Jezus Zich omkerende en tot Zijn discipelen ziende bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter Mij, satan, want gij bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn.

(satan betekent tegenstander)

Marcus 8:34,35

En tot Zich geroepen hebbende de mensenmassa met Zijn discipelen heeft Hij gezegd tot hen: zo wie Mij wilt navolgen, die verloochend zichzelf en neemt zijn kruis op zich en volgt Mij.

Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen (Matt.13:22); maar wie zijn leven zal verliezen om Mijn wil, die zal het behouden (Matt.13:23).

1 Korinthe 2:14/ Johannes 15:19

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van Gods Geest zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet begrijpen, omdat ze geestelijk te begrijpen valt./

Indien gij van de wereld (natuurlijk, aards) was, zo zou de wereld u liefhebben; maar omdat gij van de wereld niet zijt, omdat Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom heeft de wereld u niet lief.

Johannes 17:16,17

Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik niet van de wereld ben.

Heilig hen in UW waarheid: UW Woord is de Waarheid.

 

 • Wie Jezus Christus aan het volgen zijn, zijn voor Jezus. Daarmee hebben zij de wereldse wijsheden vaarwel gezegd, en zijn Gods wijsheid en wil aan het navolgen, gelijk als Jezus ons een voorbeeld gegeven heeft, om de wil van de Vader te doen.- Romeinen 8:6-8

Romeinen 12:2/ 1 Korinthe 1:27

En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geweten, opdat gij moogt beproeven welke de goede en volmaakte wil van God is./

Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat HIJ de wijzen van de wereld beschamen zou; en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat HIJ het sterke zou beschamen.

Spreuken 3:5,6

Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw verstand.

Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

 

 

De zoon des verderfs.

2 Thessalonica 2:1-4

En wij vragen u, broeders, door onze eigen vergadering tot Hem, dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als door ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was.

Dat niemand u verleidt in enige wijze; want die dag komt niet eerder dan dat eerst het afval gekomen is, en dat de mens van grote zonde geopenbaard is, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij als in een tempel van God als een god zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is.

2 Thessalonica 2:11,12

En daarom zal God ZELF hun zenden een kracht van dwaling, dat zij de leugen geloven zouden, opdat zij allen veroordeeld worden, die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben in de ongerechtigheid.

Bidden in verstand en geest.

Johannes 3:5-7

 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg het u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet dat Ik tot u gezegd heb: gij lieden moet opnieuw geboren worden (Hand.2:38).

1 Korinthe 14:1-4

Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren.

Want wie een vreemde (tongentaal) spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het, maar met de geest spreekt hij verborgenheden (Romeinen.8:26).

Maar wie profeteert, spreekt tot mensen lering en vermaning en vertroosting.

Wie een vreemde taal spreekt, die bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, die bouwt de Gemeente op.

Johannes 6:63

 • De Geest is het Die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

1 Korinthe 14:14,15

Indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bid wel, maar mijn verstand is vruchteloos.

Wat is het dan? Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden;-

1 Korinthe 15:44/ Romeinen 6:4

 • Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam./
 • Wij zijn dan met Hem (Jezus) begraven door de doop in Zijn dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden.

1 Korinthe 14:39

Zo dan broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te bidden.

1 Petrus 2:5/ 1 Korinthe 2:10,12,13

 • …, zo wordt ook gij zelf als een levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers op te offeren, die God welbehaaglijk en aangenaam zijn door Jezus Christus./
 • Doch God heeft het ons geopenbaard door ZIJN Geest. Want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God.-
 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn, welke wij ook spreken, niet met woorden van menselijke wijsheid, maar met woorden die de Heilige Geest leert (Joh.14:26), geestelijke dingen met geestelijke begrippen.

 

De wijsheid van de wereld.

1 Korinthe 3:18,19

 • Niemand bedriegt zichzelf, zo iemand denkt dat hij wijs is in deze wereld, die kan beter dwaas worden, opdat hij wijs mag zijn.
 • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.-

1 Korinthe 1:19/ 1 Korinthe 3:20

 • Want er is Geschreven: IK zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal IK teniet maken.

In Lukas 10 vers 21 dankte Jezus Zijn Vader, dat HIJ het Evangelie verborgen heeft voor de wijzen en verstandigen van de wereld. En heeft het de simpele mensen laten openbaren.

Iemand die in het vlees wandelt, zou zeggen dat Jezus het over de  letterlijke kinderen heeft, de geestelijke wandelaars weten dat het over de kinderen van God is, volwassenen dus, degenen die in de Geest wandelen.

Het begin van de eigen menselijke wijsheid:

Genesis 2:16,17/ 3:6,7

 • En de HEERE God gebood de mens, zeggende: van alle bomen van dit hof zult gij vrij van eten, maar van de boom die van kennis betreft het goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want vanaf die dag dat gij daarvan eet zo zult gij de dood sterven./
 • En toen de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat het een lust was voor de ogen, ja een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en zij nam van de vrucht en at; en zij gaf ook Adam met haar, en hij at.
 • Toen werden hun ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren, en zij hechten vijgebladeren tezamen en maakten zich schorten.

De kennis van het goed en kwaad, die God en ZIJN Meesterwerker bezat, hadden Gods volks eerste mensen nu ook. Zij hadden echter geen controle over deze kennis, dus het wordt als een misdaad beschreven bij God.

1 Johannes 3:4

Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

Degenen die de wijsheid van boven zoekt en navolgt is wijs bij God:

Johannes 7:18

 • Wie van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar wie de eer zoekt van God DIE Hem gezonden heeft, die is oprecht en geen ongerechtigheid is in hem.

Wandelen in het vlees, heeft geen controle over die kennis:

2 Petrus 2:12-14

 • Maar deze (als redeloze dieren, die de natuur navolgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden), terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden, en zullen verkrijgen het loon van de ongerechtigheid, wanneer zij hun dagelijks vermaak onderhouden, zijnde smetten en vlekken, en zijn weelderig in hun bedriegerij, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende ogen vol overspel en die niet ophouden met zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen van de vervloeking;- (1 Kor.2:14/Gal.1:8-10)

2 Korinthe 5:8-10

Maar wij (Spreuken 3:5-7) hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere Jezus in te wonen.

Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende hetzij uitwonende, om God welbehaaglijk te zijn.

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de Rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen zal hetgeen door het lichaam geschiedt is, naar wat hij gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad.

Hebreeën 5:12-14

Want gij (natuurlijke christen), terwijl gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd (die gij verspeelt met kerkje spelen), hebt (elke week) opnieuw nodig dat men u leert welke de eerste beginselen zijn de Woorden van God; en gij zijt geworden als (baby’s) die de melk nodig hebben en niet de vaste spijs.

Want een ieder die de melk deelachtig is (vleselijke, natuurlijke wandelaars), die is onervaren in het Woord die in gerechtigheid werkt, want hij is een (letterlijk) kind.

Maar voor de volwassenen (geestelijke wandelaars) is de vaste spijs, die door de gewoonte de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide het goed en het kwaad { controle}.