Liefdeloosheid in de laatste dagen.

1 Korinthe 13:13

  • En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

De liefde van God is het voornaamste in het leven van een christen.

En toch wordt deze liefde in vele kerken niet gehandhaafd met daden, alleen met woorden.

Sinds Jezus Christus het goede boodschap (Evangelie) verkondigd had en het aan Zijn discipelen doorgegeven heeft, is deze goede boodschap aan zoveel mogelijk mensen verkondigd. Ook daarna is de leer van Christus aan alle creaturen doorgegeven. Helaas zijn de geroepenen niet allemaal standvastig. Jezus Christus geeft een gelijkenis over deze categorie onstandvastigen.

Matthéüs 13:19-22

  • Wanneer iemand het Woord hoort van het Koninkrijk en die niet begrijpt, zo komt het boze en rukt het weg wat in het hart gezaaid was. Deze zijn degenen die bij de weg gezaaid is.
  • Degene die op steenachtige plaatsen gezaaid is, deze zijn, die het Woord hoort en dat onmiddellijk met vreugde ontvangen.
  • Maar omdat het geen wortel heeft in zichzelf, blijft hij voor een tijd; en wanneer er benauwdheid of vervolging komt om het Woord, zo wordt hij geërgerd en wijkt af.
  •  Die bij de dorens gezaaid is, is degene die het Woord hoort, maar door de zorgvuldigheden van de wereld en de verleidingen van de rijkdom, zal het Woord verstikken, en het wordt onvruchtbaar.

Waarom zijn deze christenen niet standvastig?

2 Timothéüs 3:2 zegt het volgende:

  • De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf……

Matthéüs 24:12,13 zegt waarom de mensen liefhebbers worden van zichzelf:

  • En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden (herkenbaar), zo zal de liefde van velen verkoelen.
  • Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gezegend zijn.

Een van de vele voorbeelden die in Gods Woord staan, is dit vers toch wel typerend voor deze laatste dagen:

1 Johannes 3:17

  • Zo wie nu het goed van deze wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?

De liefde van God kan alleen behouden worden door de Heilige Geest. En wie heeft Deze Geest? Dat zijn degenen die in de tongentaal kan bidden. Die door valse christenen beschreven worden als de duivel hebbende.

Romeinen 5:5

  • …en de hoop beschaamd niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Voor alle duidelijkheid:

Doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet meer langer als een begeerlijke drift. (Romeinen 13:13,14)

Romeinen 8:6,7

Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede; daarom is het bedenken van het vlees vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan het ook niet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *