De wijsheid van de wereld.

1 Korinthe 3:18,19

  • Niemand bedriegt zichzelf, zo iemand denkt dat hij wijs is in deze wereld, die kan beter dwaas worden, opdat hij wijs mag zijn.
  • Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.-

1 Korinthe 1:19/ 1 Korinthe 3:20

  • Want er is Geschreven: IK zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal IK teniet maken.

In Lukas 10 vers 21 dankte Jezus Zijn Vader, dat HIJ het Evangelie verborgen heeft voor de wijzen en verstandigen van de wereld. En heeft het de simpele mensen laten openbaren.

Iemand die in het vlees wandelt, zou zeggen dat Jezus het over de  letterlijke kinderen heeft, de geestelijke wandelaars weten dat het over de kinderen van God is, volwassenen dus, degenen die in de Geest wandelen.

Het begin van de eigen menselijke wijsheid:

Genesis 2:16,17/ 3:6,7

  • En de HEERE God gebood de mens, zeggende: van alle bomen van dit hof zult gij vrij van eten, maar van de boom die van kennis betreft het goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want vanaf die dag dat gij daarvan eet zo zult gij de dood sterven./
  • En toen de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat het een lust was voor de ogen, ja een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en zij nam van de vrucht en at; en zij gaf ook Adam met haar, en hij at.
  • Toen werden hun ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren, en zij hechten vijgebladeren tezamen en maakten zich schorten.

De kennis van het goed en kwaad, die God en ZIJN Meesterwerker bezat, hadden Gods volks eerste mensen nu ook. Zij hadden echter geen controle over deze kennis, dus het wordt als een misdaad beschreven bij God.

1 Johannes 3:4

Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

Degenen die de wijsheid van boven zoekt en navolgt is wijs bij God:

Johannes 7:18

  • Wie van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar wie de eer zoekt van God DIE Hem gezonden heeft, die is oprecht en geen ongerechtigheid is in hem.

Wandelen in het vlees, heeft geen controle over die kennis:

2 Petrus 2:12-14

  • Maar deze (als redeloze dieren, die de natuur navolgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden), terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden, en zullen verkrijgen het loon van de ongerechtigheid, wanneer zij hun dagelijks vermaak onderhouden, zijnde smetten en vlekken, en zijn weelderig in hun bedriegerij, als zij in de maaltijden met u zijn; hebbende ogen vol overspel en die niet ophouden met zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen van de vervloeking;- (1 Kor.2:14/Gal.1:8-10)

2 Korinthe 5:8-10

Maar wij (Spreuken 3:5-7) hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere Jezus in te wonen.

Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende hetzij uitwonende, om God welbehaaglijk te zijn.

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de Rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen zal hetgeen door het lichaam geschiedt is, naar wat hij gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad.

Hebreeën 5:12-14

Want gij (natuurlijke christen), terwijl gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd (die gij verspeelt met kerkje spelen), hebt (elke week) opnieuw nodig dat men u leert welke de eerste beginselen zijn de Woorden van God; en gij zijt geworden als (baby’s) die de melk nodig hebben en niet de vaste spijs.

Want een ieder die de melk deelachtig is (vleselijke, natuurlijke wandelaars), die is onervaren in het Woord die in gerechtigheid werkt, want hij is een (letterlijk) kind.

Maar voor de volwassenen (geestelijke wandelaars) is de vaste spijs, die door de gewoonte de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide het goed en het kwaad { controle}.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *