Opnieuw geboren naar Gods wil.

1 Petrus 2:21 citeert dat wij de voetstappen van Jezus Christus als voorbeeld moeten navolgen.

Marcus 3:35/ Matthéüs 28:19

  • Want zo wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en zuster en moeder./
  • Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Staat er dat baby’s besprenkeld worden? Moeten wij uitgaan tot alle volkeren, om baby’s te bekeren?

Handelingen 8:37,38/ Romeinen 6:17,18

  • En Filippus heeft gezegd tot de kamerling: indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde: ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
  • …; en zij daalden beiden af in het water, zowel als Filippus als de kamerling, en hij doopte hem./
  • God zij dank, dat gij wel een slaaf was van de zonde, maar nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld van de leer van Christus tot welke gij overgegeven zijt; en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid.

Staat er in Gods Woord, dat een baby van harte moet geloven? Kan een baby gehoorzaam zijn naar het voorbeeld van de leer van Christus? Is het verantwoordelijk, dat ouders hun baby laten besprenkelen en aan zijn/haar lot over te laten (Gal.6:5)? Is het niet zo, dat een volwassen iemand pas kan realiseren of hij die keuze kan maken, om Gods wil te doen?

2 Timothéüs 3:5 citeert dat er mensen zijn, die zich voordoen als christen, maar de kracht van het Evangelie verloochend hebben.

2 Petrus 2:1,2/ Matthéüs 15:8,9

  • En er zijn onder het volk van Israël ook valse profeten geweest, gelijk ook onder u valse profeten zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen huislijk invoeren zullen, ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft (door Christus), verloochenen, en een snelle verderf over zichzelf hebben gebracht.
  • En velen (christenen) zullen hun verderfenissen navolgen, waarmee de weg van de Waarheid gelasterd zal worden./
  • Dit volk nadert MIJ met hun mond en eren MIJ met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van MIJ.
  • Doch tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen (2 Tim.4:3,4) die geboden van mensen zijn.

Wanneer wij zeggen een christen te zijn, moeten wij als Christus handelen. Zijn er niet velen aan het wandelen als liefhebbers van zichzelven? Heeft Christus Zichzelf lief? Doet Jezus Christus de wil van Zichzelf?

Johannes 3:5-7

Jezus heeft geantwoord: voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.

Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vleselijk, en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geestelijk.

Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet opnieuw geboren worden.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *