Dubbelhartig of éénrichtig?

Matthéüs 6 vers 24 maakt duidelijk dat niemand twee heren kan dienen. Het betreft bij deze blog om God of de wereldse wijsheid.

Matthéüs 4 vers 8,9

 • De satan heeft geprobeerd Jezus te verleiden om Hem de wereldse geneugten te geven. Jezus keek wel uit, want Hij deed Gods wil en niet van zichzelf.  De wereld heeft de aantrekkingskracht voor luxe en vleselijke begeerlijkheden. Daar maakt de satan gretig gebruik van, om mensen in die strik te laten vangen.
 • Wat zei Jezus in het hogepriestelijk gebed? Johannes 17 vers 14
 • Degenen die in Christus zijn, zijn niet van de wereld, maar van God. En wanneer zij iets willen uitbrengen vanuit het Woord van God, worden ze gehaat of beschimd, ze worden zelfs als dwaas aangeschreven, of nog erger, als door de duivel bezeten. Zij zijn niet van de wereld, evenals Jezus van de wereld niet is. De wereld haat alles wat van God is, geen wonder ook, omdat de wereld van satan is.

Wij als volgelingen van Jezus Christus, moeten ten alle tijden Jezus volgen, hoe Hij de wil van de Vader navolgde. Was Jezus met Zichzelf bezig? Was Hij bezig rijkdom uit de wereld te vergaren? Neen! Hij was voortdurend bezig met Zijn Vaders wil, en de rijkdom van boven aan mensen te verkondigen.

Wat gebeurt er vaak, als mensen eigenwijs zijn en het beter weten dan God?  Dan worden zij veranderend, veranderlijk of wankel in het geloof.

Jakobus 1:8

Een dubbelhartig man is wankel in al zijn wegen.

Ja? Al zijn wegen. Niet één weg, maar al zijn wegen!

Wat is de raad van God ZELF?

Spreuken 3:5-8/ Matthéüs 22: 37,38

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw eigen inzicht.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Wees niet wijs in uw ogen, heb ontzag voor de HEERE en wijk van het kwaad, het zal een medicijn voor uw navel zijn, en ene bevochtiging voor uw beenderen./
 • Jezus heeft gezegd tot hem: gij zult liefhebben de HEERE uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
 • Dit is het éérste en het gróótste gebod.

 

 

Vergeving.

Jesaja 33:22

 • De HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning (van het universum), HIJ zal ons behouden.

Matthéüs 26:26-28/ Handelingen 2: 38,39

 • En terwijl zij aten ( tijdens het feest Pascha), nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak Hij het en gaf het aan Zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is Mijn lichaam.
 • En Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun deze en zei: drinkt allen daaruit.
 • Want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden./
 • En Petrus heeft gezegd tot de omstanders: bekeert u, en een ieder van u, wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
 • Want u komt deze belofte toe, en uw kinderen na u, en allen die daar ver in de toekomst zijn, zovelen als de HEERE onze God toe roepen zal.

In Lukas 11 vers 4 staat in het modelgebed, dat wanneer wij vergeving willen ontvangen, ook vergevingsgezind moeten zijn. Mits iemand erom vraagt, is dit een verplichting.

Lukas 17:1-4

 • En Jezus heeft tot Zijn discipelen gezegd: het kan niet zijn dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen!
 • Het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan wordt, en hij in de diepte van de zee geworpen wordt, dan dat hij een van Mijne minste broeder zou ergeren.
 • Let op uzelf? Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem, en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
 • En indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt, en zevenmaal per dag tot u komt, zeggende: het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. (Vergelijk Ezechiël 3:20,21)

Matthéüs 12:30-32

 • Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
 • Daarom zeg Ik u, alle zonde en lastering zal aan de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest (tegen een geestvervulde, welke een heilige is) zal aan de mensen niet vergeven worden ( Vergelijk Handelingen 5:1-11).
 • En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon van God, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw noch in de toekomst.

Kolossenzen 3:12,13

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de één de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk als Christus u vergeven heeft, doet gij alzo.

In 1 Johannes 4 vers 18 staat dat iemand die in de liefde van God is, makkelijk iemand kan benaderen om bijvoorbeeld vergeving te vragen. Wanneer iemand deze liefde van God niet heeft om vergiffenis te vragen uit een vrijmoedig hart, zal ook geen vergeving krijgen omdat hij/zij niet kan vragen vergeving uit angst.

 

De alleen-wandelaar.

Matthéüs 7:13,14

 • Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan.
 • Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinige zijn er die het vinden.

De alleen-wandelaar vind de poort die tot het leven leidt.

Jezus Christus is het voorbeeld van de alleen-wandelaar, de groep-wandelaar volgen niet Jezus, maar volgen elkaar, door niet naar Jezus te luisteren, maar met gelikte woorden elkaar prijzen tot lof en eer. De lof en eer die alleen tot God behoort te komen.

Openbaring 3:14-21

 • En schrijf aan de Engel van de Gemeente van de Laodicenzen (ook aan ons): dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin van de Schepping Gods:
 • Ik weet uw werken, dat gij noch koud noch heet zijt: och of gij koud waart of heet!
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spugen.
 • Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; maar gij weet niet, dat gij zijt ellendig en betreuringswaardig, en arm en blind en openbaar ijdel.
 • Ik raad u aan, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het Vuur, opdat gij rijk moogt worden (rijkdom van boven door Heilige Geest)en met witte klederen bekleed moogt worden en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf (Joh.3:3,5), opdat gij zien (begrijpen) moogt.
 • Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik, wees dan ijverig en bekeer u.
 • Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem  zal horen en de deur (zijne hart) opendoet, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
 • Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten op Mijne troon, gelijk als Ik overwonnen hebben ben gezeten met Mijne Vader op ZIJN troon.

Een Lichaam is het met velen leden. Niet velen lichamen en een lid.

Elk lid heeft zijn functie in het Lichaam van Christus.

Galaten 6:4,5

 • Een ieder beproefd zijn eigen werk, en alsdan zal hij aan zichzelf roem hebben, en niet aan een ander.
 • Want een ieder zal zijn eigen pak (verantwoording) dragen.

Een alleen-wandelaar is geen egoïst, maar draagt zorg bij de andere leden van het Lichaam van Christus. De groep-wandelaar is wel de egoïst, en eert God met hun lippen.

Galaten 6: 9,10

Doch laat ons goed doen, niet de moed verliezen, want op de juiste tijd zullen wij oogsten, zo wij niet verslappen.

Zo dan, terwijl wij nog tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meeste aan degene van het Lichaam van Christus.

 

De wederkomst van de Zoon Gods.

Openbaring 19:11-16

 • En ik (Johannes) zag de hemel geopend en zie, een wit paard, en die daarop zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert strijd in gerechtigheid.
 • En Zijne ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele koninklijke kronen; en Hij had een Naam geschreven die niemand wist dan Hijzelf.
 • En Hij was bekleed met een kleed dat in bloed gedrenkt was; en Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods.
 • En de Hemellegers in de hemelen volgden Hem op witte paarden, gekleed zijnde met wit en rein fijn linnen.
 • En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de goddelozen slaan zou. En Hij zal ze hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en het gramschap van de Almachtige God.
 • En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen, Heere der heren.

Op de wederkomst van Jezus Christus, zal Hij met Zijn heilige Engelen komen om de uitverkorenen bijeen te vergaderen.

Matthéüs 24:29-31

 • En in één oogwenk na de grote verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen (als ware) van de hemelen vallen, en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden.
 • En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon Gods; en dan zullen alle geslachten van de aarde wenen (omdat het blijkt waar te zijn) en zullen de Zoon Gods zien komen op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid.
 • En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met de groot geluid der bazuin; en zij zullen Zijne uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier windstreken, en het ene uiterste tot het andere uiterste van de hemel.

1 Thessaloniki 4:16,17

 • Want de Heere Jezus Zelf zal met het geluid , met de stem van de Aartsengel en met de bazuin van God neerdalen vanuit de hemelen, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden tot die wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij voor eeuwig met de HEERE wezen.

Matthéüs 25:31-34,41

 • En wanneer de Zoon Gods komen zal in Zijne heerlijkheid en al de heilige Engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid.
 • En vóór Hem zullen alle volken vergaderd worden; en Hij zal ze scheiden van elkaar, gelijk een herder zijn kudde van schapen en bokken scheidt.
 • En Hij zal de schapen aan Zijn rechterzijde zetten, maar de bokken aan Zijn linkerzijde.
 • Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen die aan Zijn rechterzijde  zijn: komt gij gezegende van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk hetwelk voor u bereid is vanaf de grondlegging van de wereld.-
 • Dan zal Hij zeggen tot degenen die aan Zijn linkerzijde zijn: gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur hetwelk voor de Satan en zijn engelen bereid is.

Denk goed hierover na, om uw wandel met God, door ZIJN Zoon in Heilige Geest te wandelen. Het zou toch verschrikkelijk zijn, wanneer u denkt bij de Heere te komen, dat u afgekeurd wordt? Hoe verschrikkelijk zou u zich voelen, als Jezus Christus u niet kent?

Daarom strijd ervoor om niet de makkelijkste weg te nemen, en naar mensen te luisteren, die zeggen, dat u altijd onder de genade valt, als u slechts maar geloof stelt in Jezus Christus?

Heeft u vervolging, door geestelijke strijdt? Dan zit u goed! Heeft u geen vervolging, door geestelijke strijdt? Dan heeft u een groot probleem!

Lukas 13:24/ Matthéüs 7:21-23

 • Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen:-/
 • Niet een ieder die tot Mij zegt (bij Mijn wederkomst): Heere, Heere! _ zal ingaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader DIE in de hemelen is.
 • Velen (daarom) zullen zeggen op die dag tot Mij: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam duivels uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openbaar aanzeggen: Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij in wie de ongerechtigheid werkt.

Typerd wordt er gesproken over de smalle weg en de brede weg. Dat zijn christenen, in twee categorieën. De alleen-wandelaars en de groep-wandelaars. De groep-wandelaars spreken als: hebben wij niet in Uw Naam duivels uitgeworpen? Dit zijn de onrechtvaardige die elkaar steunen. De alleen-wandelaars zullen dan de rechtvaardige zijn, die zich niet zullen rechtvaardigen, omdat zij weten wat nederig is en het oordeel aan Jezus Christus overgeven, ongeacht wat het oordeel ook mag zijn.

De groep-wandelaars kunnen in de Naam van Jezus Christus duivels uitwerpen. Kunnen zij dat werkelijk? Of speelt de duivels het spel mee, om hun in de dwaling te laten?

 

De hoorders.

Marcus 9:40

 • Wie tegen ons niet is, die is voor ons.

1 Johannes 4:6

 • Wij zijn uit God. Wie God kent (1 Korinthe 2:16), hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit bekennen wij de Geest van de Waarheid en de geest van verwarring.

Lukas 10:16

 • Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt DEGENE DIE Mij gezonden heeft.

Wanneer wij prediken het Woord van God, komen wij mensen tegen die ons zullen horen, en ook Jezus zullen navolgen. Toch zijn er ook mensen bij, die gelijk als wolven in schaapsklederen, tegen ons zullen zijn, en God denken een dienst te doen om ons te vervolgen (Joh.16:2).

Matthéüs 5:10-12

 • Zalig zijn zij die vervolgd worden om de wil van de gerechtigheid, want voor hun is het Koninkrijk van de hemelen.
 • Zalig zijt gij als de mensen u smaad aandoen en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil.
 • Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die vóór u geweest zijn.

Romeinen 8:35

 • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of gebrek aan kleding, of gevaar, of doodsangsten?

Johannes 15:20

 • Gedenkt het woord dat Ik tot u gezegd heb: een dienstknecht  is niet meer dan zijn meester. Indien zij Mij vervolgd hebben, , zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

1 Petrus 2:21

Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijne voetstappen zoudt navolgen;-

 

 

De strijd tegen de duistere wereld.

Lukas 13:24

Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen ( ja, velen, zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;-

Efeze 6:10-12

 • Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de HEERE en in de sterkte van ZIJN macht.
 • Doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige verleidingen van de duivelen.
 • Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de duistere wereld, tegen de geestelijke boosheden in het luchtruim.

Satan de duivel doet zich voortdurend voor als een Engel van het licht, dat doen ook zijn volgelingen (sommigen zonder dat ze het zelf weten, anderen doelbewust).- 2 Korinthe 11:13-15

Efeze 6:13

 • Daarom neemt aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en geheel bewapend te zijn, staande kunt blijven.

Judas 20

 • Geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest (Romeinen 8:26/1 Korinthe 14:1,2);-

Efeze 6:14-17

 • Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid,
 • en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangeliseren die de vrede brengt;
 • bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, om daarmee de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
 • En neemt de helm van zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord.

1 Timothéüs 6:11,12

Gij, o mens van God, vlucht deze ( gierigheid is de wortel van alle kwaad) dingen, en jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot welke gij ook geroepen zijt (door evangelisten), en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen (in de hemelen).

 

Weest geen witgekalkte graf.

Matthéüs 23 vers 27 zegt Jezus tegen de farizeeërs en schriftgeleerden  dat zij witgekalkte graven zijn, dat zij zich voordoen als rechtvaardig, maar eigenlijk dat niet zijn.

Johannes 5:39-44

 • Onderzoekt de Geschriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
 • En gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het leven mocht hebben.
 • Ik neem geen eer van mensen aan; maar Ik ken u lieden, dat gij de liefde van God in uzelf niet hebt.
 • Ik ben gekomen in de Autoriteit van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo iemand in zijn eigen naam komt, die neemt gij aan.
 • Hoe kunt gij dan geloven, gij die de eer van elkaar aanneemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Wij weten dat er in 1 Korinthe 13 vers 13 staat, dat de meeste van de hoop, het geloof en de liefde, de liefde van God is. Waarom gebruiken mensen die liefde als masker om zich goed voor te doen?

1 Johannes 2:4,5/3:17

 • Die daar zegt: ik ken Hem en Zijne geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet; maar wie Zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan bekennen wij, dat wij in Hem zijn./
 • Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft Gods liefde dan bestaan?

1 Johannes 5:1-3

 • Een ieder die gelooft (Hand.2:38) dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder die liefheeft, die heeft ook lief degenen die uit Christus geboren zijn (Rom.6:4).
 • Hieraan bekennen wij, dat wij de kinderen van God (Rom.8:14) liefhebben, wanneer wij God liefhebben en ZIJN geboden bewaren.
 • Want dit is de liefde van God, dat wij ZIJN geboden bewaren; en ZIJN geboden zijn niet zwaar.

Indien iemand zegt, dat hij in Jezus Christus gelooft, gelooft ook hetgeen Hij gezegd heeft, en wat Hij gezegd heeft ook doen in daad en waarheid. Nu dan? Wat heeft Jezus ons geboden?

Matthéüs 28:19

Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende (als volwassene) in de Naam (Autoriteit) van de Vader en van de Zoon en de Heiligen Geestes, lerende hen te onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

En wat zien wij tegenwoordig? Kerkgangers, die alleen maar blijven leren, zonder op te houden. Wat heeft Paulus over zulke lui te vertellen?

Hebreeën 5:12 zegt het volgende:

 • Want gij, terwijl gij leraars behoren te zijn, vanwege al zo lange tijd, hebt gij opnieuw nodig dat men u leert, de eerste beginselen van de woorden Gods; en gij zijt geworden gelijk de baby’s die de melk nodig hebben, en niet de vaste spijs.

Tegenwoordig moeten er nu onderhand zoveel groepen gelovigen zijn met eenheid in Christus. Maar wat zien wij? Kerkje spelers, die elkaar veroordelen, geen enkele eenheid, God aanbidden in het vlees, overspel plegen, door een voet bij God en één voet in de wereld. En wat voor een reactie zullen deze natuurlijke christenen geven?

1 Korinthe 2:14,15

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God is, want zij zijn hun een dwaasheid, en zij kunnen het niet verstaan noch begrijpen, omdat het geestelijk begrepen moet worden.

Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar zij worden door niemand begrepen.

 

 

Het Koninkrijk van God, door Jezus Christus.

Daniël 7:9,10

 • Dit zag ik (Daniël in een visioen), totdat er tronen gezet werden, en de OUDE van dagen ZICH zette, WIENS kleed wit was als sneeuw, en het haar van ZIJN hoofd als zuivere witte wol; ZIJN troon was vuurvonken, de raderen ervan een brandend vuur.
 • Ene vurige rivier vloeide en ging van voor HEM uit; duizenden maal duizenden dienden HEM en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor HEM; het gericht zette zich neer, en de boeken werden geopend.

Openbaring 20: 12

 • En ik (Johannes zag in een visioen) de doden , klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat het Boek van het leven is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Dit is het oordeel die komt, voor iedereen.  Ook voor degenen die in Christus Jezus zijn (1 Korinthe 3:11-15).

Hoop op eeuwig leven, door Jezus Christus. Wandelen door de Geest van God.- Handelingen 2:38

Handelingen 1:8,9/ Daniël 7:13,14

 • …; maar gij zult ontvangen de kracht van de Heiligen Geestes Die over u komen zal, en gij zult Mijn (Jezus Christus) getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
 • En toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en ene wolk nam Hem weg uit hun zicht./
 • Voorts zag ik (Daniël) in de nachtvisioen, en zie, er kwam Een met de wolken van de hemel, als een Mensenzoon; en Hij kwam tot de OUDE van dagen, en de Engelen deden Hem voor DIEN naderen.
 • En Hem werd gegeven heerschappij en eer en het Koningschap, dat Hem alle volkeren, natiën en talen eren zouden; Zijne heerschappij zal niet vergaan, en Zijn Koningschap zal niet vernietigd worden.

En degenen die geloofd zullen hebben, zullen Hem navolgen, en de tekenen van de gelovigen volgen. In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen, met een nieuwe (Gods) taal (tongetaal) {Romeinen.8:26/1Kor.14:2} zullen zij spreken…….- Marcus 16:17-19

Jesaja 9:5,6

 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijne Naam Wonderbare raadgever, machtige God, Vader van de eeuwigheid, Prins van vrede; aan de grootheid van deze heerschappij en deze vrede  zal geen einde zijn, op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gerechtigheid en recht, van dan aan tot de eeuwigheid toe; de ijver van de HEERE des Hemellegers zal zulks volbrengen.

 

Het huwelijk in de HEERE.

1 Timothéüs 2:11-15

 • Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
 • Doch ik laat de vrouw niet toe dat ze onderricht geeft, ook niet over de man heerst, maar dat zij in stilheid is.
 • Want Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest.
 • Doch zij zal gezegend zijn om kinderen te baren, zo zij tenminste blijft in geloof en liefde, en heiligmaking met matigheid.

Romeinen 7:1-3/ Efeze 5:33

 • Weet gij niet, broeders (want ik spreek tot degenen die de wet begrijpen), dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft?
 • Want ene vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van haar man door de wet.
 • Daarom dan indien zij van een andere man wordt, terwijl haar eigen man nog leeft, zo zal zij een overspeler genaamd worden; maar indien haar eigen man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, dat zij ook geen overspeelster is , wanneer zij een andere man trouwt.

Een man behoort zijn vrouw lief te hebben, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.- Efeze 5:33

1 Korinthe 11:3,8,9

 • Doch ik wil dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van zijn vrouw, en God het Hoofd is van Christus.-
 • Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man.
 • Want ook de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.

 

 

De wil van God volbrengen.

Jezus Christus wilde wat dan ook de wil van de Vader volbrengen. Hij was voordat Hij op aarde kwam één van de vele Engelenzonen in de hemelen.

Jezus Christus is Zijn aardse Naam, in de hemelen heet Hij Michaël de grote Vorst, de aartsengel.-Daniël 12:1-3

Hij was voordat de wereld geschapen was, als eerste Zoon van God, vóór de grondlegging van de aarde.-Spreuken 8:22-33

Het motief van God, was om de zondige mens die de zonde geërfd heeft door Adam en Eva, te verlossen door een loskoopoffer van een rechtschapen persoon, een tweede Adam (1 Kor.15:45). Dus werd door Heilige Geest, een maagd van het geslacht David, zwanger gemaakt, waar uit die oprechte Zoon uitkwam. Hij moest bewijzen dat Hij wandelde met God. En moest Zijn leven geven voor al de zondige mensen. Dat was de wil van de HEERE YHWH.

Toen Jezus Christus vlak voor Zijn gevangenneming zat te bidden, wilde Hij eigenlijk niet dit ondergaan, maar Hij zegt tot Zijn Vader en God: niet Mijn wil geschiedde, maar het UWE.

Als wij in de voetstappen ( 1 Petrus 2:21) van Jezus wandelen, naar de wil van God, dan behoren wij dat te doen, en net als Jezus Christus, zeggen: niet onze wil geschieden, maar het UWE, o God!

Een goede christen weet dat men ongezuurd moeten houden van deze wereld, met de begeerlijkheden, want dat deed Jezus ook! Zorgt dat een goede Gemeente van God zuiver blijft, want als het toegelaten wordt, dat een iemand niet oprecht  wandelt, na verloop van tijd de hele Gemeente verzuurd raakt. Zijn er niet vele voorbeelden van kerken en Gemeenten die begonnen zijn in ongezuurdheid, maar later geheel gezuurd zijn geworden? Slechts alleen om eigenwijs tegen Gods wil mensen toe te laten, die eigenlijk niet willen.

Daarom, wie de wil van God doet, blijft ongezuurd. Want Christus is ons Pascha Lam.