Het Koninkrijk van God, door Jezus Christus.

Daniël 7:9,10

  • Dit zag ik (Daniël in een visioen), totdat er tronen gezet werden, en de OUDE van dagen ZICH zette, WIENS kleed wit was als sneeuw, en het haar van ZIJN hoofd als zuivere witte wol; ZIJN troon was vuurvonken, de raderen ervan een brandend vuur.
  • Ene vurige rivier vloeide en ging van voor HEM uit; duizenden maal duizenden dienden HEM en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor HEM; het gericht zette zich neer, en de boeken werden geopend.

Openbaring 20: 12

  • En ik (Johannes zag in een visioen) de doden , klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat het Boek van het leven is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Dit is het oordeel die komt, voor iedereen.  Ook voor degenen die in Christus Jezus zijn (1 Korinthe 3:11-15).

Hoop op eeuwig leven, door Jezus Christus. Wandelen door de Geest van God.- Handelingen 2:38

Handelingen 1:8,9/ Daniël 7:13,14

  • …; maar gij zult ontvangen de kracht van de Heiligen Geestes Die over u komen zal, en gij zult Mijn (Jezus Christus) getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
  • En toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en ene wolk nam Hem weg uit hun zicht./
  • Voorts zag ik (Daniël) in de nachtvisioen, en zie, er kwam Een met de wolken van de hemel, als een Mensenzoon; en Hij kwam tot de OUDE van dagen, en de Engelen deden Hem voor DIEN naderen.
  • En Hem werd gegeven heerschappij en eer en het Koningschap, dat Hem alle volkeren, natiën en talen eren zouden; Zijne heerschappij zal niet vergaan, en Zijn Koningschap zal niet vernietigd worden.

En degenen die geloofd zullen hebben, zullen Hem navolgen, en de tekenen van de gelovigen volgen. In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen, met een nieuwe (Gods) taal (tongetaal) {Romeinen.8:26/1Kor.14:2} zullen zij spreken…….- Marcus 16:17-19

Jesaja 9:5,6

  • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijne Naam Wonderbare raadgever, machtige God, Vader van de eeuwigheid, Prins van vrede; aan de grootheid van deze heerschappij en deze vrede  zal geen einde zijn, op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gerechtigheid en recht, van dan aan tot de eeuwigheid toe; de ijver van de HEERE des Hemellegers zal zulks volbrengen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *