Weest geen witgekalkte graf.

Matthéüs 23 vers 27 zegt Jezus tegen de farizeeërs en schriftgeleerden  dat zij witgekalkte graven zijn, dat zij zich voordoen als rechtvaardig, maar eigenlijk dat niet zijn.

Johannes 5:39-44

 • Onderzoekt de Geschriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
 • En gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het leven mocht hebben.
 • Ik neem geen eer van mensen aan; maar Ik ken u lieden, dat gij de liefde van God in uzelf niet hebt.
 • Ik ben gekomen in de Autoriteit van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo iemand in zijn eigen naam komt, die neemt gij aan.
 • Hoe kunt gij dan geloven, gij die de eer van elkaar aanneemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Wij weten dat er in 1 Korinthe 13 vers 13 staat, dat de meeste van de hoop, het geloof en de liefde, de liefde van God is. Waarom gebruiken mensen die liefde als masker om zich goed voor te doen?

1 Johannes 2:4,5/3:17

 • Die daar zegt: ik ken Hem en Zijne geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet; maar wie Zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan bekennen wij, dat wij in Hem zijn./
 • Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft Gods liefde dan bestaan?

1 Johannes 5:1-3

 • Een ieder die gelooft (Hand.2:38) dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder die liefheeft, die heeft ook lief degenen die uit Christus geboren zijn (Rom.6:4).
 • Hieraan bekennen wij, dat wij de kinderen van God (Rom.8:14) liefhebben, wanneer wij God liefhebben en ZIJN geboden bewaren.
 • Want dit is de liefde van God, dat wij ZIJN geboden bewaren; en ZIJN geboden zijn niet zwaar.

Indien iemand zegt, dat hij in Jezus Christus gelooft, gelooft ook hetgeen Hij gezegd heeft, en wat Hij gezegd heeft ook doen in daad en waarheid. Nu dan? Wat heeft Jezus ons geboden?

Matthéüs 28:19

Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, hen dopende (als volwassene) in de Naam (Autoriteit) van de Vader en van de Zoon en de Heiligen Geestes, lerende hen te onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

En wat zien wij tegenwoordig? Kerkgangers, die alleen maar blijven leren, zonder op te houden. Wat heeft Paulus over zulke lui te vertellen?

Hebreeën 5:12 zegt het volgende:

 • Want gij, terwijl gij leraars behoren te zijn, vanwege al zo lange tijd, hebt gij opnieuw nodig dat men u leert, de eerste beginselen van de woorden Gods; en gij zijt geworden gelijk de baby’s die de melk nodig hebben, en niet de vaste spijs.

Tegenwoordig moeten er nu onderhand zoveel groepen gelovigen zijn met eenheid in Christus. Maar wat zien wij? Kerkje spelers, die elkaar veroordelen, geen enkele eenheid, God aanbidden in het vlees, overspel plegen, door een voet bij God en één voet in de wereld. En wat voor een reactie zullen deze natuurlijke christenen geven?

1 Korinthe 2:14,15

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God is, want zij zijn hun een dwaasheid, en zij kunnen het niet verstaan noch begrijpen, omdat het geestelijk begrepen moet worden.

Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar zij worden door niemand begrepen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *