De hoorders.

Marcus 9:40

  • Wie tegen ons niet is, die is voor ons.

1 Johannes 4:6

  • Wij zijn uit God. Wie God kent (1 Korinthe 2:16), hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit bekennen wij de Geest van de Waarheid en de geest van verwarring.

Lukas 10:16

  • Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt DEGENE DIE Mij gezonden heeft.

Wanneer wij prediken het Woord van God, komen wij mensen tegen die ons zullen horen, en ook Jezus zullen navolgen. Toch zijn er ook mensen bij, die gelijk als wolven in schaapsklederen, tegen ons zullen zijn, en God denken een dienst te doen om ons te vervolgen (Joh.16:2).

Matthéüs 5:10-12

  • Zalig zijn zij die vervolgd worden om de wil van de gerechtigheid, want voor hun is het Koninkrijk van de hemelen.
  • Zalig zijt gij als de mensen u smaad aandoen en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil.
  • Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die vóór u geweest zijn.

Romeinen 8:35

  • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of gebrek aan kleding, of gevaar, of doodsangsten?

Johannes 15:20

  • Gedenkt het woord dat Ik tot u gezegd heb: een dienstknecht  is niet meer dan zijn meester. Indien zij Mij vervolgd hebben, , zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

1 Petrus 2:21

Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijne voetstappen zoudt navolgen;-

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *