De wederkomst van de Zoon Gods.

Openbaring 19:11-16

 • En ik (Johannes) zag de hemel geopend en zie, een wit paard, en die daarop zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert strijd in gerechtigheid.
 • En Zijne ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele koninklijke kronen; en Hij had een Naam geschreven die niemand wist dan Hijzelf.
 • En Hij was bekleed met een kleed dat in bloed gedrenkt was; en Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods.
 • En de Hemellegers in de hemelen volgden Hem op witte paarden, gekleed zijnde met wit en rein fijn linnen.
 • En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de goddelozen slaan zou. En Hij zal ze hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en het gramschap van de Almachtige God.
 • En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen, Heere der heren.

Op de wederkomst van Jezus Christus, zal Hij met Zijn heilige Engelen komen om de uitverkorenen bijeen te vergaderen.

Matthéüs 24:29-31

 • En in één oogwenk na de grote verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen (als ware) van de hemelen vallen, en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden.
 • En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon Gods; en dan zullen alle geslachten van de aarde wenen (omdat het blijkt waar te zijn) en zullen de Zoon Gods zien komen op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid.
 • En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met de groot geluid der bazuin; en zij zullen Zijne uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier windstreken, en het ene uiterste tot het andere uiterste van de hemel.

1 Thessaloniki 4:16,17

 • Want de Heere Jezus Zelf zal met het geluid , met de stem van de Aartsengel en met de bazuin van God neerdalen vanuit de hemelen, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden tot die wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij voor eeuwig met de HEERE wezen.

Matthéüs 25:31-34,41

 • En wanneer de Zoon Gods komen zal in Zijne heerlijkheid en al de heilige Engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid.
 • En vóór Hem zullen alle volken vergaderd worden; en Hij zal ze scheiden van elkaar, gelijk een herder zijn kudde van schapen en bokken scheidt.
 • En Hij zal de schapen aan Zijn rechterzijde zetten, maar de bokken aan Zijn linkerzijde.
 • Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen die aan Zijn rechterzijde  zijn: komt gij gezegende van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk hetwelk voor u bereid is vanaf de grondlegging van de wereld.-
 • Dan zal Hij zeggen tot degenen die aan Zijn linkerzijde zijn: gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur hetwelk voor de Satan en zijn engelen bereid is.

Denk goed hierover na, om uw wandel met God, door ZIJN Zoon in Heilige Geest te wandelen. Het zou toch verschrikkelijk zijn, wanneer u denkt bij de Heere te komen, dat u afgekeurd wordt? Hoe verschrikkelijk zou u zich voelen, als Jezus Christus u niet kent?

Daarom strijd ervoor om niet de makkelijkste weg te nemen, en naar mensen te luisteren, die zeggen, dat u altijd onder de genade valt, als u slechts maar geloof stelt in Jezus Christus?

Heeft u vervolging, door geestelijke strijdt? Dan zit u goed! Heeft u geen vervolging, door geestelijke strijdt? Dan heeft u een groot probleem!

Lukas 13:24/ Matthéüs 7:21-23

 • Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen het niet kunnen:-/
 • Niet een ieder die tot Mij zegt (bij Mijn wederkomst): Heere, Heere! _ zal ingaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader DIE in de hemelen is.
 • Velen (daarom) zullen zeggen op die dag tot Mij: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam duivels uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openbaar aanzeggen: Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij in wie de ongerechtigheid werkt.

Typerd wordt er gesproken over de smalle weg en de brede weg. Dat zijn christenen, in twee categorieën. De alleen-wandelaars en de groep-wandelaars. De groep-wandelaars spreken als: hebben wij niet in Uw Naam duivels uitgeworpen? Dit zijn de onrechtvaardige die elkaar steunen. De alleen-wandelaars zullen dan de rechtvaardige zijn, die zich niet zullen rechtvaardigen, omdat zij weten wat nederig is en het oordeel aan Jezus Christus overgeven, ongeacht wat het oordeel ook mag zijn.

De groep-wandelaars kunnen in de Naam van Jezus Christus duivels uitwerpen. Kunnen zij dat werkelijk? Of speelt de duivels het spel mee, om hun in de dwaling te laten?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *