Vergeving.

Jesaja 33:22

 • De HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning (van het universum), HIJ zal ons behouden.

Matthéüs 26:26-28/ Handelingen 2: 38,39

 • En terwijl zij aten ( tijdens het feest Pascha), nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak Hij het en gaf het aan Zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is Mijn lichaam.
 • En Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun deze en zei: drinkt allen daaruit.
 • Want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden./
 • En Petrus heeft gezegd tot de omstanders: bekeert u, en een ieder van u, wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
 • Want u komt deze belofte toe, en uw kinderen na u, en allen die daar ver in de toekomst zijn, zovelen als de HEERE onze God toe roepen zal.

In Lukas 11 vers 4 staat in het modelgebed, dat wanneer wij vergeving willen ontvangen, ook vergevingsgezind moeten zijn. Mits iemand erom vraagt, is dit een verplichting.

Lukas 17:1-4

 • En Jezus heeft tot Zijn discipelen gezegd: het kan niet zijn dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen!
 • Het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan wordt, en hij in de diepte van de zee geworpen wordt, dan dat hij een van Mijne minste broeder zou ergeren.
 • Let op uzelf? Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem, en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
 • En indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt, en zevenmaal per dag tot u komt, zeggende: het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. (Vergelijk Ezechiël 3:20,21)

Matthéüs 12:30-32

 • Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
 • Daarom zeg Ik u, alle zonde en lastering zal aan de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest (tegen een geestvervulde, welke een heilige is) zal aan de mensen niet vergeven worden ( Vergelijk Handelingen 5:1-11).
 • En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon van God, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw noch in de toekomst.

Kolossenzen 3:12,13

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de één de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk als Christus u vergeven heeft, doet gij alzo.

In 1 Johannes 4 vers 18 staat dat iemand die in de liefde van God is, makkelijk iemand kan benaderen om bijvoorbeeld vergeving te vragen. Wanneer iemand deze liefde van God niet heeft om vergiffenis te vragen uit een vrijmoedig hart, zal ook geen vergeving krijgen omdat hij/zij niet kan vragen vergeving uit angst.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *