Orde of chaos?

De wereld zoekt vrede in hun chaos. Zouden zij dat vinden zonder God?

Wie God in hun leven toegelaten hebben, en waarlijk ZIJN wil doen, zullen erkennen dat God rechtvaardig is, en dat daarmee orde is.

De wereld daarentegen zoeken vrede in hun chaos. Wat heeft de profeet Jesaja door Gods Geest geprofeteerd?

En wat voor een advies geeft de Zoon van God, Jezus Christus ons?

Vrede, kan alleen komen door Gods voornemen.

God is volmaakt! Het advies is dan ook dat wij gelijk als God volmaakt moeten zijn in onze wandel in de tijd die nog rest op aarde.

1 Petrus 1:15

 • Gelijk HIJ u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in geheel uw wandel, daarom dat er geschreven is (Leviticus 20:7): zijt heilig want IK ben heilig.

Wie in de orde van God willen wandelen, om daarmee ware vrede te ontvangen, moeten in de Geest wandelen.

Galaten 5:16,17

 • En ik zeg, wandelt door de Geest, en volbrengt de begeerte van het vlees niet.
 • Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees, en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet wat gij wilt.

Negeren wij het advies van Paulus die door de Geest profeteert?

Vergelijk Matthéüs 7:21-23 eens, dat velen christenen niet worden gekend?

Dat zijn vijanden van Christus. Het advies luidt dan dan ook?

Romeinen 8 vers 1,2

Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Johannes 6:63

De Geest is het Die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik spreek, zijn geestelijk en leven.

 

 

 

Geeft de duivel geen plaats.

Matthéüs 6:34/ Efeze 4:26,27

 • Weest niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad./
 • Wordt toornig, en zondigt niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen plaats.

Hoogmoed moeten we vermijden also wij de duivel geen plaats gunnen. Doen wij dat wel? Dan kan satan dat goed gebruiken om ons te vangen in zijn greep.

Wie is deze duivel?

Ezechiël 28:14,14

 • Gij waart een gezalfde, en overdekkende Cherub, en IK (God) had u alzo geplaatst; gij waart op Gods heilige Berg, gij wandelde in het midden van vurige stenen.
 • Gij waart volmaakt in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid  in u gevonden is (Genesis 3:1-6).

Dus de duivel was voordat hij duivel werd, een goede Engel.

De duivel heeft in de loop van vele eeuwen andere Engelen weten over te halen om tegen God te keren. Dan komt het moment dat God het zat was, en er oorlog in de hemelen uitbrak. De duivel en zijn engelen werden naar de aarde geworpen. Vanaf die tijd zijn zij bezig om mensen van God te keren, om hun te verleiden.

Jesaja 14:12-15

 • Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, o morgenster, gij zoon van het licht? Hoe zijt gij op de aarde neergeslagen, gij die de heidenen plaagt?
 • En zei in uw hart: ik zal ten hemelen opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mijn zetten op de Berg der samenkomst aan de zijde van het noorden.
 • En ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.
 • (God zegt:) Ja in het dodenrijk ( Matt.25:41) zult gij neergeslagen worden, aan de zijde van de kuil.

Openbaring 20:1-3

 • En ik zag een Engel afkomen vanuit de hemelen, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren.
 • En een (machtige) Engel wierp de duivel in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer verleiden zou, todat de duizend jaren voleindigd zou zijn. En daarna moet hij een weinig tijd ontbonden worden.

Nu, voordat de duivel opgesloten wordt voor duizend jaren, en dat weet hij, is hij zo toornig dat hij zoveel mogelijk mensen achter zich aan trekt met zijn verleidingen. Waaronder: hoogmoed, gierigheid, ongeloof, hellevuur, zelf-rechtvaardiging, verraad, hoererij, God lasteren om de mensen meer eer te geven, ipv God, enz.enz.

Spreuken 16:19,20

Het is beter nederig te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hoogmoedigen.

Wie op het Woord verstandig let, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt, die is welgelukzalig.

Spreuken 3:5,6

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al u wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

 

 

Het Heilige.

Om een heilige te zijn, behoort men de Heilige Geest te bezitten.

Marcus 16:17,18/ Johannes 17:19-21

 • En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen navolgen: in Mijn Naam zullen zij duivels uitwerpen, met vreemde talen zullen zij bidden, slangen mogen zij opnemen, en wanneer zij iets (onbewust) dodelijks zullen drinken, het zal hun niet beschadigen, op zieken zullen zij de handen leggen, en zullen genezen worden./
 • En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd mogen zijn in waarheid.
 • En Ik bid niet alleen voor hen (Mijn discipelen), maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat GIJ Mij gezonden hebt.

Jezus Christus heeft uiteengelegd wie één is met God de Vader. Dat degenen die HEM liefhebben, ook degenen moet liefhebben die God liefheeft. Dat geldt niet voor degenen die niet kunnen bewijzen dat zij de Heilige Geest bezitten.- Romeinen 8:5-9

Matthéüs 22:37-40

 • En Jezus heeft gezegd tot hen: gij zult liefhebben de HEERE uw God met geheel uw hart, en met geheel uw levenskracht (ziel), en met geheel uw geestelijk vermogen.
 • Dit is het eerste en grote gebod.
 • En het tweede aan dit gebod, is gelijk: gij zult uw naaste liefhebben gelijk als uzelf.
 • Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profetieën.

Wie zegt de Heilige Geest te bezitten, zonder er concrete bewijzen ervan te hebben, zijn natuurlijke christenen. Zij zien al wat in de bijbel staat als letterlijk en zien (begrijpen) het niet.- Joh.3:3

De bijbel, Gods Woord, is geestelijk te begrijpen, want God heeft door ZIJN Geest de profeten geïnspireerd met Die Geest. Want:

Johannes 4:24

God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in Geest en Waarheid.

Daarom is de wandel in God, met Jezus Christus, door de Heilige Geest overwinnelijker, om de eindstreep te halen met een overwinning. – vergelijk Joh.6:4; Openb.20:6

 

De vraag van Nicodémus.

Dit was de vraag die Nicodémus vroeg aan Jezus, wat eigenlijk opnieuw geboren betekent. Deze overste van de Joden, stelde deze vraag niet op een sarcastische manier, maar hier berust een waarheid in, dat iemand niet als baby opnieuw geboren moet worden.

Romeinen 6 vers 4 legt uit wat wederom geboren is.

 • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het (nieuwe) leven wandelen zouden.

Dus dit betekent het oude zondig leven, plaats heeft gemaakt voor het nieuwe door God genadig leven.

Efeze 2:1-3

 • En Hij heeft u mede levend gemaakt terwijl gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij voorheen gewandeld hebt, naar de tijd van deze wereld, naar de overste van de macht die in het luchtruim is, van de dwaalgeest die nu werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen voorheen verkeerd hadden in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten, en wij waren van nature kinderen in de toorn van God gelijk ook de goddelozen.

Wanneer iemand opnieuw geboren is als volwassene, en iemand het bewijs heeft van het ontvangen van de Heilige Geest met de gaven ervan, dan pas is iemand werkelijk opnieuw geboren.-( vergelijk Hand.8:36-38)

Is iemand deze zaak onwetend? Volgt dan het volgende vers, om opnieuw geboren te worden uit water en Geest, en voornamelijk die door een geestvervuld persoon gedaan moet worden.

Handelingen 2:38

En Petrus heeft gezegd tot een menigte: bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van de zonden, en gij zult dan de gave van de Heilige Geest ontvangen. (vergelijk: Marcus 16:16-18)

Openbaring 20 vers 6 bevestigd het woord die door de Geest gesproken is, in Romeinen 6 vers 4/ Johannes 17:20,21/ Openbaring 3:18

 • Zalig en Heilige is hij die deel heeft aan de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus, en zij zullen met Christus als koningen heersen in het duizend jarige Koninkrijk.

 

Heilig verklaard door God.

Romeinen 6:4

 • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden.

Openbaring 20:6

Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht, ……

Hoe heilig verklaard zijnde?

Johannes 3:5

 • Jezus heeft geantwoord: voorwaar, voorwaar Ik zeg u de waarheid, zo iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods geenszins ingaan.

Daarom citeert Handelingen 2 vers 38 dat zo iemand heilig verklaard wordt door zich te laten dopen als volwassene met het begrip dat men hun leven overdraagt aan God, door zich te laten dopen in de Naam van Jezus Christus, voor de vergeving van het zondige oude leven, en door de acceptatie van God, men heilig verklaard wordt door de Heilige Geest te ontvangen.

Hoe herkent iemand dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft?

Marcus 16:17-18

 • En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen navolgen: in Mijn Naam zullen zij duivels uitbannen; met vreemde talen zullen zij bidden; slangen mogen zij oppakken; en al is het wanneer zij iets onbewust een dodelijk drank drinken, het zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen om te genezen, het zal gebeuren.

Het teken van de heilige:

Romeinen 8:26/ 1 Korinthe 14:2

 • En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden tegemoet, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen./
 • Want wie een vreemde taal spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God. Want niemand verstaat het, doch met de Geest spreekt hij verborgenheden.

Jesaja 65:17/ 2 Petrus 3:7,10-13

 • Want zie, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden en zij zullen niet in het hart opkomen./
 • Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door het Woord Gods als een schat weggelegd, en worden voor het vuur bewaard voor de dag van het oordeel en de vernietiging van de goddeloze mens.-
 • De dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zal voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken daarin, zullen verbranden.
 • Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende voor de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken wordt (Openbaring 16:8,9), zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

 

 

Rechtvaardig oordelen.

Rechtvaardig oordelen, wat is dat? Dat is oordelen wat God ons heeft uiteengelegd aan de hand van ZIJN Woord. Jezus Christus ZIJN Zoon heeft de werken van de Vader op Zich genomen, om Gods wil uit te voeren. Onrechtvaardig oordelen is oordelen naar een persoon op uiterlijk of gedrag.

Johannes 7:24

 • Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Jakobus 4:11

 • Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Wie van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt geen dader van de wet, maar een rechter.

Wie is dan mijn broeder? Mijn broeder is mijn naaste in de HEERE.

Marcus 3:35

 • Want zo wie de wil van God doet (Marcus 12:30), die is Mijn broeder en Mijn zuster en moeder.

Ook is een broeder, degene die in de Geest wandelen door Gods Geest.- Handelingen 2:38

Jakobus 5:9

 • Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de RECHTER staat voor de deur.

Jakobus 2:1

Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons.

Hebreeën 12:22-24

 • – gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem (Openbaring 21:2) en de vele duizenden der Engelen, tot de algemene vergadering, en de Gemeente der eerstgeborenen (Romeinen 6:4) die in de hemelen (Openbaring 20:6) opgeschreven zijn, en tot God de RECHTER over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de Middelaar des Nieuwe Testament Jezus Christus, en het bloed der uitstorting, die betere dingen spreekt dan (dat van ) Abel.