Heilig verklaard door God.

Romeinen 6:4

  • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden.

Openbaring 20:6

Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht, ……

Hoe heilig verklaard zijnde?

Johannes 3:5

  • Jezus heeft geantwoord: voorwaar, voorwaar Ik zeg u de waarheid, zo iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods geenszins ingaan.

Daarom citeert Handelingen 2 vers 38 dat zo iemand heilig verklaard wordt door zich te laten dopen als volwassene met het begrip dat men hun leven overdraagt aan God, door zich te laten dopen in de Naam van Jezus Christus, voor de vergeving van het zondige oude leven, en door de acceptatie van God, men heilig verklaard wordt door de Heilige Geest te ontvangen.

Hoe herkent iemand dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft?

Marcus 16:17-18

  • En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen navolgen: in Mijn Naam zullen zij duivels uitbannen; met vreemde talen zullen zij bidden; slangen mogen zij oppakken; en al is het wanneer zij iets onbewust een dodelijk drank drinken, het zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen om te genezen, het zal gebeuren.

Het teken van de heilige:

Romeinen 8:26/ 1 Korinthe 14:2

  • En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden tegemoet, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen./
  • Want wie een vreemde taal spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God. Want niemand verstaat het, doch met de Geest spreekt hij verborgenheden.

Jesaja 65:17/ 2 Petrus 3:7,10-13

  • Want zie, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden en zij zullen niet in het hart opkomen./
  • Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door het Woord Gods als een schat weggelegd, en worden voor het vuur bewaard voor de dag van het oordeel en de vernietiging van de goddeloze mens.-
  • De dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zal voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken daarin, zullen verbranden.
  • Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende voor de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken wordt (Openbaring 16:8,9), zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *