Geeft de duivel geen plaats.

Matthéüs 6:34/ Efeze 4:26,27

 • Weest niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad./
 • Wordt toornig, en zondigt niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen plaats.

Hoogmoed moeten we vermijden also wij de duivel geen plaats gunnen. Doen wij dat wel? Dan kan satan dat goed gebruiken om ons te vangen in zijn greep.

Wie is deze duivel?

Ezechiël 28:14,14

 • Gij waart een gezalfde, en overdekkende Cherub, en IK (God) had u alzo geplaatst; gij waart op Gods heilige Berg, gij wandelde in het midden van vurige stenen.
 • Gij waart volmaakt in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid  in u gevonden is (Genesis 3:1-6).

Dus de duivel was voordat hij duivel werd, een goede Engel.

De duivel heeft in de loop van vele eeuwen andere Engelen weten over te halen om tegen God te keren. Dan komt het moment dat God het zat was, en er oorlog in de hemelen uitbrak. De duivel en zijn engelen werden naar de aarde geworpen. Vanaf die tijd zijn zij bezig om mensen van God te keren, om hun te verleiden.

Jesaja 14:12-15

 • Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, o morgenster, gij zoon van het licht? Hoe zijt gij op de aarde neergeslagen, gij die de heidenen plaagt?
 • En zei in uw hart: ik zal ten hemelen opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mijn zetten op de Berg der samenkomst aan de zijde van het noorden.
 • En ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.
 • (God zegt:) Ja in het dodenrijk ( Matt.25:41) zult gij neergeslagen worden, aan de zijde van de kuil.

Openbaring 20:1-3

 • En ik zag een Engel afkomen vanuit de hemelen, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren.
 • En een (machtige) Engel wierp de duivel in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer verleiden zou, todat de duizend jaren voleindigd zou zijn. En daarna moet hij een weinig tijd ontbonden worden.

Nu, voordat de duivel opgesloten wordt voor duizend jaren, en dat weet hij, is hij zo toornig dat hij zoveel mogelijk mensen achter zich aan trekt met zijn verleidingen. Waaronder: hoogmoed, gierigheid, ongeloof, hellevuur, zelf-rechtvaardiging, verraad, hoererij, God lasteren om de mensen meer eer te geven, ipv God, enz.enz.

Spreuken 16:19,20

Het is beter nederig te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hoogmoedigen.

Wie op het Woord verstandig let, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt, die is welgelukzalig.

Spreuken 3:5,6

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al u wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *