De gelijkenissen van Jezus.

Matthéüs 13:10-15

En de discipelen tot Hem komende zeiden tot Hem: waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?

En Hij antwoordde hun: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar hun niet.

Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloed hebben; maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook wat hij heeft.

Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen noch het verstaan.

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken.

Want het hart van dit volk is dik geworden, en zij hebben met hun oren moeilijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te enige tijd met de oren horen zullen en met het hart verstaan en zich bekeren, en Ik ben geneze.

Johannes 3:3/ 1 Johannes 4:6/ Romeinen 8:8,9/1 Korinthe 2:14

  • Jezus antwoordde en heeft gezegd: voorwaar, voorwaar Ik zeg u de waarheid: indien gij niet wederom geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods niet begrijpen./
  • Wij (wederom geboren) zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling./
  • En die in het vlees ( niet wederom geboren) zijn, kunnen God niet behagen.
  • Doch gij lieden (wederom geboren) zijt niet in het vlees, maar in de Geest, indien althans de Geest van God in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe./
  • Maar de natuurlijke ( niet wederom geboren) mens begrijpt niet de dingen die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hun een dwaasheid, en zij kunnen het niet verstaan, omdat het geestelijk uit te leggen is.

Een gelijkenis die Jezus gepredikt heeft, wordt door de natuurlijke mens als letterlijk aangenomen. Klopt dit? Neen! Want in Prediker 9 vers 5 beschrijft nadrukkelijk dat de levenden weten dat zij sterven zullen, en dat de doden geen gedachtenis hebben. Het gaat om de gelijkenis van de rijke man en Lazarus!

In Lukas 16: 19-31 wordt een helse vuur uiteengezet, die in feite de symbolische tweede dood voorsteld. De rijke man vraagt aan Abraham of hij terug mag gaan om zijn broeders te waarschuwen. Het antwoord van Abraham staat gelijk aan de profeten die allerlei waarschuwingen geven, van Gods komende toorn, om mensen aan te dringen te bekeren. Als mensen hun al niet horen willen, heeft het geen nut wanneer iemand uit de “hellevuur” zou terugkomen.

Een ander gelijkenis:

Johannes 6:56,57,60

Wie  Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.

Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft en Ik leef door de Vader, alzó wie Mij eet, die zal leven door Mij.-

Velen dan van Zijn discipelen dit horende, zeiden: deze rede is hard, wie kan ze horen!

Wauw! Moeten we kannibaal zijn (vleselijk begrip)? Natuurlijk niet! Jezus sprak met een gelijkenis.

Vers 58

Dit is het Brood dat uit de hemelen neergedaald is. Niet gelijk uw vaderen het manna gegeten hebben, en zijn gestorven; wie dit Brood eet, zal in de eeuwigheid leven.

Het betreft om het heilig avondmaal, die Jezus Christus ingesteld heeft omwille van het Nieuwe Verbond.

Lukas 22 vers 15-20 geeft aan dat Jezus Zich niet liet opeten letterlijk.

1 Korinthe 5:7,8

Zuivert dan de oude zuurdesem (het oude leven, natuurlijke) uit, opdat gij een nieuw deeg ( wederom geboren) zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en boosheid (om de wereld te blijven dienen), maar in het ongezuurde Brood der oprechtheid en de waarheid ( van het nieuwe leven).

 

De toekomst of het verleden.

2 Korinthe 5:11

Wij weten de schrik des HEEREN, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn door God openbaar geworden;-

Er zijn slechts twee keuzes beschikbaar. De toekomst of het verleden. Wat is uw keus? Ik zou zeggen, kies voor de toekomst!

2 Korinthe 5:17

Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, zie, het is allemaal en alles nieuw geworden.

Wie in Christus is: die is een nieuw schepsel. In Christus Jezus! Niet ernaast, of erachter, of ervoor, maar: in Christus!

Ja? We weten dat ons oude leven een eind heeft. Daarom is het noodzakelijk (tenminste als u van het leven houdt), om voor het leven te kiezen. En dat kan alleen door Jezus Christus!

Streep uw oude leven maar door, en neem het nieuwe leven maar aan.

Om te beginnen:

Handelingen 2:38 dat u zich laat dopen als volwassene (Hand.8:35-38), in de Naam (Autoriteit) van Jezus Christus, en als u werkelijk gelooft, ontvangt u de Heilige Geest met de gave (Mark.16:16-18).

Johannes 6:63

De Geest is het Die levend maakt, het vlees (oude leven) is van geen nut. De woorden die Ik (Jezus) tot u spreek, zijn geest(elijk) en zijn (het nieuwe) leven.

Het nieuwe leven begint dus bij Jezus Christus, en het duurt eeuwig in volmaaktheid. Niet op de nieuwe aarde, maar als geestelijk schepsel in de hemelen. Als priesters en koningen met Christus.

Dus gooi het oude leven weg, niet letterlijk, maar in uw wandel. Raakt niet meer aan wat onrein is. De wereld is onrein, en alles wat daarin is.

Ezechiël 18:31,32

Werpt van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël?

Want IK heb geen lust aan de dood van een stervende, spreekt de HEERE YAHWEH; daarom bekeert u en leeft.

Het was in eerste instantie voor Israël, maar door hun hardnekkigheid, hebben de heidenen ook die voorrecht om tot God te naderen, door Jezus Christus. (Joh.14:6/ Matt.22:1-10)

Wie het nieuwe leven geaccepteerd hebben, hun leven is in een procedure gekomen om in geestelijke zin tot een Hemelburger te worden.

 

 

De laatste dagen

Wanneer zijn de laatste dagen?

Voor onwetende christenen is dit onbekend. Zelfs de wederkomst van Jezus Christus is als een dief in de nacht.

Laten we de sluier een beetje optillen.

Nu komt het!

Dat is duidelijk! Tenminste, als u niet bent zo blind als een mol?

Dat mensen liefhebbers zijn van zichzelf, is alom bekend. Hoe komt dat?

Omdat de liefde van velen verkoelt is (Matthéüs 24:12), vanwege de ongerechtigheid die over de gehele wereld gaande is.

Een grote oorzaak is de media, die alle slechte nieuws openbaar maakt.

Johannes 15 vers 18-20 geeft aan wat Jezus gezegd heeft, dat degenen die geen deel van de wereld is, gehaat worden om de woorden van God. Er zal moeilijke tijden aanbreken voor de ware christenen, vanwege vervolgingen. Of het nu door mensen is of door de machten in de lucht.

Een voorbeeld van de Gemeente van Galatiën is van toepassing op het heden, die veel kerken benadrukt.

Galaten 3:

Degenen die het volgens Gods wil goed doen is er vervolging. Degenen die het niet volgens Gods wil doen, is het een rustige tijd. Totdat!

Matthéüs 7:21-23 benadrukt de slappe christenen, die op de brede weg wandelen, de bokken zijn, de dwaze maagden, die Jezus Christus niet kent.

 

 

 

 

Het onze Vader en de christen.

Het onze Vader is een modelgebed die Jezus Christus aan het begin van Zijn prediking uiteengelegd heeft, om te verkondigen dat het Koninkrijk van God aanstaande is.

Wie in Christus zijn hebben dit gebed niet meer van node. Laten we gaan naar modelgebed en het christen-zijn.

Matthéüs 6:

Dit was het modelgebed.

Het volgende is eerst het bijbelvers dan de christen-zijn.

God wordt geheiligd, omdat de christen in de Heilige Geest bidden. Voor details, bezoek de pagina’s van deze blog.

Matthéüs 22:

Het eerste en het tweede gebod is God liefhebben en degene die God liefhebben, uw naaste.

Lukas 17:

Matthéüs 6:

Hebreeën 10:

Efeze 6:

We zien het verschil dat het modelgebed slechts voor de beginnende christenen waren. Nu de christen de Heilige Geest ontvangen hadden en hebben, zij zij allen in de Geest aan het wandelen om gereed te zijn een geestelijk lichaam in de hemelen aan te kunnen.

Dus het Koninkrijk van God is in hen.

 

Het belangrijkste!

Wat is het belangrijkste wat God aan de mens als een rode draad door ZIJN Woord heeft laten opschrijven door ZIJN profeten?

Dat is de liefde! Niet het vleselijke liefde, maar het geestelijke.

In 1 Korinthe 13 vers 13 staat, dat er hoop, geloof en liefde zijn. Dat de meeste daarvan de liefde is.

Zonder die liefde is er ook geen geloof en hoop.

Door Jezus Christus, is de liefde openbaar geworden. Via Hem kunnen wij door Zijn offer van liefde, tot God naderen, in geestelijke zin.

Jezus Christus heeft ons Zijn voorbeeld nagelaten. Dan behoren wij Zijn wandel na te volgen.

Jezus heeft veel gegeven, en wij moeten dat ook doen uit een vrijmoedig hart.

Zorg dat u blijft geven. Net als Jezus gegeven heeft om zoveel mogelijk mensen tot Gods Koninkrijk te brengen. Niet een excuus te leggen, dat er evangelisten daarvoor zijn, neen, iedereen! Omdat Jezus ons een voorbeeld nagelaten heeft om in Zijn voetstappen te wandelen, met de liefde voor God, om ZIJN wil te doen.

Markus 16:15

> Gaat heen in de gehele wereld, verkondigd het Evangelie aan alle creaturen.

Wie in de liefde blijft, is gefundeerd op de Steenrots Jezus Christus. En handelt naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Het offer van Jezus Christus, die Hij deed in de Autoriteit van Zijn Vader, is hoeveel liefde Hij gegeven heeft voor de gehele mensheid.- Jesaja 53

Heeft u zoveel liefde, om Gods wil uit te voeren?

Niet van de wereld zijn.

Prediker 8:9

Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart richtte op alle werk dat onder de zon geschiedt. Er is een tijd dat de ene mens over de ander mens heerst, tot diens nadeel

 

Het werk wat voor een christen bestemd is, is het werk die Jezus Christus aan christenen geboden heeft, het Evangeliseren.-Matt.28:19/Mark.16:15

Wij die gekocht zijn door het bloed van Jezus Christus  mogen geen dienstknechten zijn van mensen. Wij zijn dienstknechten van God, om het werk te volbrengen.

Wij zijn niet van deze wereld, gelijk als Jezus Christus niet van de wereld was.

Omdat, wij zijn opnieuw geboren uit water en Geest.-Joh.3:5

 

Degenen die in de goede aarde bezaaid is, die dragen vruchten voort uit de gave van de Heilige Geest.

Ervaren of onervaren.

 

Hoe ervaren zijn christenen?

Dit thema gaat over de ervaren christen en de onervaren.

Ervaring doet men niet alleen om te lezen, maar juist om het doen.

Wat heeft Jezus aan alle christenen geboden? Matthéüs 28:19

– …lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

De basis van het christen-zijn is de basis. Daarna na de basis, de ervaren-zijn.

De onervaren christenen zijn gelijk als baby’s. Zelfs voor degenen die al heel lang naar de kerk gaan. Wat zegt Gods Woord over kerkje spelers?

Hebreeën  5:

Kunt u zich voorstellen dat die altijd lerende christenen geen meter vooruit komen, maar als baby’s vergeleken worden?

1 Timothéüs 6:

Wijk dus af van kerkje spelers. Als u genoeg weet om het Evangelie te verkondigen, door de gave van de Heilige Geest, dan begint u zelf een groep om bekeerde op te leiden, die op hun beurt weer verder gaan. Dit is de bedoeling van God!

Degenen die de vaste spijs nodig hebben, zijn ervaren in het Woord, en hoeven niet elke keer hetzelfde te horen, want dat is ijdel. Zij gaan door met de ervaring te delen.

1Korinthe 2:

En waarom is er geen eenheid? Waarom is er verdeeldheid?

Degenen die de waarheid spreekt zullen vervolgd  worden om Gods Woord. In het verleden zijn alle profeten omgebracht omdat zij de mensen die op hun eigen manier geloofden ergerden. En vele kerken en gemeenten doen precies wat satan de duivel wilt, daarom worden die vele kerken en gemeenten niet vervolgd.

Matthéüs 24:

Waarom is er in deze tijd geen geloof meer, terwijl zij zeggen te geloven? Omdat de liefde verkoelt is, en dat zij hun wereldse gebruiken niet los kunnen laten. Zij zijn gelijk als dieren die niet kunnen redeneren. Zij doen niet wat God van hun verlangt, dan zullen zij de liefde de rug toe keren van degenen die zeggen in God te geloven.