Werkers van het geloof.

Zijn de vele kerken en gemeenten goed bezig met God liefhebben met geheel hun leven?

Laten we eens bekijken hoe Jezus dit in een gelijkenis zei?

Jezus doelde deze soort mensen als goddelozen, die God niet zoeken.

Deze soort mensen, horen het Woord dat wordt gepredikt, zij nemen het aan, maar blijven niet standvastig. Waarom niet? Omdat zij bij de verkeerde kerk zitten, die de halve waarheid geloven. Zij worden niet geholpen in het geloof om standvastig te blijven bij verdrukkingen.

Deze soort mensen, nemen het Woord aan, maar door hun oude levenswijze niet los te laten, worden erin verwikkeld. Hun geloof heeft er geen plek meer.

Degenen die het Woord van harte aannemen, zijn de mensen, die hun oude leven vaarwel gezegd hebben, gaan standvastig door en brengen geestelijke vruchten voort wat hun doet groeien in het geloof. Dit zijn de werken van het geloof.

Wanneer u het Woord hoort, werk er dan ook naar! Ga geen kerkje spelen elke zondag? Zorgt dat u vrijmoedig voor het aangezicht van God durft te gaan groeien in het geloof. Sta niet stil bij de startlijn, maar ga wandelen in de Geest!

Jacobus 2:26

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzó is ook het geloof zonder de werken dood.

 

Een God van leven.

Johannes 3:33-36

 • Wie Zijn (Jezus) getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.
 • Want Die God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods, want God geeft Hem de Geest niet met mate.
 • De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijne hand gegeven.
 • Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Wie niet gehoorzaam is heeft Jezus niet lief, en wie niet lief heeft, die haat.

God ziet vanuit de hemelen de mensen op aarde. Zoals HIJ dat ook deed in Noach’s tijd. God is er niet mee eens dat mensen het op hun eigen manier doen wat goed en kwaad is.

Genesis 6:5-8

 • En de HEERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al de overleggingen van hun gedachten huns harten te alle tijd alleen maar boos was.
 • Toen berouwde het de HEERE, dat HIJ de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte HEM aan ZIJN hart.
 • En de HEERE zei: IK zal de mens die IK geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte toe, want het berouwt MIJ, dat IK ze gemaakt heb.
 • Maar Noach vond genade in de ogen van de HEEREN.

Noach vond genade bij God, omdat hij deed wat God van hem verlangde. Noach deed het niet op zijn eigen manier, maar vertrouwde op God.

Zo moeten wij dat ook doen, naar de woorden die Jezus ons geboden heeft.

Zorg ervoor dat uw werken van het geloof, niet uit dode werken bestaat. Willen wij leven, dan moeten wij levende werken doen.

Dode werken zijn:

Om de levende God te dienen, om leven te verkrijgen, is HEM lief te hebben, en ZIJN wil te doen. Wat is ZIJN wil dan? Dat is wat Jezus ons als voorbeeld gegeven heeft. Dit geldt voor alle christenen!

Marcus 12:30

En gij zult de HEERE uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

God liefhebben geeft ons leven, maar ook ZIJN kastijdingen door de woorden uit het Woord. Niet alleen de leuke dingen, maar ook de waarschuwingen ter harte nemen, ook doen ze pijn?

 

Het vasten.

Het oude Israël deed aan vasten, en moesten hun voedsel aan de arme en hongerige geven. Dit vasten deed men in het oude Israël!

Jesaja 58:6-10

 • Is niet dit vasten dat IK verkies: dat gij losmaakt de knopen van goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden van deze juk, en dat gij vrij loslaat de verpletterende en alle juk verscheurt?
 • Is het niet dat gij de hongerige uw brood deelt en de arme verdrevende in huis brengt? als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleed, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?
 • Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snel uitspruiten, en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan, en de heerlijkheid van de HEEREN zal uw achterhoede wezen.
 • Dan zult gij roepen en de HEERE zal antwoorden, gij zult luidkeels roepen en HIJ zal zeggen: zie, hier ben IK; zo gij uit het midden van u wegdoet de boze juk, het uitsteken van de vinger en het spreken van ongerechtigheid; en zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de onderdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.

Het oude Israël voldeed niet wat in Gods plan was. Dus kwam er een nieuw verbond.

Is het noodzakelijk dat er in het nieuwe verbond gevast moet worden? Laten we het volgende vers in oogschouw nemen.

Dit vers benadrukt dat zij zullen vasten, dat de Bruidegom weggenomen is. Dat was slechts de tijd vanaf Zijn dood tot de uitstorting van de Heilige Geest. Want toen de Heilige Geest uitgestort werd, was Jezus weer aanwezig door de Geest, dan wel in de Autoriteit van de Vader. Niemand doet (tenminste als hij de waarheid volgt), het oude bij het nieuwe? Let op het woord, bruiloftskinderen. Dat zijn niet degenen die de Bruid zijn.

Matthéüs 9:16,17

 • Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oude kleed, want dan zal de aangezette lap afscheuren van het kleed, en er zal dan een grotere scheur ontstaan.
 • En men doet geen nieuwe wijn in oude leren wijnzakken, want anders barsten de leren zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leren zakken verderven; maar men doet nieuwe wijn (druivensap) in nieuwe  leren zakken, en beiden zullen behouden worden.

Laten we dit even rechtzetten dat het vasten geen optie biedt om gehoord te worden. Omdat de Bruidegom altijd aanwezig is, tenminste voor degenen die de Heilige Geest hebben? En dat zijn de Bruid.  In Romeinen 8 vers 26 wordt gesproken dat de Heilige Geest ons zwakheden tegemoet komt, want wij weten niet wat wij bidden (in de geest), maar de Heilige Geest bidt voor ons in onuitsprekelijke zuchtingen.

Dus het vasten van het oude Israël is niet meer aan de orde.

Ziet u wel? Degenen die Jezus volgen, zullen niet zonder de Bruidegom zijn, wij zijn de Bruid, degenen die de Heilige Geest bezitten.

 

Zaaien en oogsten.

 

Wanneer men zaad zaait, dan moet men wachten tot de oogst om te oogsten. Het is onmogelijk dat men na het zaaien gelijk kan oogsten. Logisch toch?

Als christen hebben wij de opdracht om te zaaien, oftewel, te verkondigen. Wij zijn dan Gods arbeiders van het Evangelie.

De juiste manier om zaad te zaaien is, het in de volle grond te zaaien. Niet tussen de rotsen, of op een harde weg. Ook niet tussen onkruid.( Even voor de duidelijkheid, dit is niet de uitlegging zoals Jezus dat gedaan heeft?)

Degenen die geloof stelt in Jezus Christus, doen ook wat Hij geboden heeft (Matt.28:19;Marc.16:15), om het Evangelie te zaaien onder zondige mensen. En wanneer zij het aannemen, en daarin groeien, zullen op hun beurt ook gaan zaaien.

Wie de geboden van Jezus Christus niet aanneemt, om te verkondigen / zaaien, zullen teleurgesteld worden op de laatste dag, als Jezus hen niet zal herkennen (Matt.7:21-23), als Zijn medearbeiders van God.

Romeinen 10:13-16

 • Want een ieder die de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal zalig worden.
 • Hoe zullen zij dan HEM aanroepen, in Welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in HEM geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hen predikt?
 • En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten van degenen die het goede verkondigen!
 • Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja heeft geprofeteerd: HEERE, wie heeft onze prediking geloofd?

Vers 15: En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?

Wie geloofd, wordt gezonden (tenminste als men kan horen), door Jezus Christus. [ Vergelijk 2 Timothéüs 4: 3,4]

Het geestelijke onderscheiden van het zaaien, groeien en oogsten:

1 Korinthe 3:1-9

 • En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke (in de Geest), maar als tot vleselijke (wandelende in het vlees), als tot jonge kinderen in Christus.
 • Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs, want gij verdraagde de vaste spijs niet, ja, gij verdraagt het nu ook niet, want gij zijt nog vleselijk. Want terwijl onder u nog nijd is en twist en tweedracht, zijt gij dan niet vleselijk bezig, en wandelt gij dan niet naar de mens?
 • Want als de één zegt: ik ben van Paulus, en een ander zegt: ik ben van Appolos, zijt gij dan niet vleselijk bezig?
 • Wie is dan Paulus, en wie is dan Appolos, anders dan dienaren door welke gij geloofd hebt, en dat , gelijk de HEERE aan een ieder gegeven heeft?
 • Ik heb geplant, Appolos heeft nat gemaakt, maar God heeft het wasdom gegeven.
 • Zo is dan noch hij die plant iets, noch hij die nat maakt, maar God DIE de wasdom geeft.
 • En wie plant en die nat maakt, zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijne arbeid.
 • Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

 

Het prediken naar Gods wil.

Matthéüs 10:8-16

Vers 8: Geneest de zieken, reinigt de onreinen, wekt de doden op, werpt de duivels uit. Gij hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets.

Vers 9-12 : Verkrijgt u noch goud noch zilver noch kopergeld in uw bezit, noch een reiszak voor onderweg, noch kleding extra, noch schoenen extra, noch staf, want de arbeider is zijn loon waardig. En in welk stad of dorp gij ingaat, onderzoekt wie daarin waardig is (het Koninkrijk Gods te verkondigen), en blijft aldaar totdat gij het verlaat. En indien dat huis het waardig is, zo komt uw vrede daarover, maar indien het niet waardig is, zo keert uw vrede daarvan weg tot u terug.

Vers 14,15: En wanneer iemand u niet ontvangt, noch uw woorden van God wilt horen, ga uit dat huis of stad, schudt het stof van uw voeten af. Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor Sodom en Gommora verdraagelijker zijn in de dag van de dag des oordeels dan voor dat huis of stad.

Handelingen 2:38-40

Het verkondigen van het Evangelie, het Koninkrijk Gods:

….Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van het zondig leven, en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen na u, en allen die daar zijn in de toekomst, zovelen als er de HEERE onze God toe roepen zal. ….Wordt behouden van dit werelds verkeerd geslacht.

 

 

De Tempel van de Heilige Geest.

1 Korinthe 6:18-20

 • Vlucht van de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam.
 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een Tempel is van de Heilige Geest Die in u is, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

Is Deze Tempel het vleselijk lichaam? Is ons lichaam niet in zonde? Laten we eens kijken wat Paulus ons te vertellen heeft, om de waarheid naar boven te halen, die zogenaamde christenen verdraaid hebben? Want deze lui, geloven echt dat het lichaam het vleselijk lichaam bedoelt wordt!

Romeinen 7:18-20

 • Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij, maar om het goede te doen dat vind ik niet.
 • Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.
 • Indien ik hetgeen doe wat ik niet wil, zo doe ik het nu niet neer, maar de zonde die in mij woont.

In vers 24 zegt Paulus iets opmerkelijks :,, ik ellendig mens”.

Wat betekent dit? Heel duidelijk, dat de Tempel van de Heilige Geest niet in het vleselijk lichaam woont, maar in het geestelijk lichaam. We dragen het in ons gemoed!

Romeinen 8:5-7/ 1 Korinthe 2: 14,15/ Johannes 3:5-7

 • Want wie naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is, maar wie naar de Geest zijn, bedenken wat van de Geest is.
 • Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede, daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan Gods wet niet, want het kan ook niet./
 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en zij kunnen ze niet verstaan, omdat het geestelijk onderscheiden wordt.
 • Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand onderscheiden./
 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. (vers 3: niet zien= niet begrijpen)
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden.

Johannes 6:63/ Johannes 14:15-17

 • De Geest is Het Die levend maakt, het vlees is niets nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven./
 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in alle eeuwigheden, namelijk de Geest van Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

We weten dat de wereld in zonde leeft, daarom is Jezus ook gekomen, om de zonde weg te nemen. Maar alleen voor degenen die hun leven aan Hem geven om door de Geest te wandelen, en hun oude leven van het vlees vaarwel te zeggen.

De hoererij, wat in 1 Korinthe 6 vers 18 beschreven wordt moeten wij dan ook niet alleen vleselijk zien, maar ook geestelijk, of figuurlijk. We moeten geen hoererij plegen met de wereld, door met de wereld en met God te wandelen. Wij zijn de Bruid van Christus, dus moeten wij niet ons geestelijk lichaam tot een hoer maken.

1 Korinthe 6: 15/ 2 Korinthe 6:16-18/ Matthéüs 12:50

 • Weet gij niet dat uwe lichamen leden van Christus zijn? zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken leden ene hoer? Dat zij verre./
 • Welk deel heeft de Tempel Gods met de afgoden? want gij zijt de Tempel van de levende God, gelijkerwijs God gezegd heeft: IK zal in hen wonen en IK zal onder hen wandelen, en IK zal hun God zijn, en zij zullen MIJN volk zijn.
 • Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de HEERE, en raakt niet aan hetgeen onrein is (oude levensstijl, ikke ikke en de rest kan….), en IK zal u aannemen.
 • En IK zal u tot een Vader zijn, en gij zult MIJ tot zonen en dochters zijn, zegt de HEERE, de Almachtige./
 • [ Jezus heeft gezegd]
 • Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

1 Johannes 2 vers 15 geeft ons een waarschuwing om niet een deel te zijn van de wereld. Want wie dat wel doet, samen met God, pleegt hoererij! Gelijk dat men overspel doet, wat ook hoererij is, is overspel plegen met de wereld terwijl u geestelijk wandelt.

 

 

 

Weest een realist, geen idealist.

1 Thessalonicenzen 5:15-22

 • Ziet toe dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt ten allen tijde het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
 • Verblijft u te aller tijd.
 • Bidt zonder ophouden.
 • Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
 • Blust de Geest niet uit (Efeze 4:30).
 • Veracht de profetieën niet.
 • Beproeft alle dingen, behoudt het goede.
 • Onthoudt u van alle schijn van het kwaad.

Wie zegt een christen te zijn, doet ook wat Jezus Christus ons geleerd heeft. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten (Johannes 17:14-20) dat wij lijden moeten gelijk Hij geleden heeft (1Petrus 2:21-23), ook dat wij allemaal het Evangelie moeten prediken (Matthéüs 28:19). Daarom zijn wij Zijn voetstappen aan het navolgen, met een naam die als van Christus is.

Efeze 4:10-14/1 Johannes 4:5,6

 • Die neergedaald is, is Dezelfde ook Die opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou (1Korinthe 15:20-28).
 • En Deze heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars (1Korinthe 12:29-31; ijvert naar de beste gaven), tot de volmaking in heiligheid tot het werk van bediening, tot opbouwing van het Lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon Gods, tot een volmaakt man, tot de maat van grootte in volheid van Christus, omdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als een baar van de zee, bewogen en omgevoerd worden met alle wind van lering, door de bedriegers van mensengeboden, die door dubbeltongigheid met list ieder tot dwaling brengen./
 • Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en wereldse mensen horen hen.
 • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons, wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit onderkennen wij de Geest van de waarheid, en de geest van dwaling.-Romeinen 8:6-9

 

De liefdeloosheid van onze laatste dagen.

Wie gelooft nog God en ZIJN ware dienaren? Door de verkilling van de liefde voor God, zullen vele zogenaamde christenen niet horen. Zij doen gelijk de farizeeërs in de tijd dat Jezus op aarde was. Deze zogenaamde christenen zeggen zelfs dat het nog lang kan duren, dat Jezus Christus terugkomt. Zij zijn blind, en worden door blinde leiders begeleidt.

2 Timothéüs 3:

Weg met zulke christenen! Zij lasteren voortdurend de weg van God door hun inzettingen.

Ja, zij volgen niet de liefde die God bedoeld, maar hun eigen ideeën omtrent deze liefde.

De nauwe poort christenen zullen volharden, maar de brede weg christenen, die als de dwaze maagden en als waterloze fonteinen beschreven worden, en terecht als bokken zijn, zullen hun einde in hun straf ontvangen.

 

De nieuwe aarde, en dan?

 

Wat zal het fijn zijn voor degenen, die vóór de verheerlijking van Jezus Christus, beoordeeld zijn door hun goede werken? Zij zullen op de nieuwe aarde verlustigen met grote vrede, die de gehele planeet aarde zal worden gedrenkt. Geen oorlog meer geen rouw meer om de dood, geen ziektes meer, alles is verleden tijd.

Zouden deze mensen in die nieuwe paradijs kunnen doen wat zij maar willen? Neen! De kennis van het goed en kwaad is uitgevallen. Zij hoeven maar te vragen aan God, via de heiligen van Jezus Christus, en het zal gegeven worden.

Jesaja 65:25 geeft aan dat zelfs geen roofdieren zijn zal, alles wat de zonde teweeg gebracht had, is voorbij gegaan

Jesaja 65:25

De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten gelijk als een rund, en stof zal de spijs zijn van de slang, zij zullen geen kwaad doen noch doden op MIJN heilige en gehele berg (aarde), zegt de HEERE.

Wat zou er gebeuren, wanneer iemand toch zondigt?

Ja, wanneer iemand zondigt, zal die persoon op zijn honderdste dood gaan.

Jesaja 66:

Ja, degenen die toch zondigen, zullen direct verbrand worden. Want in vers 24 staat: en zij zullen de dode lichamen zien van degenen die tegen MIJ gezondigd hebben; dus zij zijn verbrand, en het vuur gloeit nog steeds. Als waarschuwing dat men recht blijft wandelen met God.