Ga weg van Mij, gij werkers van ongerechtigheid.

Is het geloof in Christus voor iedereen beschikbaar? Ja! Maar het moet dan wel volgens de protocollen die God ingesteld heeft. Anders heeft het geloof zonder de wil van God geen nut.

In Lukas 13:24-28 staat dat degenen die het op hun eigen manier doen, niet gekend worden door Jezus Christus.

Die de wil van God doen, bedenken de dingen die van boven zijn.

Marcus 3:35/ Efeze 6:5-7

  • Want zo wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en moeder./
  • Gij dienaren, zijt gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, met ontzag en beven, in eenvoudigheid uws harten gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienaren van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de HEERE en niet de mensen,-…

Is het de bedoeling om maar God te aanbidden in liefde op eigen manier? Neen! Alleen op Gods manier, en niets anders. Anders heeft u het geloof verloochent.

2 Timothéüs 4:2-5 geeft aan dat er een tijd zijn zal (heden) dat mensen die zeggen een christen te zijn, het op hun manier doen, en niet op de manier van Gods waarheid.

Wat heeft God nou gezegd? Juist ja! Niet op de manier in het natuurlijke, maar in het geestelijke.

1 Korinthe 3:18,19/ Kolossenzen 2:8

  • Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand die onder u is denkt dat hij wijs is in de wereld, die wordt eerst dwaas, opdat hij wijs mag worden.
  • Want de wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God.-…/
  • Ziet toe dat niemand u als een roof meesleept door de filosofie en ijdele verleidingen naar de overlevering van mensen, naar het eerste begin van de wereld, en niet naar Christus.

Matthéüs 18:2-4

  • En Jezus een kind tot Zich geroepen hebben stelde deze in het midden van hen, en zei: voorwaar Ik zeg u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderen, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.- ( Joh.3:3,5)
  • Zo wie dan zichzelf zal verlagen als dit kind, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *